2
A Jesús in jelthal jun i inic tsambe
(Mt. 9.1–8; Lc. 5.17–26)
Taley pil a q’uicha huichiy a Jesús junil ti bichou Capernaum. Ani tso’obna abal c’uajat tin q’uima’. Ani thubatq’ui mulcunal yan i inicchic, ma t’uchichin an alta ani yabats u lejel ju’ta ta ca otsitse más al an hui’leb. Ani a Jesús in thajchixnanchal axi muthat taja’ in cahuintal a Dios. Tam ulits tse’ i inic in chi’thal jun i inic tsambe. Cum lej q’uits’c’omathits an mulcunel, yab in ejtohual quin utba’ tin tamet a Jesús. Jaxtam ti c’athiychic hualq’ui’ quin jacchi hue’ in jujlabil an ata tim bolithtal jun ti c’uajat a Jesús. Tam im pa’ba’ an tsambe c’al patal an tseyte’ tat. Tam ti a Jesús in tsu’u antsana’ in lej belalchic, tam in ucha’ an tsambe:
―C’an tsacamil, nan tu paculanchal a hualab.
Taja’ hua’ats quetel talchic i exobchix c’al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés, in tsalpanchal jahua’ a Jesús antsana’ in ucha’ an tsambe. In tsalpayalchic abal jale’ antsana’ in ucha’, cum expith a Dios jats in cua’al in eyaltal quim paculanchi in hualab an inic. In t’ajal ejtil max pel a Dios, in uluchic tin ichich. A Jesús in exla’its jant’ini’ tu tsalpanchab c’al nixe’ xi exobchixchic, ani jaxtam in ucha’chic:
―¿Jale’ tata’chic tin q’uibts’oth tsalpanchal u ey? Yab q’uibat abal nan cu ucha’ an tsambe nan tu paculanchal a hualab, ani yab q’uibat jaye cu ucha’ quit ts’aquiy ani ca thaya’ a tseyte’ tatil ani quit belats. 10 Nana’its tin Juntal patal an inicchic, c’al u eyaltal tin jelthom tiquin exlanchi u ey abal u cua’al jaye u eyaltal teje’ tsabal cu paculanchi in hualab an inic.
Tam a Jesús in ucha’ an tsambe:
11 ―Quit ts’aquiy ca thaya’ a tseyte’ tatil ani quit c’alets ta q’uima’.
12 Ma tamits ti ts’acpan jelthachits ani in thaya’ in tseyte’ tatil, ani ta c’ale. Patal an inicchic in lej jic’pal tam tin tsu’u jahua’ antsana’ t’ajchinenec an tsambe c’al a Jesús. Jats tim puhuethanchalchic im bij a Dios, in uluchic:
―Ni jayq’ui’ yab i tsu’umal jita’ quin t’aja’ antsana’ i labith t’ajbilab.
A Jesús in caniyal ca ts’at’ey c’al jaja’ a Leví
(Mt. 9.9–13; Lc. 5.27–32)
13 Taley talbel xe’ets a Jesús junil hualchicte’ am pulic lejem. Ulits yan i inicchic jun ti c’uajat jaja’, ani in exobchalchic in cahuintal a Dios. 14 Tam ti ne’ets más hue’ tihua’, in tsu’u a Leví quetel ti bats’c’ul jalbixtalab tumin tin cuenta an gobierno. Pel in tsacamil a Alfeo. A Jesús in ucha’:
―Tiquin ts’at’enchi.
Tam cuble a Leví, ani in ts’at’enchi a Jesús.
15 Ani talbel c’ale a Jesús ti c’apul tin q’uima’ a Leví. Hua’ats taja’ yan axi pel i bats’c’ul jalbixtalab tumin tin cuenta an gobierno ani hua’ats jaye yan q’ue’at i hualbith inicchic. C’uajatchic quetel ti c’apul junax c’al a Jesús ani c’al in exobalilchic. Yan jaja’chic in ts’at’enchamalits a Jesús. 16 Ani talchic i inicchic axi pel i exobchix c’al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés ani i fariseochic in tsu’u a Jesús antsana’ quetel ti c’apul junax c’al nixe’ xi inicchic. Tam taunab in exobalilchic a Jesús c’al jaja’chic, conoyab antse’:
―¿Jale’ u junax c’apul a Exobchixal c’al nixe’ xi bats’c’ul jalbixtalab tuminchic tin cuenta an gobierno ani q’ue’at i hualbith inicchic?
17 Tam ti a Jesús in ats’a’ antsana’ in uluchic, tam in ucha’chic:
―Axi lubach an inic yab in yejenchal i ilalix, expith axi ya’ul ojni’ jats in yejenchal. Nan in che’nec cu caniy ca chich c’al nana’ jitats in lej exlalits tin ichich abal pel i hualbith inic ani iba ax in tsalpayal pel i alhua’ inic.
Conoyab a Jesús tin cuenta am pabiltalab c’al an c’apnel
(Mt. 9.14–17; Lc. 5.33–39)
18 Jun a q’uicha tam ti pabil yab u c’apul in exobalilchic a Juan ani in exobalil an fariseochic, tamna’ chich talchic i inicchic c’al a Jesús, ani in conoyal:
―¿Jale’ u pabil yab u c’apul in exobalilchic a Juan ani in exobalil an fariseochic, ani yab u pabil tata’ a exobalilchic?
19 A Jesús in toc’tsiychic:
―Yab in tomnal ca pablats yab ca c’aputs ax u tsa’bixchic c’al an tomquintalab biyat c’uajate an tomquinel inic. 20 Max quim baju a q’uicha tixc’anenequits an tomquinel inic, tam ojni’ in tomnal ca pablatschic ani yab ca c’aputs. Tam nan in tixc’anenecaquits, tam ojni’ in tomnal ca pablats u exobalilchic jaye.
21 Yab in tomnal ca c’ua’chiyat am biyal toltom c’al i it pejach i toltom, cum tam ca pac’uhuat ne’ets ca muley axi it ani tam ne’ets ca oume in mits’tal axi biyal. 22 Yab in tomnal ca baliyat al i biyal balixtalab ot’ in ja’lil an lab t’uthub ax u it boclinalits. Max ani’ ca t’ajan, ne’ets ca mits’c’an an ot’ ani ne’ets ca huac’lan am boc lab t’uthub. Antsana’ ne’ets ca othey am balixtalab ot’ ani ne’ets ca q’uibey am boc. Jaxtam in tomnal ca baliyat in ja’lil an lab t’uthub ax u it boclinalits al i it balixtalab ot’.
Putsil in exobalilchic a Jesús c’al in hualil an lab em
(Mt. 12.1–8; Lc. 6.1–5)
23 Juni sábado xe’ets a Jesús junax c’al in exobalilchic al jun i t’ayablab lab em, ani in exobalilchic in ts’i’quiyal quim putsiy in hualil an lab em. 24 Tam uchan a Jesús c’al an fariseochic:
―Ca tsu’u in t’ajal a exobalilchic tam sábado jahua’ in ulal an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés yab quin t’aja’.
25 A Jesús in toc’tsiychic:
―Auxe’ max yab a ajiyamalchic jant’o in t’aja’ a David junax c’al in junquilchic ti jayq’ui’ tam ti c’a’il jaja’chic. 26 Otsits jaja’ tin q’uima’ a Dios ani in c’apchi an t’ocat pan axi expith u jilchinal quin c’apu am pale’chic. A Abiatar pel an ts’ale pale’ tam ti tam. Aba ani’ yab pel i pale’ a David, in c’apchi nixe’ xi pan ani im pitha’ in junquilchic quin c’apchi jaye.
27 A Jesús in uchayechic an fariseochic más i cau antse’:
―A Dios im bijiy an sábado abal an inic quin tabatna’, yab ja abal ca huat’ath c’unat abatna an inic c’al an sábado. 28 Nana’its pel tin Juntal patal an inicchic ani u cua’al u eyaltal cu ulu jant’o ta ca eyentha an sábado.