11
Peter Talk To Da Church Guys
Inside Jerusalem
Da guys Jesus wen sen all ova an da braddahs an sistahs all ova Judea side hear dis: “Some a da peopo dass not Jew guys get da message from God fo dem too!” Wen Peter go Jerusalem, da Jew braddahs dat trus da Good Kine Stuff Bout Christ squawk at him. Dey tell, “You wen go by some peopo dass not Jew guys, an go inside dea house, an eat wit dem!” Den Peter tell um all da stuff dat happen from da start.
He tell, “Wen I stay Joppa town, I wen pray. I see someting jalike one dream. Had one big sheet dat come down from da sky on top da groun, wit rope dat hold up da four cornas, an come down wea I stay. I look inside da sheet real good, an see all kine animals from all ova da world dat get four feet, wild animals, snakes, lizards, an birds. Den I hear one voice dat tell, ‘Eh Peter! Stan up! Kill um an eat um!’ But I tell, ‘You Da One In Charge! No way I goin do dat! I no eat notting dat stay kapu fo me!’ Da voice from da sky talk one mo time, an tell, ‘No tell dat someting stay kapu dat God make okay fo eat!’ 10 Da angel tell dat three time, an den da sheet go back up to da sky.
11 “Right den an dea three guys come by da house wea I stay. Somebody sen um by me from Cesarea. 12 God Spirit tell me, ‘No sked fo go wit dem now.’ Dese six braddahs hea, dey go wit me Cesarea side. An we go inside da guy Cornelius house. 13 Den Cornelius tell us dat one angel messenja guy come by his house an tell, ‘Sen some guys Joppa town fo bring back one guy Simon dat dey call Peter. 14 He goin tell you da Good Stuff from me, fo you an all yoa ohana get outa da bad kine stuff you stay do.’ 15 Wen I start fo talk, da Good An Spesho Spirit take charge a dem, jalike he wen take charge a us guys at da start. 16  11:16: JGuys 1:5Den I no foget wat Da One In Charge, Jesus, wen tell, ‘John wen baptize da peopo wit watta, but God goin baptize you guys diffren kine: he goin tell his Good An Spesho Spirit take charge a you.’ 17 Az why, if God give dem da same powa he wen give us guys wen we trus Da One In Charge, Jesus, da Spesho Guy God Wen Sen, how I get da right fo tell God no do dat?!
18 “Wen dey hear dat, dey pau squawk, an dey tell how awesome God stay. Dey tell, ‘Wow! God even let da peopo dass not Jew guys come sorry fo all da bad kine stuff dey wen do, fo dem get da real kine life too!’ ”
Da Peopo Dat Come Togedda
Fo Church Inside Antiok
19  11:19: JGuys 8:1-4Da braddahs an sistahs dat go all ova da place afta Stephen mahke, dey go all da way Fonecia, Cyprus, an Antiok, cuz Saul dem wen make da peopo dat trus Jesus suffa. An dey tell da Good Stuff From God, but dey ony tell da Jew guys. 20 But some a dem guys dat come from Cyprus an Cyrene, go Antiok, an start fo talk to da peopo dea dat talk Greek. Dey tell um da Good Stuff Bout Jesus, Da One In Charge. 21 Da One In Charge help dem, an plenny peopo start fo trus him.
22 Da peopo dat come togedda fo church inside Jerusalem hear bout dat, an dey sen Barnabas Antiok side. 23 Wen he come, he see dat God wen do plenny good tings fo dem. He stay good inside, an give dem good kine words fo stay tight wit Jesus, Da One In Charge, an trus him bout eryting. 24 Barnabas, he one good guy. Da Good An Spesho Spirit stay in charge a him, an he stay trus Da One In Charge plenny. An cuz a him, get plenny mo peopo dat trus Jesus, Da One In Charge.
25 Den Barnabas go Tarsus fo look fo da guy Saul. 26 He find him, an bring him Antiok. Barnabas an Saul stick togedda wit da odda braddahs an sistahs dat come togedda fo church ova dea, an dey teach plenny peopo fo one year. Antiok was da firs place wea odda peopo start fo call Jesus peopo “Christian.” Dat mean, “Christ peopo.”
27 Dat time some guys dat talk fo God come from Jerusalem to Antiok. 28  11:28: JGuys 21:10One a dem guys name Agabus stan up an God Spirit tell um fo tell, “Goin get hard time all ova, wea eva da Rome peopo stay in charge. No goin get food notting.” (An dat happen layta wen Claudius stay da big king.) 29 Da peopo dat stay tight wit Jesus tink fo help da braddahs an sistahs dat stay Judea side. An erybody give um wat dey can give. 30 Dey do dat, an dey sen da gifs to da older leadas inside da church Judea side, an Barnabas an Saul take da money ova dea fo dem.

11:16 11:16: JGuys 1:5

11:19 11:19: JGuys 8:1-4

11:28 11:28: JGuys 21:10