Da Teacha
Ecclesiastes
1
No Make Sense
Dis wat da Teacha tell. His faddah, David, da king inside Jerusalem.
Da Teacha tell,
“No make sense!
No make sense!
Fo shua eryting no make sense!
No mo notting make sense!
 
“From all da stuff anybody do,
No matta dey stay bus ass in da sun.
Wen pau, wat goin get from all dat?
One generation come, an anodda generation go,
But da earth stay foeva.
Da sun come up an da sun go down one side,
An fas come up da odda side!
Da wind blow from one side,
Den turn aroun an blow from da odda side,
Ova an ova.
All da streams go to da ocean.
But da ocean level no go up.
Da watta go back da place
Wea come from befo time.
All dis kine stuff dat happen ova an ova,
An stay boring,
Cuz get way mo stuff fo talk bout,
Way mo fo see an hear.
Wateva happen, goin happen one mo time.
Wateva somebody do, somebody goin do um one mo time.
No mo notting new unda da sun!
10 Peopo tell,
‘Look! I get someting new fo tell!’
No ways! Da ting was hea awready,
From long time befo time.
Was hea even befo us guys born.
11 Nobody rememba da peopo dat live long time befo time.
An same ting fo da peopo dat goin come bumbye:
Da peopo dat goin come afta dem, goin foget dem too.”
No Can Undastan How Fo Know
Wat Fo Do Erytime
12 Da king ova da Israel peopo inside Jerusalem, dass me, da Teacha. 13 I make up my mind fo study, an fo try see if da stuff work dat da peopo dat know wat fo do erytime tell. I do dis cuz I like figga out eryting peopo do unda da sky. God give erybody one real hard job fo do, az why! 14 I wen see eryting da peopo do unda da sun. An you know wat?! Eryting hard fo undastan! Jalike erybody stay try catch da wind!
 
15 Get tings dat stay kapakahi,
An no mo nobody can make um come strait.
An tings dat no moa,
No can count dem too!
16  1:16: 1Kings 4:29-31I wen figga lidis, “Eh! From small kid time, I wen learn wat fo do erytime, mo den any odda king dat wen stay in charge inside Jerusalem befo me. I know plenny stuff, an I know plenny bout wat fo do erytime.” 17 Den, I make up my mind fo undastan wat “fo know wat fo do erytime” mean, wat “fo ack pupule” mean, an wat “fo ack stupid kine” mean. But wen I find out wat all dat stuff mean, jalike I stay try fo catch da wind too.
 
18 Cuz wen somebody know wat fo do erytime,
Dat mean dey goin hurt mo plenny inside.
Mo stuff somebody know,
Mo dey come sore inside.

1:16 1:16: 1Kings 4:29-31