An alhua’ cau thuchath c’al an t’ocat inic Marcos
1
Thajchix a Juan pujax ti al an joltam
(Mt. 3.1–12; Lc. 3.1–9, 15–17; Jn. 1.19–28)
Ne’ets cu olna’ jant’ini’ ti ts’i’quin an alhua’ cau tin cuenta a Jesucristo in Tsacamil a Dios.
Ma ti lej biyalits in caulomejil a Dios Isaias in thucha’ jahua’ a Dios in uchamal antse’ in Tsacamil Jesucristo:
Nana’ in Dios ne’ets cu oc’chith aba’ u caulomejil abal ti ts’ejcacanchi am bel.
Jaja’ ne’ets quin thajchixnanchi an inicchic ax u che’el ti al an joltam antse’:
Ca ts’ejcacanchi am bolith bel an Ajatic jun ti ca ulits.
Jant’ini’ ti thuchathits antsana’ ne’ets ca aban i caulome c’al a Dios, antsana’ ti chich a Juan. Xe’ets ti pujax c’al an inicchic ax u che’el c’al jaja’ ti al an joltam. In thajchixnanchal ca jic’tson c’al in hualab abal ca paculanchat c’al a Dios, ani ca pujan. Chich taja’ jat’hua’ patal an inicchic ax u c’uajil tihua’ tim puhuel an tsabal Judea ani ax ti bichou Jerusalén quin ats’anchi in thajchixtal a Juan. U pujayabchic taja’ c’al a Juan ti al am pulic itse’ Jordán jitats in lujuhual in hualab c’al a Dios.
Toltomith a Juan c’al i toltom axi ts’ejcath c’al in jujul an camello. In huic’ ts’ejcath pel i ot’. In c’apchal in t’u’ul an ts’ili’ ax u c’apab ani an alte’ tsi’im. In thajchixnanchal an inicchic antse’:
―Ta tal talbel jun i inic lej pulic in ey ani nana’ iba. Nana’ lej tsa’at u ey, ma yab ne’ets cu baju cu pilchi in quintsol im pajab. Nana’ tu pujayalchic c’al i ja’, ani jaja’ axi taye tal talbel jats ne’ets ti pujaychic c’al an Espiritu Santo.
Pujnal a Jesús
(Mt. 3.13–17; Lc. 3.21–22)
Jun a q’uicha cale a Jesús ti bichou Nazaret axi cuentalith ti Galilea, ani ulits c’al a Juan ti pulic itse’ Jordán. Ani pujnal taja’ c’al a Juan. 10 Taley tam ti calelelits a Jesús ti al an ja’, tam tin tsu’u japq’uinal an eb ani pa’i’il an Espiritu Santo ejtil i cucu’. Ta jilc’on c’al a Jesús. 11 Ani ats’atmel jaye jun i cau tal ti eb c’al a Dios, taunab a Jesús antse’:
―Tata’its pel tu ichich hual Tsacamil. In lej culbel c’al tata’.
Nixoc’nab le’nab ca hualbin a Jesús
(Mt. 4.1–11; Lc. 4.1–13)
12 Taley talbel ne’tha a Jesús c’al an Espiritu Santo ca c’ale ti al i joltam. 13 Ani tats ti c’uajiy tsab inic a q’uicha jun ti hua’ats i thimalon tse’ acanchic. Ani lej nixoc’nab le’nab ca hualbin c’al a Satanás. Chich i ángelchic abal quin tsapliy a Jesús.
A Jesús in ts’i’quiyal in t’ojlabil ti Galilea
(Mt. 4.12–17; Lc. 4.14–15)
14 Balithits a Juan ti al an huic’axte’ tam ti a Jesús ulits ti Galilea. Taja’ in olnanchalchic an inic an alhua’ cau jant’ini’ tin t’ajal a Dios ti Ts’ale. 15 In ucha’chic:
―Hue’its a q’uicha ne’ets quim baju ca chich a Dios quin t’aja ti lej Ts’ale c’al an inicchic teje’ tsabal. Quit jic’tsonchic c’al a hualab ani ca bela’ an alhua’ cau abal quit jec’ontha c’al a hualab.
A Jesús in caniyal ca ts’at’ey tse’ i alim to’olchic c’al jaja’
(Mt. 4.18–22; Lc. 5.1–11)
16 Ne’ets a Jesús hualchicte’ am pulic lejem Galilea, ani taja’ in tsu’u tsab i inic ti alim to’ol. Pel a Simón c’al in ebchal Andrés ax im pet’nalchic an thachumtalab c’al an to’ol ti al am pulic lejem. 17 A Jesús in ucha’chic:
―Tiquin ts’at’enchi ani nan ne’ets tu aba’ tit alim c’al an inic axi nana’ tiquim bela’.
18 Ani thubat in jiloc’na’chic in thachumtal c’al an to’ol, ani ts’at’ey c’al a Jesús.
19 Taley belats a Jesús ne’ets más tihua’, ani in tsu’u jaye a Jacobo c’al in ebchal Juan. Jaja’chic pel in tsacamil a Zebedeo. C’uajatchic ti al an tan in c’ua’chiyal in thachumtal c’al an to’ol. 20 A Jesús in caniychic ca chich. Ani in jila’chic in tata Zebedeo c’al in t’ojnalilchic ti al an tan, ani ta c’alechic ca ts’at’eyits jaye c’al a Jesús.
Jun i inic co’oyab c’al i at’ax teneclab
(Lc. 4.31–37)
21 Ulits a Jesús junax c’al in ts’at’elilchic ti bichou Capernaum. Taja’ otsits tin tiyopanil an Israelchic, ani in exobchal in cahuintal a Dios an inicchic. Pel i sábado. 22 Cum u exobchix c’al i lej uchbith cau yab ejtil axi exobchix c’al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés, jaxtam lej jic’panchab in exobchixtal. 23 Ani c’uajat al nixe’ xi tiyopan jun i inic co’oyab c’al i at’ax teneclab. U lej thajanthab c’al an at’ax quin ucha’ a Jesús antse’:
24 ―¿Jant’o hualam a le’ tucu t’ajchi, Jesús Nazaretib? Hualam a le’ tucu t’ajat talabetha’. Nan tu exlanchal a ey pel ti T’ocat Tsacamil a Dios.
25 Tam c’uiyan an at’ax teneclab c’al a Jesús, uchan:
―Quit ts’ibc’an ani quit cale tin ichich axe’ xi inic.
26 Tam lej ts’ebtsinthab ani lej thajanthab lej tsapic nixe’ xi inic c’al an at’ax teneclab, ani tam calejits tin ichich. 27 Ani cum lej in jic’pal patal axi muthat taja’ in conoyal antse’:
―¿Jant’o hualam in uchbil axe’ xi inic? ¿Jant’o tam it exobchixtalab hualam in chal? In cua’al in lej tsap abal quin ata’ an at’ax teneclab jant’ini’ jaja’ ti quin le’na’.
28 Ani lej thubat t’iloxnanchab in labith t’ajbilchic a Jesús tim puhuel am bichouchic ti Galilea.
A Jesús in jelthal in uxum iyam a Pedro
(Mt. 8.14–15; Lc. 4.38–39)
29 Calejitschic ti al an tiyopan, c’ale a Jesús junax c’al a Jacobo ani c’al a Juan, ulits tin q’uima’ a Simón ani a Andrés. 30 Taja’ c’uajat mo’ol c’al i c’aq’ueltalab in uxum iyam a Simón ti al i huaytalab tsey. Ani olchinal a Jesús abal u ya’ul. 31 Tam utey a Jesús, in yac’uchi in c’ubac ani in ts’acba’. Ma tameq’ui jun t’ajat tixc’anchat an c’aq’ueltalab. Tam jaja’ an uxum im pijchi a Jesús junax c’al in junquilchic.
A Jesús in jelthal yan i ya’ulchic
(Mt. 8.16–17; Lc. 4.40–41)
32 Otscanits a q’uicha ani aclelits tam tu chanchinal a Jesús yan i ya’ulchic ani yan ax u co’oyab c’al i at’ax teneclab. 33 Ma tim patal am bichou utey al an hui’leb jun ti c’uajat a Jesús. 34 Ani in jelthachiquiyal yan i ya’ul jahuaquitsq’ui tam yau’lats, ani jaye in canchal yan i at’ax teneclab. Aba ani’ exlanchat in ey a Jesús c’al nixe’ xi at’ax teneclabchic, bel yab in hualcanchi quin olchi in ey c’al jita’.
Thajchix a Jesús ti Galilea
(Lc. 4.42–44)
35 Taley aytalab q’uicha ts’aquiy a Jesús tam yic’uic’uile. Cale ti al am bichou, c’ale ti ol pil jun ti jolat. 36 Ani talbel c’ale a Simón c’al in junquilchic quin aliy a Jesús. 37 In ela’ ani in ucha’:
―Patal an inicchic ti aliyal.
38 Toc’tsin a Jesús:
―Huana qui tsa’biy an utat cuenchalabchic qui thajchixna’ jaye tihua’ in cahuintal a Dios. Jats tin che’nec teje’ tsabal.
39 Ani xe’tsitsil a Jesús tim puhuel an tsabal Galilea ti thajchix c’al in cahuintal a Dios ti al in tiyopanilchic an Israelchic, ani jaye in canchal i at’ax teneclab an inicchic.
A Jesús in jelthal jun i inic ya’ul c’al i t’it’ c’apux c’al in anam t’u’ul
(Mt. 8.1–4; Lc. 5.12–16)
40 Taley utey c’al a Jesús jun i inic ax in cua’al i t’it’ c’apux c’al in anam t’u’ul. In tuthuhual in c’ualal tin tamet a Jesús, ani in ucha’:
―Max a le’ac a huit’al tiquin jeltha’.
41 A Jesús in yajnanchi. In tacchi ani in ucha’:
―U le’ tu jeltha’, ani ma xohue’ it jelthachits.
42 Tam tin ucha’its antsana’ a Jesús, tameq’ui jelthachits. 43 Tam ti a Jesús oc’chithe abal quin aba’ ca c’ale, in lej ucha’:
44 ―Ca lej t’aja’ ti cuenta yab jita’ ca olchi jahua’ nan tu t’ajchamal. Expith quit c’ale c’al am pale’ ani ca bina’ an ts’acchixtalab ax in ulal an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés in uchbil quim bina’ jitats jelthachits c’al an t’it’ axi c’apux c’al in anam t’u’ul. Antsana’ ta ca t’aja’ abal ca tejhua’methanchi an inicchic abal it jelthachits.
45 Aba ani’ uchan yab jita’ quin olchi, bel xe’ets in olchal patal jitats in tamuhual abal jelthachits c’al a Jesús. Cum lej olnanchab in t’ajbil a Jesús ani jaja’ yab in le’ antsana’ ca olnanchat, jaxtam yabats lej tejhua’ xe’ets al i bichouchic. Aba ani’ xe’ets al i joltam, bel chich yantalam i inicchic aba ju’tamq’ui quin tsu’u a Jesús.