3
Da Israel Peopo Go Across Da Jordan Riva
Nex morning, Joshua an all da Israel peopo get up real early. Dey leave Koa Tree Town an go all da way to da Jordan Riva. Dey make camp dea befo dey go across da riva. Afta dey stay dea three day, da officer guys go all ova da camp. Dey tell da peopo wat dey gotta do: “You guys goin see Da Box Fo No Foget Da Deal Yoa God Da One In Charge Wen Make. Da pries guys from da Levi ohana goin carry um. Wen you guys see dat, you gotta leave from wea you guys stay, an follow dem. Den you guys goin know wea fo go, cuz you guys neva go dat way befo time. But no go nea Da Box. Stay bout one tousan yards back behind um.”
Den Joshua tell da peopo, “Make spesho fo Da One In Charge, cuz tomorra he goin do plenny awesome stuff fo you guys, dat goin make yoa jaws drop!”
Joshua tell da pries guys, “Pick up Da Box Fo No Foget Da Deal an go walk in front us guys.” So da pries guys take Da Box an go walk in front, an da peopo follow dem.
Da One In Charge tell Joshua, “Today I goin start fo make you come mo importan, da way all da Israel peopo goin see you. Dass how dey goin know dat I stay wit you jalike I wen stay wit Moses. Tell da pries guys dat carry Da Box Fo Da Deal, ‘Wen you guys reach da edge a da Jordan Riva, go stan inside da riva.’ ”
Den Joshua tell da Israel peopo, “Come ova hea! Lissen wat yoa God, Da One In Charge, tell! 10 Dis how you guys goin know dat da God dat stay alive, he stay wit you guys. An he goin take away da land from all da peopo dat stay inside da land, wen dey face you guys! He goin make da land come yoa property! Az da Canaan peopo, da Het peopo, da Hiv peopo, da Periz peopo, da Girgash peopo, da Amor peopo, an da Jebus peopo. 11 Look ova dea! Az da Box Fo No Foget Da Deal from da Boss fo da whole world! Da pries guys goin carry dat Box across da Jordan Riva, den you guys goin go across. 12 So now, pick twelve guys from da twelve Israel ohanas, one guy fo ery ohana. 13 Da pries guys dat carry Da Box Fo Da One In Charge, da Boss fo da whole world, goin go stan inside da Jordan Riva watta. Wen dey do dat, da watta dat stay come down da riva goin stop! Da watta goin stay dea an pile up!”
14 So da peopo leave da place wea dey wen put up dea tents fo go across da Jordan Riva. Da pries guys dat carry Da Box Fo No Foget Da Deal go firs. 15 (You gotta know dat da Jordan Riva stay big an run ova da sides, spring time, all da time da peopo stay harves food.) But dat day, da pries guys dat carry Da Box go da edge a da Jordan Riva, an dea feets go inside da watta. 16 Right den an dea, da watta dat come from mo high up in da riva stop. Make one pile far away mauka side, by one town name Adam, one side Zaretan. All da res a da riva watta dat go down to da Big Salt Lake go dea. So da riva bottom come dry up. Az how da Israel peopo go across da riva to da odda side nea Jericho. 17 Da pries guys dat carry Da Box Fo No Foget Da Deal Wit Da One In Charge, dey stan on top da dry riva bottom inside da middo a da Jordan Riva. All da Israel peopo pass dem. Wen erybody pass, da whole nation stay stan dea on top da dry groun, da odda side a da Jordan Riva.