11
Wen Rehoboam come back Jerusalem, he bring all da Judah ohana guys an da Benjamin ohana guys togedda fo make war: 180,000 army guys fo make war agains da Israel guys, an take back da peopo fo Rehoboam.
But get one message from Da One In Charge fo Shemaiah, da guy dat stay tight wit God. Dis, da message: “Tell dis to Solomon boy Rehoboam, da king fo Judah, an to all da Israel peopo dat stay south side inside da Judah an Benjamin land, ‘Dis wat Da One In Charge tell: No fight wit yoa braddah guys. Erybody go home! Cuz all dis dat stay happen now, az from me!’ ” So Rehoboam dem lissen wat Da One In Charge tell, turn back, an no go agains Jeroboam guys.
Rehoboam Make Judah Strong
Rehoboam live inside Jerusalem, an build strong wall fo da towns inside da Judah land: Betlehem, Etam, Tekoa, Bet-Zur, Soco, Adullam, Gat, Mareshah, Zif, Adoraim, Lakish, Azekah, 10 Zorah, Aijalon, an Hebron. Dese da towns dat get one strong wall inside da Judah an Benjamin ohana land. 11 He make da wall aroun da towns even mo strong, an put leada guys inside um dat stay in charge a dea storage places, wit food, olive oil, an wine. 12 He put big shields an spears inside all da towns, one afta da odda, an make um plenny mo strong den befo time. Az why da Judah an Benjamin peopo stay his side.
13 Da pries guys an Levi guys, in all da diffren places wea dey live all ova Israel, stay pono wit Rehoboam. 14 Da Levi guys even bag from dea grass land an da property Joshua wen give um, an go Judah an Jerusalem, cuz Jeroboam an his boys wen throw um out from do da pries kine work fo Da One In Charge. 15  11:15: 1Kings 12:31Jeroboam put his guys fo be da pries guys fo da sacrifice places on top da hills, an fo da idol kine gods he wen make fo da goat spirits an da bebe cow kine gods. 16 Get peopo from ery ohana inside Israel dat make up dea mind fo stay tight wit Da One In Charge, da God fo da Israel peopo. Dey follow da Levi guys to Jerusalem fo dem make sacrifice dea fo Da One In Charge, da God fo dea ancesta guys. 17 Dey make da Judah govmen come mo strong. Dey make Solomon boy Rehoboam, stay solid fo three year, cuz dey stay do da same kine stuff David an Solomon wen do, all dat time.
Rehoboam Family
18 Rehoboam marry Mahalat. Her faddah, David boy Jerimot, an her muddah Abihail, David braddah Eliab girl an Jesse grankid. 19 Mahalat wen born three boys fo Rehoboam: Jeush, Shemariah, an Zaham. 20 Laytas, Rehoboam marry Maakah, Absalom girl. Maakah wen born fo Rehoboam, Abijah, Attai, Ziza, an Shelomit. 21 Rehoboam get mo plenny love an aloha fo Maakah den fo all his odda wifes. He get eighteen regula kine wifes, an sixty odda wifes, an he da faddah fo twenny-eight boys an sixty girls.
22 Rehoboam pick Abijah, Maakah boy, fo be da main prince ova his braddahs, cuz he like fo Abijah come king. 23 Rehoboam stay do smart kine stuff. Wen his boys come big, he no keep um togedda inside Jerusalem. He put some a dem inside diffren districks all ova da Judah an Benjamin lands, fo stay in charge a da big towns dat get strong wall. He give um plenny food an odda stuffs, an find plenny wifes fo dem.

11:15 11:15: 1Kings 12:31