25
Da Music Guys
David an da main leadas fo da work fo all da Levi guys, pick some a Asaf boys, Heman boys, an Jedutun boys. Dea kuleana, fo give da messages from God an use da bass harp, da small harp, an da cymbals fo do dat. Dis da names fo da guys an wat dey do:
Asaf boys: Zakkur, Joseph, Netaniah, an Asarelah. Asaf stay in charge a his boys. Asaf talk fo God an get da king fo his boss.
Jedutun boys: Gedaliah, Zeri, Jeshaiah, Shimei, Hashabiah, an Mattitiah, az six. Dea faddah Jedutun stay in charge a dem. He talk fo God too, an play da small harp fo tell Da One In Charge “Mahalo!” an tell good stuff bout him.
Heman boys: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shubael, an Jerimot; Hananiah, Hanani, Eliatah, Giddalti, an Romamti-Ezer, Joshbekashah, Malloti, Hotir, an Mahaziot. Heman, he da guy dat can see wat goin happen bumbye, fo tell da king. God make one promise fo make Heman one strong guy, an he give Heman fourteen boys an three girls.
All dese guys get dea faddahs in charge a dem, fo sing inside da Temple Fo Da One In Charge, wit cymbals, bass harp, an small harp. Az was dea kuleana from da king fo da Temple Fo God. Da king stay in charge a Asaf, Jedutun, an Heman. Wit dea ohana guys, dey all get training fo make da music fo Da One In Charge. Get 288 music guys. Da young guys an da ol guys, da teacha guys an da guys dat learn, dey all pull straw fo find out wat dea kuleana goin be.
Da firs time dey pull straw fo da Asaf team, dey pick Joseph: him, his braddahs an his boys, 12 guys.
Numba two pick da Gedaliah team: him, his boys an his braddahs, 12 guys.
10 Numba three pick Zakkur: his boys an his braddahs, 12 guys.
11 Numba four pick Izri: his boys an his braddahs, 12 guys.
12 Numba five pick Netanyahu: his boys an his braddahs, 12 guys.
13 Numba six pick Bukkiah: his boys an his braddahs, 12 guys.
14 Numba seven pick Jesarelah: his boys an his braddahs, 12 guys.
15 Numba eight pick Jeshaiah: his boys an his braddahs, 12 guys.
16 Numba nine pick Mattaniah: his boys an his braddahs, 12 guys.
17 Numba ten pick Shimei, his boys an his braddahs, 12 guys.
18 Numba eleven pick Azarel: his boys an his braddahs, 12 guys.
19 Numba twelve pick Hashabiah: his boys an his braddahs, 12 guys.
20 Numba thirteen pick Shubael: his boys an his braddahs, 12 guys.
21 Numba fourteen pick Mattitiah: his boys an his braddahs, 12 guys.
22 Numba fifteen pick Jerimot: his boys an his braddahs, 12 guys.
23 Numba sixteen pick Hananiah: his boys an his braddahs, 12 guys.
24 Numba seventeen pick Joshbekashah: his boys an his braddahs, 12 guys.
25 Numba eighteen pick Hanani: his boys an his braddahs, 12 guys.
26 Numba nineteen pick Malloti: his boys an his braddahs, 12 guys,
27 Numba twenny pick Eliatah: his boys an his braddahs, 12 guys.
28 Numba twenny-one pick Hotir: his boys an his braddahs, 12 guys.
29 Numba twenny-two pick Giddalti: his boys an his braddahs, 12 guys.
30 Numba twenny-three pick Mahaziot: his boys an his braddahs, 12 guys.
31 Numba twenny-four pick Romamti-Ezer: his boys an his braddahs, 12 guys.