9
Da Peopo Stay Wait
Fo Da Spesho Guy God Goin Sen
(Matthew 4:15-16; Luke 1:79)
9:1: Matt 4:15But all dat no goin matta! Bumbye, no goin be no mo hard time fo da peopo dat get dat kine presha now. Befo time, God wen make da peopo Zebulun an Naftali side lose face. But laytas, he goin make odda peopo get respeck fo da peopo inside Galilee, nea da road dat go from da Jordan Riva to da Mediterranean Sea. Dass da place wea plenny peopo dass not Jew guys stay.
9:2: Matt 4:16; Luke 1:79Da peopo dat donno wat fo do,
Jalike dey stay walk aroun inside one dark place,
Dey goin know wat fo do,
Cuz jalike dey see one big light.
Da peopo dat live inside da place
Wea erybody stay sked dey goin mahke,
Da light stay come dea awready.
God, you goin make da Israel peopo come mo plenny peopo.
You goin make da peopo come real good inside.
Dey goin dance an sing in front you,
Jalike wen da peopo harves da food inside dea fields
An dey stay good inside,
An jalike wen da army guys steal rich stuffs from da guys dey wen fight,
An give dea frenz some a da stuff,
Dey all stay good inside.
 
Jalike you wen do befo time,
Wen da Midian peopo make da Israel peopo bus ass fo dem.
You wen hemo da Israel peopo
From da hard work da Midian peopo make dem do.
Jalike you wen stop da Midian peopo
Fo dem no wack dem wit one stick
An poke dem fo dem work mo fas.
Fo shua, all da boots da army guys wear wen dey fight,
An all da clotheses dat get blood all ova um,
Dey goin throw all dat kine stuff on top da fire
Fo burn um up.
 
Cuz one bebe goin born fo us guys,
One boy dat God give us.
Da govmen goin be his kuleana.
Dis da name peopo goin give him:
“Da Awesome One
Dat show us da bestes tings fo do.
Da God dat get all da powa.
Da Faddah dat stay foeva.
Da Leada dat make us come so notting bodda us.”
9:7: Luke 1:32-33He goin come da leada
Fo da govmen,
An he goin make eryting come
So notting bodda nobody,
An fo shua he goin do dat.
He goin be da king on top da throne
Jalike King David, his ancesta guy.
He goin judge erybody da right way,
An he goin do da right ting erytime.
From da time he come da king,
He goin make shua he stay king foeva.
All dis goin happen
Cuz Da One In Charge, Da Boss Ova All Da Armies,
Goin make shua dis goin happen.
God Stay Huhu Wit Israel
My Boss wen tell me fo grumble bout da Jacob ohana.
An wat I tell, goin go agains da whole Jacob ohana.
All da peopo dea goin know wat God tell,
Da Israel peopo, an da peopo inside Samaria town.
But dey come high nose, an get big head.
Az why dey talk lidis:
10 “Da bricks all fall down,
But neva mind, we goin build um up one mo time wit cut stone block.
Da army guys cut down da sycamore trees,
But neva mind, we goin plant cedar trees dea
Wea da sycamore wen grow.”
11 Az why Da One In Charge stay make da peopo dat stay agains King Rezin from Aram
Come real strong, so den da Israel peopo no can win ova dem.
He stay tell da peopo dat like bus up da Israel peopo
Fo go geev um.
12 Da Aram peopo from da east side,
An da Filisha peopo from da west side,
Dey go agains da Israel peopo
An dey win ova um.
 
An Da One In Charge stay huhu wit da Israel peopo still yet,
An he stay ready fo bus um up.
 
13 Cuz da Israel peopo still yet no lissen
An no come sorry fo da bad stuff dey do
An no come back to da One dat stay bus um up,
An still yet dey no like even find out
Wat Da One In Charge, Da God Ova All Da Armies, tell dem fo do.
14 In one day, Da One In Charge goin cut off all da diffren kine peopo,
Jalike he cut off dea head an dea tail,
An same time, he goin cut off da top palm tree branch up dea,
An da reed plant dat grow down inside da mud.
15 (You know, dea older leadas an da ones dey get respeck fo,
Dey jalike da head.
Da guys dat tell dey talk fo God, but dey bulai peopo wen dey teach,
Dey jalike da tail.)
 
16 Az how come, da ones dat stay lead dis peopo,
Make um go da wrong way,
An az how come, da peopo dat lissen dea leadas,
Come all mix up an donno wat fo do.
17 Dass why my Boss
No goin feel good bout da young guys,
He no goin show pity notting
Fo dea widows o dea kids dat no mo faddah o muddah.
Cuz all dem peopo ack jalike God no matta to dem,
An still stay do bad kine stuff.
All dem get pilau mout.
 
An Da One In Charge stay huhu wit da Israel peopo still yet,
An he stay ready fo bus um up.
 
18 Cuz wen somebody do bad kine stuff,
Az jalike wen get one big fire.
All da thorns an da grass burn,
An all da trees burn too,
Wit plenny black smoke dat go up in da sky.
19 Da One In Charge, Da Boss Ova All Da Armies,
He no take da bad kine stuff dey do.
Dass why he huhu, an da land come all burn up.
So da peopo, dey jalike da kine stuff dat da fire goin burn up.
Nobody show pity fo dea ohana.
20 Ova one side, dey goin steal food an eat,
But still yet dey hungry.
Ova hea one side, dey eat stuff,
But dey no come full.
Dey even goin eat dea kids.
21 (An dis wat I mean:
Da Manasseh ohana goin eat da Efraim ohana,
An da Efraim ohana goin eat da Manasseh ohana.
An togedda, dey goin eat da Judah ohana.)
 
An Da One In Charge stay huhu wit da Israel peopo still yet,
An he stay ready fo bus um up.

9:1 9:1: Matt 4:15

9:2 9:2: Matt 4:16; Luke 1:79

9:7 9:7: Luke 1:32-33