8
Da Flood Watta Start Fo Go Down
All dat time, God no foget Noah an all da wild animals an da farm animals dat was inside da big boat wit him. Dass how come God make da wind blow ova da world, an da flood watta start fo go down. Da pukas wea da watta come out undaneat da wild ocean close up, an same ting wit da flood watta dat come down from inside da sky. An dass how God stop da rain from da sky. Afta bout five month, da flood watta dat stay on top da groun go down litto bit. Was da numba seven month afta da flood watta come up, day numba seventeen, da big boat come down on top one mountain in da Ararat range. Till da numba ten month, da flood watta stay go down litto bit erytime. Da firs day a da nex month, can see da tops a da odda mountains nea dea.
Da Birds Show, Still Yet
Get Plenny Watta
But still yet had forty mo day afta da big boat come down on top da groun dat Noah open da window he wen make fo let go one black scavenja bird, da kine dey call “raven.” Dat bird go out an fly aroun one side an da odda side an come back all da time till da watta dry up from on top da groun. Afta dat, Noah let go one dove fo find out if da watta go down awready from on top da groun. But da dove no find one dry place fo go down, az why da dove go back by Noah inside da big boat, cuz still yet get flood watta all ova da groun. Noah put out one hand fo da dove come down fo bring um back inside da big boat.
10 Noah wait one mo week, an he let da dove go out from da big boat one mo time. 11 Wen da sun stay go down, da dove come back, an you know wat happen? Inside da mout, get one new olive tree leaf da dove pull off one tree! Az how Noah know dat da flood watta go down fo real kine from on top da groun. 12 Still yet, he wait one mo week fo let go da dove one mo time. Dat time, da dove no come back by Noah.
Da Flood Watta Go Down
13 Noah 601 year ol dat time. Da firs month a da year, da firs day a da month, Noah take off da canvas dat cova da open space aroun da top a da boat fo see dat da groun stay come dry awready. 14 Was da numba two month, day numba 27 da groun wen come dry fo real kine.
15 Dat time, God tell Noah, 16 “Kay den. Go outside da big boat, you an yoa wife, an yoa boys an dea wifes. 17 Bring outside all da diffren kine animals dat stay wit you—da birds, da animals, an tings dat crawl on top da groun—fo dem all get plenny kids an fill up da world.” 18 So Noah an his wife, an his boys an dea wifes, go outside. 19 All da peopo an da animals go outside da big boat, ery animal, eryting dat crawl on top da groun, an ery bird.
God Make One Promise To Noah
20 Dat time, Noah pile up stone fo make one altar fo God, Da One In Charge, fo make one sacrifice fo him on top da altar. Den Noah take one animal from ery diffren kine animal dass good fo make sacrifice, an one bird from ery diffren kine dass good fo make sacrifice. He put um on top da altar fo kill um fo make da sacrifice, an he burn up all da meat on top dea. 21 Da One In Charge, he smell da nice smell from da sacrifice an he stay good inside. He tell, “Dis da las time I goin make one bad ting happen to da groun cuz a da peopo. Cuz from small kid time, weneva da peopo make one plan, dey ony like do bad kine stuff. But I no goin wipe out eryting dat stay alive one mo time, da way I wen do um dis time.
22 “From now till da world pau,
Goin get time fo plant seed an fo harves food.
Cold time an hot time,
Summa time an winta time,
Day time an nite time,
Goin stay lidat foeva.”