24
Da Babylon Guys Take Ova Judah
24:1: Jer 25:1-38; Dan 1:1-2Da time Jehoiakim stay king, Nebukadnezzar da Babylon king attack da Judah land. He take ova da land, an from den, Jehoiakim gotta do wateva Nebukadnezzar tell um fo do. But afta three year, Jehoiakim change his mind, an go fight Nebukadnezzar. Da One In Charge sen steala kine army guys from Babylon, Aram, Moab, an Ammon fo fight Jehoiakim. He sen all dem Judah side, fo wipe out da land, jalike Da One In Charge wen tell da guys dat talk fo him befo time, fo go tell da Judah peopo wass goin happen. Fo shua, all dat happen to da Judah peopo, jalike Da One In Charge wen tell, fo kick um out so dey no can show face in front him no moa. Da One In Charge do dat cuz a all da bad kine stuff dat King Manasseh wen do befo time. Dis Manasseh guy, he even wen kill plenny peopo dat neva do notting wrong, jalike he stay pour dea blood all ova Jerusalem town. Da One In Charge stay shua, he no goin let Manasseh go fo wat he wen do.
All da odda stuff dat Jehoiakim wen do stay inside da Record Book Fo Da Judah Kings. Da peopo bury Jehoiakim wit his ancesta guys inside David big town. Koniah, his boy, come da nex king.
Da Egypt king no take his army outside his land one mo time, cuz da Babylon king wen take ova all da land from da stream dat make da Egypt borda to da big Eufrates Riva. Dass all da extra land da Egypt king wen take ova befo time.
Koniah, Da Judah King
(2 Records 36:9-10)
Koniah was eighteen year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem fo three month. His muddah, her name Nehushta, Elnatan girl, from Jerusalem. Da way Da One In Charge see um, Koniah do bad kine stuff, jalike all da kine stuff his faddah wen do.
10 Dat time, da army officer guys fo Nebukadnezzar da Babylon king come fo attack Jerusalem. Da Babylon army guys come dea an make camp all aroun Jerusalem so nobody can go outside o come inside. 11 Wen da army guys block up all aroun da town, an dey ready fo take um ova, Nebukadnezzar come dea too. 12  24:12: Jer 22:24-30; 24:1-10; 29:1-2Koniah da Judah king, his muddah, his officer guys, his alii guys, an all his palace guys go outside da town fo give up to da Babylon king.
All dis happen, da numba eight year wen Nebukadnezzar stay da Babylon king. Dass wen he make Koniah come his prisona. 13 Jalike Da One In Charge wen tell befo time, Nebukadnezzar take all da rich kine stuff outa da Temple Fo Da One In Charge, an from da king palace. He tell his guys broke up all da gold tings dat Solomon da Israel king wen make fo da Temple Fo Da One In Charge. 14 He make all da Jerusalem peopo come his prisona guys, an take um Babylon side, ten tousan peopo. He take all da alii guys, an all da army guys dat know how fo fight good. He no let da guys stay dat know how fo make stuff an work wit metal. He ony let da peopo from da land dat no mo notting stay ova dea.
15  24:15: Ezek 17:12Nebukadnezzar make Koniah one prisona an take um Babylon side. He take Koniah muddah, his wifes, his palace guys, an all da real importan guys inside Judah, an take um all da way Babylon side. 16 Da Babylon king take all da seven tousan army guys too. All dem stay strong an know how fo fight. An get tousan guys dat know how fo make stuff an work wit metal. Dey his prisonas, an he take um Babylon side. 17  24:17: Jer 37:1; Ezek 17:13Da Babylon king make Mattaniah, Koniah uncle, da nex king afta Koniah. Nebukadnezzar change his name to Zedekiah.
Zedekiah, Da Judah King
(2 Records 36:11-16; Jeremiah 52:1-3)
18  24:18: Jer 27:1-22; 28:1-17Zedekiah was twenny-one year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem eleven year. His muddah name, Hamutal, Jeremiah girl from Libnah. 19 Da way Da One In Charge see um, Zedekiah do all kine bad stuff too, jalike eryting Jehoiakim wen do. 20  24:20: Ezek 17:15Cuz wat Jehoiakim do make Da One In Charge stay huhu. Az why all dat kine stuff happen inside Jerusalem an Judah. In da end, Da One In Charge wen kick out all da Jerusalem an Judah peopo, so dey no can show face in front him fo pray.
Da Babylon Army Guys
Wipe Out Jerusalem
(Jeremiah 39:1-10; 40:7-9; 41:1-3, 16-18; 52:4-27; 2 Records 36:17-20)
Den, Zedekiah make war agains da Babylon king.

24:1 24:1: Jer 25:1-38; Dan 1:1-2

24:12 24:12: Jer 22:24-30; 24:1-10; 29:1-2

24:15 24:15: Ezek 17:12

24:17 24:17: Jer 37:1; Ezek 17:13

24:18 24:18: Jer 27:1-22; 28:1-17

24:20 24:20: Ezek 17:15