27
Da Altar
“Make one altar outa koa wood. Make um 7 feet 6 inch square, an 4 feet 6 inch high. Make tings dat look jalike horn dat stick out at da four cornas, an make da altar one piece. Cova da whole ting wit bronze metal. Use bronze metal too fo make da buckets an da shovels dat you goin use fo take away da ashes afta you burn da fat. Same ting fo da bowls, da hooks fo move da meat, an da pans fo carry da fire. Make one bronze grill look jalike one net, an put bronze rings on da four cornas. Put da grill inside da middo a da altar, unda da top half way down. Make poles outa koa wood fo carry da altar, an cova dem wit bronze. Da poles go inside da rings fo da poles stay da two sides a da altar wen dey lif um up fo carry um. Make da altar wit notting inside, jus boards aroun da outside. Dass how da guys suppose to make um, jalike da plan I wen show you hea on top da mountain.
Da Open Lanai Aroun Da Tent
“Make one open lanai aroun da Place Fo Me Stay Wit You Guys:
“Hang 50 yard fancy kine linen cloth fo make da south side. 10 Make 20 pos an 20 bronze pier. Make silva hook on top ery pos, an put one silva band aroun da top a ery pos. 11 Same ting fo da north side—50 yard fancy kine linen cloth fo hang, wit 20 pos an 20 bronze pier, an silva hook an silva band. 12 Fo da back side, dass da west side, 25 yard fancy kine linen cloth fo hang, wit 10 pos an 10 pier.
13 “Da front side, dass da east side, goin be 25 yard too, but make um lidis: 14 One side a da door, 3 pos an 3 pier, an 7 an a half yard cloth fo hang. 15 Da odda side, same ting. 16 Fo put in front da place fo go inside da open lanai, fo no look inside from da outside, weave one curtain from fancy kine linen string wit blue an purple an red wool string, 10 yard. Hang um from 4 pos wit 4 pier.
17 “All da poses dat go aroun da open lanai, put silva band aroun da top an silva hook da top side. Make all da piers outa bronze. 18 Da open lanai aroun da tent goin be 50 yard long an 25 yard wide an 7 feet 6 inch high, wit fancy kine linen cloth fo hang all aroun. Da poses all get bronze pier undaneat. 19 All da odda tings dat go inside da open lanai, make um outa bronze. All da pans an tools, same ting too. Da tent pegs you use fo hold up da outside poses an odda stuff inside da open lanai, make um all outa bronze metal.
Da Spesho Olive Oil Fo Da Lamps
20 “Tell da Israel peopo dey gotta poun olives fo make oil dat no mo junks inside. Dat oil goin be fo da lamps dat stay on top da lamp stan inside my place fo shine light ery day an ery nite. 21 Aaron an his boys, dey get da job fo make ready da lamps inside da Tent Wea I Come Togedda Wit You Guys, outside da curtain dat hide da Box Fo No Foget Da Deal Wit God. Dey gotta put da lamps in front Da One In Charge wen da sun go down, an dey gotta pio um wen da sun go up. Dis one kuleana dey goin get foeva dat come from da Israel peopo.”