28
Ejtha a Jesús
(Mr. 16.1–8; Lc. 24.1–12; Jn. 20.1–10)
Huat’eyits an q’uicha sábado, ani chuthelits pel an c’a’al q’uicha semana. Ani chich quin tsa’biychic an jolimtalab a María Magdalajib ani axi q’ue’at María. Ani jun jic’tohual lej tsapic t’elelatsits an tsabal, ani pa’iy ti eb ulits ti al an jolimtalab jun i ángel abath c’al a Dios. In tixc’anchi am pulic paxic’lab t’ujub tin otsnamtal an jolimtalab, ani buxcan ba’ eblim an t’ujub. Ani tsu’tab an ángel lej ts’umimil ejtil an ley, ani in toltomil lej thacninil ejtil i pojoth tsam. Ani lej jiq’uel an soldadochic axi beletnom c’al an jolimtalab, ma ijcan tsabal ejtil tam tsemenec. Tam uchan an uxumchic c’al an ángel:
―Yab quit jiq’ueychic. U tso’ob abal a aliyalchic a Jesús axi q’uet’ath tsemtha ti al an cruz. Yabats c’uajat teje’, cum ejthajits jant’ini’ tin ulumal jaja’ abal ne’ets ca ejtha. Ca met’a’chic te jun ti c’uajatac in inictal. Thubat quit c’alechic ca olchi in exobalilchic abal ejthachits ani ne’ets ca oc’chith ulits ti Galilea. Jaja’chic ca c’ale’ tihua’ quin tsu’u. Ja’its axe’ an cau axi nan tu uchalchic, in ulu an ángel.
Tam calpanchic an uxum ti al an jolimtalab c’al in athic. Jun t’ajatq’ui u jiq’uel ani jaye jun t’ajatq’ui u lej culbel. Ta ne’etsits athithil tucu olchi huahua’ tu exobalilchic a Jesús jahua’ in tsu’umalchic. Ani tam ti ne’etsits jaja’chic ti bel, tam tamuhuab ani tsapnethab c’al a Jesús.
Tam in tuthuchic in c’ualal tin tamet a Jesús, ani in muts’c’unchichic in acan. Antsana’ ti c’ac’naxin c’al jaja’. 10 Tam uchanchic c’al jaja’:
―Yab quit jiq’ueychic. Tocat quit c’ale ca ucha’ i ebchalchic ca c’ale ti Galilea, ani taja’ ne’ets tiquin tsu’u.
In olchixtal an soldadochic
11 Ani biyat ne’etsits an uxumchic c’al nixe’ xi cau, tsab ox i soldado axi beletnom c’al an jolimtalab ulits ti al am bichou quin olchi an oc’lec pale’chic patal jahua’ t’ajnenec. 12 Tam c’ale an oc’lec pale’chic quin olchi an yejtselabchic Israel. Taley in juncuchic an cau abal quim pitha’ yan i tumin an soldadochic. 13 Uchanchic an soldado:
―Antse’ ca ulu: Chich acal in exobalilchic a Jesús ani in cue’chi in inictal biyat huahua’ u huayamath, ca ulu. 14 Ani max an gobernador quin tso’obna’ abal it huayamathchic, yab quit t’e’pin cum huahua’ ne’ets qui ts’ejca’ an cau c’al jaja’ abal yab quit jolbiyat.
15 Tam an soldadochic im bats’u an tumin, ani ta c’ale quin t’aja’ jant’ini’ ti uchanits. Ma xo’ u t’ilnale nixe’ xi cau c’al an Israelchic.
Uchbix a Jesús c’al in abathualejilchic
(Mr. 16.14–18; Lc. 24.36–49; Jn. 20.19–23)
16 U c’alechic huahua’ ti Galilea lajuj jun ti eb tu exobalilchic a Jesús, ani u ulits ti al am bolchal jun tu bijchamalits a Jesús. 17 Taja’ i tsu’uchic a Jesús ani i c’ac’nal. Bel tsab ox huahua’ i cua’ale i hualamtalab ti ichich tin cuenta jaja’. 18 Tam a Jesús tu ucha’chic:
―Im pithnenec c’al a Dios patal cu abatna’ axi ti eb ani jaye axi ti tsabal cu co’oy. 19 Jaxtam quit c’alechic tim puhuel an tsabal ca exobchi tim patal an inicchic u cahuintal abal tiquin ts’at’enchi. Ca pujaychic tim bij u Tata, ani tu bij nana’ tin Tsacamil a Dios, ani tim bij an Espíritu Santo. 20 Ca exobchichic abal quim putu c’al patal an uchbixtalab axi nan tu jilchamalits. Ca t’ila’chic abal nan ne’ets quin ets’ey c’uajiy c’al tata’chic ma ta ca taleyits an q’uij q’uicha. Amén.