26
Job Talk Moa
Den Job tell:
“Eh Bildad! Fo one guy like me dat no mo powa,
How you wen help, aah?!
Wen you eva get somebody outa trouble dat stay weak, aah?!
Wen you eva teach some guy like me,
Dat donno wat fo do, aah?!
Fo shua, you no help me learn notting!
Who help you tell dat kine stuff?!
Wat kine spirit you get dat talk from yoa mout?!
 
“Da mahke guys spirits suffa plenny,
Dey da guys dat stay unda da watta,
An da tings dat live inside da watta.
God see eryting dat stay inside da Mahke Peopo Place.
Da Deep Dark Hole no mo cova fo him.
God spread out da north sky ova one place wea no mo notting.
He hang da earth wea no mo notting fo hold um.
He wrap up da watta inside his clouds.
But da heavy clouds no bus open even wen dey get plenny watta.
He hide da full moon so no can see um.
He spread his clouds all ova um.
10 He mark da horizon on top da ocean.
He make one edge all da way
To wea get light one side an get dark da odda side.
11 Wen God tell dat he like bus up da mountains
Dat stay jalike da poses fo hold up da sky,
Da mountains shake jalike peopo dat sked!
Jalike da mountains come futless!
12 He wack da Rahab sea monsta dat jam up eryting,
Cuz he undastan how fo attack um.
Den he use his powa fo make da deep ocean come calm!
13 He blow an da sky come clear.
Wit his powa he stab da Rahab ocean snake dat wen run away.
14 An dass ony fo start!
Us guys ony hear one wispa bout da tings God do!
So den, who goin undastan his powa, aah?!
No can cuz he strong jalike da thunda!”