38
Da Altar Fo Burn Up Da Sacrifices
Bezalel dem make da big altar fo burn up da sacrifices. Dey make um outa koa wood, 7 feet 6 inch square, an 4 feet 6 inch high. Dey make tings dat look jalike horn, dat stick out, an put um on top da four corna. All dis, he make um in one piece, den cova da whole ting wit bronze metal. Dey use bronze metal too fo make da buckets an da shovels fo take away da ashes, an da bowls, an da forks fo da meat, an da pans fo carry da fire. Dey make one bronze grill jalike one net. Da grill go inside da middo a da altar, half way down unda da top. Dey melt bronze metal fo make four rings fo da four cornas a da grill, fo put da poles fo carry um. Dey make da poles outa koa wood an cova dem wit bronze. Dey put da poles inside da rings, da two sides a da altar fo carry um. Dey make da altar wit notting inside, jus boards aroun da outside.
Da Bronze Watta Tank
38:8: Outa 30:18Bezalel dem make da watta tank an da stan. Dey use da bronze mirrors dey get from da wahines dat work jus outside da door in front da Tent Fo Come Togedda Wit God.
Da Open Lanai Aroun Da Tent
Nex, Bezalel dem make fo da open lanai aroun da Tent Fo Come Togedda Wit God, one fence. Da south side, get 50 yards fancy kine linen cloth, 10 wit 20 poses an 20 bronze piers undaneat. Da top a da poses, get silva hooks an straps. 11 Da north side, same ting.
12 Da west side, had 25 yards fancy kine linen cloth, wit 10 poses an 10 bronze piers undaneat. Da top a da poses, get silva hooks an straps.
13 Da east side, dass da front side, get 25 yards fancy kine linen cloth— 14 but dey wen put 7 an a half yards on top three poses an three piers da one side a da door, 15 an 7 an a half yards on top three poses an three piers da odda side a da door.
Da Curtains Fo Da Open Lanai
16 All da curtains dat go aroun da open lanai, dey make um wit fancy kine linen cloth. 17 All da piers dat go undaneat da poses, dey make um outa bronze metal. Da hooks an da straps on top a da poses, dey make um outa silva, an cova da top part a da poses wit silva.
18 Fo da gate in front da open lanai, dey weave one curtain outa fancy linen, an den dey take da blue an purple an red wool string an make pichas all ova. Da front curtain, 10 yards long an 7 feet 6 inch high. Same ting fo da odda curtains dat go aroun da open lanai fo da Tent, dey all 7 feet 6 inch high. 19 Da gate curtain get 4 poses. Ery pos get bronze pier undaneat. Da hooks on top fo hold da curtain, dey make um outa silva, an dey cova da tops a da poses an make da straps aroun um wit silva. 20 Da pegs fo da Tent an da open lanai, dey make all dem outa bronze.
Tings Dey Check Out
Fo Da Metal Dey Use Fo Da Tent
21 So, all dis da long lis a stuff dey use fo make Da Tent Fo Come Togedda Wit God, dass Da Tent Fo No Foget Da Deal. Moses tell um fo check eryting. Da Levi ohana guys do da work fo check um, an Itamar da pries guy, Aaron boy, was in charge. 22 (Bezalel, Uri boy an Hur grankid, from da Judah ohana, he da one dat make eryting Da One In Charge wen tell Moses dey gotta make. 23 Da guy dat work wit him, Oholiab, Ahisamak boy from da Dan ohana. He real good fo cut wood an metal, an fo figga how fo make tings, an how fo make pichas on top da fancy linen cloth wit blue an purple an red wool string.)
24 All da gold dey use fo make da spesho tings fo God, dat da peopo wen give, was 2,195 poun. 25  38:25: Outa 30:11-16Da silva from da tax wen da Levi ohana guys wen count da peopo was 7,550 poun. 26  38:26: Matt 17:24Da Levi guys count 603,550 men guys dat make 20 year o moa, an wen da guys write dea name, da Levi ohana guys charge erybody one half shekel silva. 27 Da builda guys use 7,500 poun silva fo melt an make da piers dat go undaneat da boards fo da main tent an undaneat da poses fo da thick curtain inside da Tent, 100 piers wit 75 poun silva ery pier. 28 Da odda 50 poun, dey use um fo make da hooks an da straps on top da poses, an fo cova da top part a da poses.
29 Da bronze dat da peopo wen bring fo gifs to God was 5,310 poun. 30 Dey use dat fo make da piers fo da poses in front da Tent Fo Come Togedda Wit God, an fo da big altar an da bronze grill dat get inside, an da bronze pans an tings dat dey use fo dat altar. 31 An dey use um fo da piers fo da poses dat go aroun da open lanai, an fo da poses fo da gate, an fo da pegs fo da ropes fo da Tent an da poses fo go aroun da open lanai.

38:8 38:8: Outa 30:18

38:25 38:25: Outa 30:11-16

38:26 38:26: Matt 17:24