7
Time Fo Go Inside Da Big Boat
Den Da One In Charge tell Noah, “Time awready! Go inside da boat, you an all yoa ohana. Cuz from all da peopo dat stay alive, you da ony guy I see dat do da right ting erytime. I like fo you take da diffren kine animals. Take da right kine fo make sacrifice an fo eat. Fo all dose kine, take seven boy kine an seven girl kine wit you. Da odda animals dat not da right kine fo make sacrifice an fo eat, fo ery kine take two, one boy kine an one girl kine. Same ting fo da birds dat fly inside da sky. Fo ery kine bird, take seven boy kine an seven girl kine wit you. Dey goin be jalike da seeds fo make da whole world come alive one mo time. You gotta do dat, cuz afta seven day, I goin make da rain come down hard on top da groun. Goin rain day time an nite time, an goin stay lidat fo forty days. Dass how I goin wipe out eryting dat stay alive from dis world dat I wen make.” So Noah, he do eryting jalike Da One In Charge tell um fo do.
Dat time, Noah was 600 year ol. Dass wen da big watta from da sky wen come down all ova da world. 7:7: Matt 24:38-39; Luke 17:27Noah an his boys an his wife an his boys wifes, dey all go inside da big boat togedda, fo get away from da big watta. Da right kine animals fo make sacrifice, da odda animals, da birds, an eryting dat crawl on top da groun, had two a dem, boy kine an girl kine, dat go by Noah fo go inside da big boat, jalike God tell Noah fo do. 10 Den, day numba seven, da big watta from da sky come down all ova da world.
Da Big Watta Come
11  7:11: 2Pet 3:6Noah was six hundred year an two month an seventeen day ol, wen dat happen. Dass wen
Da watta dat run undaneat da wild ocean bus loose,
An da big watta from inside da sky come down,
Jalike somebody open up da windows up dea.
12 Was day time an nite time fo forty day da rain come down on top da groun.
13 Was da same day dat Noah an Noah boys Shem, Ham, an Jafet go inside da big boat, plus Noah wife an da three boys wifes. 14 Da ohana guys, ery kine wild animal, ery kine animal big an small dat live wit peopo, all kine tings dat crawl on top da groun, ery kine bird, eryting dat get wing, 15 ery kine ting dat need air fo live, had two a dem dea. Dey all go by Noah inside da big boat. 16 Da ones dat go inside, had da boy kine an da girl kine fo ery kine ting dat stay alive, jalike God wen tell Noah fo get. Den, Da One In Charge shut da door wit Noah dem inside.
Da Flood Watta Cova Eryting
17 Dat flood watta from da sky stay on top da groun forty days. Da flood watta come an pick up da big boat an float um up wea da groun was befo time. 18 Da flood watta come mo an mo plenny on top da groun, an da big boat float hea an dea on top da watta. 19 Had choke flood watta on top da groun dat even cova all da big mountains unda da sky. 20 An still yet, da flood watta go up, till was mo den 25 feet ova da top a all da mountains. 21 Eryting dat wen move on top da groun wen mahke—da birds, da animals dat live wit peopo, da wild animals, da small kine tings dat crawl all ova da groun, an all da peopo. 22 Eryting dat need air fo live, eryting dat live on top da dry land, dey all mahke. 23 Afta, neva have notting dat live on top da groun. Neva have peopo, o animals dat live wit peopo, o tings dat crawl on top da groun, o birds dat fly inside da sky. God wipe um all out. Noah, he da ony guy dat stay alive, him an da odda peopo dat stay wit him inside da big boat.
24 Da watta stay up on top da groun fo five month.

7:7 7:7: Matt 24:38-39; Luke 17:27

7:11 7:11: 2Pet 3:6