23
Afta seven year wen Queen Ataliah stay in charge a Judah, da pries guy Jehoiada show dat he strong enuff fo make one deal wit da army officer guys in charge a one hundred guys. Dass Azariah Jeroham boy, Ishmael Jehohonan boy, Azariah Obed boy, Maaseiah Adaiah boy, an Elishafat Zikri boy. Dey go all aroun da Judah land, an bring togedda da Levi guys from all da Judah towns, an da leada guys fo da Israel ohanas. Wen dey all come Jerusalem town, 23:3: 2Sam 7:12all da peopo dat come togedda dea make one deal wit da king inside da Temple Fo God.
Jehoiada tell dem, “Lissen up! Da mahke king, his boy Joash, he goin come king! Dass cuz Da One In Charge wen make one strong promise bout da guys dat goin come from David. So, dis wat you guys gotta do. From you pries guys an Levi guys dat get da job fo work da Res Day, make three team. One a yoa teams goin be da security guard guys fo da Temple gates. Anodda one a yoa teams goin go guard da king palace. Da odda team goin go da Foundation Gate. All you odda army guys goin guard da open lanais aroun da Temple Fo Da One In Charge. No let nobody go inside da Temple Fo Da One In Charge. Ony da pries guys an da Levi guys dat stay work ova dea can go inside cuz dey stay spesho fo Da One In Charge. All da odda army guys goin do wat Da One In Charge tell um fo do an stay outside da Temple. Da Levi guys goin make one circle aroun da king. All dem goin carry da tings dey use fo fight inside dea hands. Anybody go inside da Temple, dey gotta mahke. Stay right dea by da king, no matta wea he go.”
Da Levi guys an all da guys from Judah do eryting Jehoiada da pries guy wen tell um fo do. Ery officer take dea guys, da ones dat start fo work on da Res Day an da guys dat pau work, cuz Jehoiada da pries guy no let da teams go home yet. Den he give da officers fo one hundred guys da spears an da shields an bags fo bows dat King David wen get, dat stay inside da Temple Fo God. 10 Jehoiada put all his army guys aroun da king, from da south side to da north side a da Temple, an from da Temple to da altar—erybody wit da ting dey use fo fight, ready inside dea hand.
11 Jehoiada an his boys bring out Joash, da mahke king boy. Dey put da crown on top him. Dey give him one copy a da deal dey make, an tell dat he da king. Dey put da spesho kine olive oil on top his head fo show he da king, an dey yell, “Us like da king live long time!”
Ataliah Mahke
12 Ataliah, she hear da noise from da peopo running an yelling good stuff bout da king. She go by dem outside da Temple Fo Da One In Charge. 13 She look, an da king stay right dea! He stan by da big pos wea da king suppose to stan, one side a da place fo go inside da Temple building. Da army officer guys an da guys dat blow da trumpets stay all aroun da king. An all da peopo from all ova da land stay dance an sing, an dey stay blow trumpets too. An da guys dat sing use dea music instruments, an dey lead da peopo fo tell dat Da One In Charge stay real good.
Den Ataliah rip her clotheses fo show she stay bum out. She yell, “Dese guys go agains da govmen!”
14 Den Jehoiada da pries guy sen out da army leadas fo one hundred guys, dat stay in charge a da army guys, an tell dem, “Bring her out wit one row army guys lef side a her, an anodda row right side! Anybody follow her, kill um!” Cuz da pries guy wen tell befo, “No kill her by da Temple Fo Da One In Charge.” 15 So dey grab her an take her outa da open lanai fo da Temple, to da gate wea da horses go inside da open lanai o da palace. Dass wea dey kill her.
Jehoiada Change Da Religion
16 Den Jehoiada make one deal fo him, da peopo, an da king. Dey all goin come da peopo a Da One In Charge. 17 All da peopo go by da temple fo da Baal god. Dey bus up da altars dea, an broke da idol kine gods. Dey kill Mattan, da pries guy fo Baal, in front da altars.
18 Den Jehoiada make da pries guys stay in charge a da Temple Fo Da One In Charge, cuz dey come from Levi. He give diffren ones da diffren jobs dat King David wen give dea ancesta guys. Dea kuleana, fo make da burn up kine sacrifices fo Da One In Charge inside da open lanai fo da Temple, jalike Moses wen write inside da Rules. Dey stay good inside an sing wen dey do um, jalike David wen tell um fo do. 19 Jehoiada put da security guard guys by da gates fo da Temple Fo Da One In Charge too. Dey make shua dat nobody can go inside dat no stay clean fo pray in front Da One In Charge, no matta how come dey no can.
20 Den Jehoiada take wit him da army officers dat stay in charge a one hundred guys, da alii guys, da ones dat run da govmen fo da peopo, an all da odda peopo inside da Judah land. Dey all bring da king down from da Temple Fo Da One In Charge. Dey go inside da palace thru da Mauka Gate, an put da king on top da throne dat show he get da right fo stay in charge. 21 All da peopo inside da land stay real good inside. An Jerusalem town stay quiet, cuz da army guys wen kill Ataliah wit dea swords.

23:3 23:3: 2Sam 7:12