18
Wat Da Pries Guys
An Da Levi Ohana Guys Get
(Matthew 17:5; Mark 9:7; Luke 9:35; Jesus Guys 3:22-23; 7:37)
Da pries guys, from da Levi ohana guys, all da Levi ohana peopos, no goin get land an odda property from Da One In Charge, da way da odda Israel peopo get um. Da Levi ohana peopo goin eat da meat from da sacrifices da Israel peopo make wit fire fo Da One In Charge. Dass da kine property dey goin get. 18:2: Census 18:20Cuz dey no goin get land from Da One In Charge jalike dea braddah guys. Wat dey goin get, az da right fo be da pries guys fo Da One In Charge, jalike he wen make one promise to dem.
Dis wat da pries guys get da right fo get from da peopo: Weneva da peopo make one sacrifice wit cows o sheeps o goats, dey give da pries guys da shoulda meat, da jaw meat, an da parts inside da opu. You guys goin give dem da firs wheat an barley dat you harves, da new wine, da firs olive oil dat you press, an da firs wool from yoa sheeps wen you cut um. Az cuz yoa God, Da One In Charge, wen pick all da guys dat come from Levi outa all da odda Israel ohanas. He pick um fo stan in front Da One In Charge an make religious kine ceremonies fo him foeva.
If get one Levi guy dat live inside one Israel town get da right fo move house to da place dat God goin pick, cuz da Levi guy fo real kine like work dea fo Da One In Charge. He can do work dea cuz his God, Da One In Charge, give him da right fo do dat, jalike all da Levi ohana guys ova dea dat work in front Da One In Charge. He goin get da same food wit dem fo eat from wat da peopo bring fo da Levi ohana guys. Az okay fo him get silva fo sell stuff dat stay da property a his ohana.
Pilau Kine Stuff
Dat Da One In Charge Hate
Wen you guys go inside da land dat yoa God, Da One In Charge, stay give you guys, no do da kine pilau stuff dat da peopos dat live ova dea do, cuz Da One In Charge hate dat. 10  18:10 a: Pries 19:26; b: Outa 22:18No good if even one a you guys throw yoa boy o girl inside da fire fo make one sacrifice. No go find out from da spirits wat goin happen bumbye. No come one fortune tella guy. No tink da tings you see az one sign fo you tell peopo wass goin happen. No put kahuna on nobody. 11  18:11: Pries 19:31No hang out wit da guys dat use spesho kine words fo make um so odda peopo no can do notting. No try talk to da spirits, o da guys dat get secret kine powa, o dat aks da mahke guys wass goin happen. 12 Somebody make lidat, az pilau, da way Da One In Charge see um. Da odda peopos make lidat, az why yoa God, Da One In Charge, goin push dem outa dea land in front you guys. 13  18:13: Matt 5:48Still yet, you guys gotta be perfeck, no mo blame fo notting, da way you gotta be wit yoa God, Da One In Charge.
Da Guy Dat Goin Talk Fo God
14 Da peopo you guys goin push out, dey lissen da fortune tella guys fo try find out from da spirits wat goin happen. But yoa God, Da One In Charge, no let you guys make lidat. 15  18:15: JGuys 3:22; 7:37But yoa God, Da One In Charge, goin bring one guy from yoa peopo dat talk fo him to you guys, jalike me. Him, da one you guys betta lissen. 16 Cuz az wat you guys wen aks yoa God, Da One In Charge, fo do, dat time Mount Sinai side wen you guys stay all togedda. You guys wen tell, “No let us hear da voice from oua God, Da One In Charge, o no let us see dis big fire no moa! Bumbye us goin mahke!”
17 Wen dey tell dat, Da One In Charge tell me, Moses, “Wat dey tell stay good. 18 I goin bring one guy from yoa peopo, dat talk fo me to da Israel peopo, jalike you, Moses. I goin tell dat guy wat fo tell, an he goin tell dem eryting I tell him. 19  18:19: JGuys 3:23If no mo nobody like lissen wat da guy dat talk fo me tell cuz he my guy, I goin poin finga dat guy. 20 But any odda guy dat tell he stay talk fo me, but tell dem stuff dat I neva tell him fo tell, o any guy dat talk fo odda gods, you guys gotta kill dem.”
21 Maybe you guys goin tink, “How us guys can know if one guy tell he talk fo Da One In Charge, but az not wat Da One In Charge tell um fo tell dat?” 22 If one talka guy tell dat he talk fo Da One In Charge, but wat he tell no happen, den az neva come from Da One In Charge. Dat talka guy ack big head, but he neva lissen up real good wat Da One In Charge tell fo real kine. No come sked a him.

18:2 18:2: Census 18:20

18:10 18:10 a: Pries 19:26; b: Outa 22:18

18:11 18:11: Pries 19:31

18:13 18:13: Matt 5:48

18:15 18:15: JGuys 3:22; 7:37

18:19 18:19: JGuys 3:23