26
Da Tent
“Now, bout da Place Fo Me Live. Make ten long piece fancy kine linen cloth. Weave um wit blue an purple an red wool string wit da cloth fo make picha dat look jalike da awesome angel watcha guys all ova da cloth. Ery piece cloth gotta be da same size, 14 yard long an 2 yard wide. Join togedda five piece cloth, long side to long side, fo cova one side a da tent, an five piece fo cova da odda side. 4-5 All down da long side a da las 14 yard piece fo cova da one side a da tent, make 50 loop wit blue wool string. Same ting fo da las 14 yard piece fo cova da odda side a da tent, make 50 loop dat go wit da 50 loop on top da odda piece. Make 50 gold hook fo hold da two parts togedda, fo make da whole ting come da Place Fo Me Stay.
“Fo da tent cova dat go ova da Place Fo Me Stay, make cloth outa goat hair, 11 long piece. Da goat hair cloth, all dem gotta be same size, 15 yard long an 2 yard wide. Join 5 piece goat hair cloth long side to long side fo make da cova fo one side a da tent, an join 6 piece goat hair cloth togedda nex to each odda fo make da cova fo da odda side. Da extra cloth from da numba six piece, fold um double fo lay ova da front a da tent. 10 All down one side a da las 15 yard piece fo da one side a da tent, make 50 loop. Same ting fo da las 15 yard piece fo da odda side a da tent, make 50 loop dat go wit da 50 loop on top da odda piece. 11 Den make 50 bronze hook, an put um in da loop fo make da whole ting come one tent cova. 12 Da goat hair cloth tent cova goin be mo long den da main piece fo let da extra cloth hang down da back side. 13 Goin get eighteen inch mo long den da linen cloth still yet on da two side a da tent. So, let dat hang down da two side, fo cova da odda part a da place dat stay spesho fo me.
14 “Fo da whole tent, make one cova wit da skin a da sheeps dat somebody wen dye red. An ova dat, make anodda cova from da dolphin skin.
Da Frame
15 “Fo da Place Fo Me Stay, make koa wood boards dat stan up all aroun fo hold da cloth. 16 Ery board, 15 feet long an 2 feet 3 inch wide. 17 Da bottom side wea ery board fo da Tent stan up, cut da wood so get two piece dat stick out nex to each odda, an dis go inside da metal piers fo come strong. 18 Fo my place, make 20 board fo da south side. 19 Make 40 pier outa silva metal fo go unda da 20 board, two pier unda ery board fo hold da two piece dat stick out. 20 Fo da odda side a da Place Fo Me Stay, dass da north side, same ting: make 20 board 21 an 40 silva pier, two pier unda ery board. 22 Fo da back side a da Tent, dass da west side, make 6 board. 23 Make two board wit da shape fo make da two back corna too. 24 Da two corna board, fo da side an da back, dey gotta meet an come even. Fo da top side, put one ring fo make da two corna stay togedda. 25 So, da back side get 8 board an 16 silva pier, 2 pier unda ery board.
26 “Make poles fo hold togedda da main boards from koa wood, 5 a dem fo da boards da north side a da Place Fo Me Stay, 27 an 5 fo da boards da south side a my place. Make 5 mo poles, fo da boards da back side a my place, dass da west side. 28 Da middo pole fo hold da boards togedda gotta go ova all da boards fo make dat side a da Tent. 29 Cova all da boards wit gold. Put gold rings on top ery board fo da poles go inside. Cova da poles wit gold.
30 “Den put togedda da Place Fo Me Stay. Make um jalike da plan I stay show you hea on top dis mountain.
Da Curtain
31 “Make one thick curtain outa da fancy kine linen cloth. Weave um wit blue an purple an red wool string, fo put picha dat look jalike da awesome angel watcha guys all ova da cloth. 32 Make four pos outa koa wood, an put gold all ova dem, an one gold hook on da top a ery pos. Make four silva pier fo da four pos, an put da poses inside da piers. Hang da curtain down from da four pos. 33  26:33: Heb 6:19; 9:3-5Hang da curtain right unda da hooks dat hold da top cloth togedda inside da middo. Den carry da Box Fo Help Da Peopo No Foget Da Deal Dey Get Wit Me inside dea, da odda side a da curtain. Az how da curtain goin stan dea wit da Place Dat Stay Spesho Fo Me one side, an da Place Dat Stay Real, Real Spesho Fo Me da odda side. 34 Inside da Place Dat Stay Real, Real Spesho Fo Me, on top da Box Fo Help Da Peopo No Foget Da Deal Dey Get Wit Me, put da cova wea I goin hemo da shame fo all da bad tings da peopo do fo make da peopo come pono wit me. 35 Da odda side a da curtain, inside da Spesho Place Fo Me, put da Table Fo Da Spesho Breads nex to da north side wall a da Tent, an da Lamp Stan nex to da south side wall.
36 “Make one curtain fo no look inside da Tent from da outside. Make um outa da fancy kine linen cloth, an weave um fancy kine with da blue an purple an red wool string. 37 Make five pos outa koa wood fo hold up da outside curtain, an put gold all ova dem, an one gold hook on da top a ery pos. Melt bronze metal fo make five pier fo da five pos.”

26:33 26:33: Heb 6:19; 9:3-5