16
Da Land Fo Da Efraim
An Manasseh Ohanas
Da property fo da Joseph ohana start from da Jordan Riva nea Jericho town, east from da puka fo watta fo Jericho. Da borda go thru da boonies dat go up from da Jordan Riva, up country to Bethel town. Da borda go west from Bethel (dat befo time dey call Luz) all da way to da borda wit da Ark peopo inside Atarot. Den da borda go west down by da land wea da Jaflet peopo live, den all da way Bet-Horon Makai town, den to Gezer town an end by da Mediterranean Sea. Dass wea da Manasseh an Efraim ohanas, dat come from Joseph, get dea property.
Dis da land fo small ohanas inside da Efraim ohana: da edge a dea land go from Atarot-Addar on da east side, up by Bet-Horon Mauka, an from dea to da Mediterranean Sea. From Mikmetat north side, turn east to Taanat-Shiloh, an pass by dea to Janoah on da east side a da Efraim land. Den da borda go down from Janoah to Atarot an Naarah, reach Jericho an come out by da Jordan Riva. From Tappuah da borda go west to da Kanah Canyon, an from dea, end by da Mediterranean Sea. Az da property fo da small ohanas inside da Efraim ohana. An da Efraim peopo get some towns outside dea land too, inside da Manasseh ohana land.
10  16:10: Local 1:29Da Efraim peopo neva chase out all da Canaan peopo inside Gezer town. Az why still yet get Canaan peopo dat live wit da Efraim peopo. But da Canaan peopo gotta work fo da Efraim peopo.

16:10 16:10: Local 1:29