24
Joash Fix Da Temple
(2 Kings 12:1-21)
Joash seven year ol wen he come king. He stay king inside Jerusalem forty year. His muddah Zibiah, from Beer-Sheba town. All da time dat Jehoiada stay da Main Pries Guy, Joash do wat stay right, da way Da One In Charge see him. Jehoiada get two wifes fo Joash, an Joash get boys an girls wit dem.
Laytas, Joash make one plan fo fix da Temple Fo Da One In Charge. He call all da pries guys an da Levi ohana guys togedda. He tell um, “Go by da towns inside Judah an get da silva dat da Israel peopo gotta pay ery year fo fix da Temple fo yoa God. Do um now!” But da Levi guys no do um real fas.
24:6: Outa 30:11-16Az why King Joash call Jehoiada, da Main Pries Guy. He tell um, “How come you no make da Levi guys bring da tax from Judah an Jerusalem? Moses, da guy dat work fo Da One In Charge, an all da Israel peopo togedda, dey make up dea mind dat erybody gotta pay dea share. Dey do um fo da Tent Wea Da Box Fo No Foget Da Deal Stay.”
He tell um dat, cuz Ataliah, dat real bad wahine, her boys wen broke inside da Temple Fo God. Dey even use da stuff dat stay spesho fo Da One In Charge, from inside his Temple, fo da Baal kine gods.
So da king tell da pries guys fo make one big box, an put um outside da gate fo da Temple Fo Da One In Charge. Den he tell messenja guys fo go to da peopo all ova Judah an Jerusalem. Dey tell dat erybody gotta bring da tax fo Da One In Charge. Dat was da tax dat Moses, da guy dat work fo God, wen tell da Israel peopo fo bring, befo time inside da boonies. 10 All da leada guys an da peopo feel real good bout dat. Dey bring silva fo pay da tax an put um inside da big box till dey fill um up to da top. 11 Plenny times, da Levi guys bring da big box by da govmen guys dat take kea da king stuff. Weneva dey see dat get plenny silva inside, da secretary fo da king an da guy dat take kea stuff fo da Main Pries Guy come dea. Dey take da silva outa da big box. Den dey take back da box wea suppose to stay. Dey make lidat ery day, az how dey get plenny silva. 12 Da king an Jehoiada give da silva to da guys in charge a da work. Dey pay guys dat work wit stone, an carpinta guys, fo make da Temple Fo Da One In Charge come jalike new. Dey pay guys dat make tings from iron an bronze too, fo fix da Temple Fo Da One In Charge.
13 Da guys dat stay in charge a da work do one good job, same ting fo da guys dat do da work unda dem. Dey make da Temple Fo God come good one mo time, jalike da worka guys long time befo wen measure um. Dey make um strong. 14 Wen all da work pau, dey bring da res a da silva by da king an Jehoiada. Da worka guys use dat fo make odda tings fo use inside da Temple Fo Da One In Charge: tings fo use wen dey make one religious kine ceremony, an fo make burn up kine sacrifices, an pans, an gold an silva kine dishes. All da time Jehoiada stay alive, dey erytime make da burn up kine sacrifices inside da Temple Fo Da One In Charge.
15 Jehoiada, he come plenny ol. He mahke wen he one hundred thirty year ol. 16 Dey bury him wit da king guys inside Jerusalem, David big town, cuz he wen do good kine stuff inside Israel fo God an his Temple.
Joash Start Fo Do Bad Kine Stuff
17 Afta Jehoiada mahke, da leadas fo da Judah peopo come by King Joash an go down in front him fo show respeck. Dat time, he lissen dem. 18 Dey bag from go da Temple Fo Da One In Charge, da God fo dea ancesta guys. Dey tink az mo betta go pray to da tiki poses fo da wahine god Asherah, an da odda idol kine gods. Cuz dey get da blame fo do bad kine stuff, God come huhu wit da Judah an da Jerusalem peopo. 19 Da One In Charge sen guys by da peopo fo talk fo him, fo dem bring back da peopo by him. But no matta da guys dat talk fo God tell da peopo fo make shua dey serious bout wat dey do, da peopo no lissen.
20  24:20: Matt 23:35; Luke 11:51Den Da Spirit from Da One In Charge take ova Zekariah, Jehoiada da pries guy boy. He stan in front da peopo, an tell, “Dis da message from God: ‘How come you guys neva lissen wat me, Da One In Charge, wen tell you guys fo do? No mo notting goin come out good fo you guys. You guys wen bag from me, Da One In Charge! Az how come I bag from you guys!’ ”
21 But da peopo wen make one secret plan agains Zekariah. King Joash tell dem fo throw stones fo kill um. So dey kill um inside da open lanai fo da Temple Fo Da One In Charge. 22 King Joash foget awready dat Zekariah faddah Jehoiada wen stay tight wit Joash befo time, but King Joash kill Jehoiada boy Zekariah. Wen Zekariah stay die, he tell, “I like Da One In Charge see dis an make you pay fo um.”
23 Wen da new year come, da Aram army guys come agains Joash. Dey attack Judah an Jerusalem, an kill all da leadas fo da Judah peopo. An dey sen all da stuffs dey rip off from da Judah peopo by dea king Damascus side. 24 No matta da Aram army wen come wit ony litto bit guys, Da One In Charge make dem win ova all da Judah army guys. Az was plenny guys. Cuz da Judah peopo wen bag from Da One In Charge, da God fo dea ancesta guys, dass how God punish King Joash. 25 Da Aram army guys wen cut Joash plenny wit swords. An wen da Aram guys go way, his palace guys make one secret plan agains him. Az cuz he wen kill Jehoiada da pries guy boy. So da palace guys kill Joash wen he stay on his bed. He mahke, an dey bury him inside da David Town part a Jerusalem, but not inside da places fo bury da king guys.
26 Da guys dat wen make da plan agains Joash was Zabad, his muddah Shimeat from da Ammon peopo, an Jehozabad, his muddah Shimrit from da Moab peopo. 27 Da record bout Joash kids, an all da plenny kine stuff da guys dat talk fo God tell bout Joash, an how he build up da Temple Fo God one mo time, all dat story stay inside da Book Bout Da Kings. An Joash boy Amaziah come da nex king.

24:6 24:6: Outa 30:11-16

24:20 24:20: Matt 23:35; Luke 11:51