19
Den Jehoshafat, da Judah king, go back his palace inside Jerusalem. He not hurt. Jehu (his faddah Hanani, da guy dat can see wass goin happen) go out fo meet da king. He tell da king, “You tink az good you help da guys dat do real bad kine stuff, o wat?! You tink az good, you get love fo da guys dat hate Da One In Charge, o wat?! Cuz you wen do dat, Da One In Charge stay huhu wit you! Still yet, get some good kine stuff inside you. Cuz you wen take out all da tiki poses fo da wahine god Asherah inside da land, an you wen make up yoa mind fo come fo know Da One In Charge.”
Jehoshafat Pick Local Leada Guys
Jehoshafat, he live inside Jerusalem. He pick local leada guys fo all da Judah towns, inside all da big towns dat get strong wall, one town afta anodda. He tell da local leada guys, “Tink good wat you do, cuz you not da judge ony fo da peopo—you stay do um fo Da One In Charge. He stay wit you guys, weneva you tell wat stay right an wat stay wrong. Dat mean, you guys betta be plenny sked a Da One In Charge. Take kea how you judge. Cuz oua God, dass Da One In Charge a us, he no judge da wrong way, he no make mo good fo one guy den fo anodda guy, an he no take unda da table kine money.”
Inside Jerusalem town, same ting. Jehoshafat pick some a da Levi ohana guys, da pries guys, an da main guys fo da odda Israel ohanas, fo tell da peopo wat da Rules from Da One In Charge tell, an fo tell wat stay right wen da peopo make argue. Dose guys live inside Jerusalem. He tell dem wat dey gotta do: “Dis how you guys gotta work—you gotta show plenny respeck an stay plenny sked a Da One In Charge, fo him know he can trus you, an you gotta make up yoa mind fo do one good job! 10 Yoa braddah guys from inside da towns goin poin finga odda peopo in front you Jerusalem judge guys. Maybe somebody wen make anodda guy bleed o mahke, o dey no follow all da Rules from Da One In Charge, o dey donno wat Da One In Charge tell dey gotta do. Fo all dat, you guys gotta teach dem fo make shua dey no go agains Da One In Charge an no do notting bad. Cuz if you go agains Da One In Charge he goin come huhu wit you guys an yoa braddah guys too. Stay tight wit Da One In Charge, an you no goin get da blame fo notting.
11 “So den, Amariah da Main Pries Guy, he goin stay in charge a you guys fo eryting bout Da One In Charge. An Zebadiah, Ishmael boy, da leada fo da Judah ohana peopo, goin stay in charge a you guys fo eryting bout me, da king. An da Levi guys goin be da court officer guys dat work wit you guys. Come strong, an do wat you gotta do. Den Da One In Charge goin stay wit you guys dat do good kine stuff.”