Da Local Leada Guys Story
Judges
1
Da Israel Peopo Fight
Da Canaan Peopo Dat Still Stay
Dis wat happen afta Joshua mahke: Da Israel peopo aks Da One In Charge, “Who goin be da firs ohana fo go fight fo us guys agains da Canaan peopo?”
Da One In Charge tell, “Da Judah ohana goin go. I goin turn da land ova to dem.”
Da Judah ohana guys tell dea braddahs, da Simeon ohana guys, “Go wit us inside da land Da One In Charge wen give us guys, da time all us guys wen pull straw fo show wat land we get. We goin fight da Canaan peopo dat still stay ova dea. Den we goin go wit you guys to da land God wen give you guys, pull straw time.” An da Simeon guys go wit dem.
Wen da Judah guys attack da Canaan guys, Da One In Charge make dem win ova da Canaan peopo an da Periz peopo. So dey kill 10,000 guys Bezek side. Dey find King Adoni-Bezek, an fight him. Az wen dey wack da Canaan peopo an da Periz peopo. Adoni-Bezek run away. But dey chase an catch um. Dey cut off his thumbs an big toes.
Den Adoni-Bezek tell dem, “Get seventy king guys, I wen win ova dem. I wen cut off dea thumbs an big toes. I make um pick up da crumbs from unda my table. Wat I wen do to dem guys, God pay me back same ting!” Da Judah guys take him Jerusalem side, an he mahke ova dea.
Da Judah guys go attack Jerusalem too, an take ova. Dey kill da peopo ova dea wit swords, an burn down da town.
Afta dat, da Judah guys go down fo fight da Canaan peopo dat live inside da hill land, da Negev boonies, an da small hills by da west side. 10 Den dey go agains da Canaan peopo dat live Hebron town. (Az da place peopo wen call Kiriat-Arba befo time.) Dey wack Sheshai, Ahiman, an Talmai.
11 From dea dey go agains da peopo dat live Debir town (da place get da name Kiriat-Sefer befo time). 12 Wat happen dea, Caleb tell, “I goin give my girl Aksah fo marry da guy dat attack Kiriat-Sefer an take ova.” 13 Otniel, Kenaz boy, him da one take um ova. (Kenaz, he Caleb younga braddah.) So Caleb give his girl Aksah, fo marry Otniel.
14 One time afta Aksah marry Otniel, she talk nice to him, fo go aks her faddah give dem one field fo dea property. Den wen she go by Caleb an get off her donkey, Caleb aks her, “Wat you like me do fo you?”
15 She tell um, “I like you do someting spesho fo me. You wen give me land inside da Negev boonies. So I like you give me some watta pukas too.” Den Caleb give her some watta pukas mauka side, an makai side too.
16 Da kids from Moses faddah-in-law, da Ken peopo, dey go from Jericho, da Date Palm Town, wit da Judah guys, fo live wit da Judah peopo inside da Judah boonies, inside da Negev aroun Arad.
17 Den da Judah guys go wit da Simeon guys, dea braddahs, an go afta da Canaan peopo inside Zefat. Dey wipe out all dat town. Az why dey call um Hormah now. 18 Da Judah guys win ova Gaza, Ashkelon, an Ekron, dose towns an da land aroun um.
19 Da One In Charge stay wit da Judah guys. Dey take ova da hill country, but dey no can push out da peopo dat live inside da valleys, cuz dem guys get iron war wagons. 20  1:20: Josh 15:13-14Jalike Moses wen promise, da Judah guys give Hebron town to Caleb. He take da town away from three guys dat come from Anak. 21  1:21: Josh 15:63; 2Sam 5:6; 1Rec 11:4But da Benjamin ohana no can win ova da Jebus peopo dat stay live inside Jerusalem. Still yet today da Jebus peopo live ova dea wit da Benjamin ohana.
Da Joseph Ohana
22 Dis, da Joseph ohana story. Dey go attack Bethel, an Da One In Charge stay wit dem. 23 Firs ting, dey wen sen guys fo find out bout da peopo dat live inside Bethel (peopo wen call da town Luz befo time). 24 Da Israel guys spock one guy dat stay come outa Bethel town. Dey tell him, “You show us guys how we can go inside da town, an we goin make shua dat oua guys make nice to you.” 25 He show um how fo go inside da town. Den da Israel guys go kill erybody inside dea wit swords. But dey no kill dat guy o anybody from his ohana. 26 Den da guy go da Het land. He build one town ova dea, an call um Luz. Still yet get dat name today.
27  1:27: Josh 17:11-13But da Manasseh ohana neva push out da peopo inside Bet-Shan, o Taanak, o Dor, o Ibleam, o Megiddo, an da towns aroun um. Az cuz da Canaan peopo ova dea make up dea mind dey goin stay ova dea. 28 Bumbye wen da Israel peopo come mo strong, dey make da Canaan peopo ova dea work fo dem, but da Israel peopo neva push all dem out. 29  1:29: Josh 16:10Same ting, Da Efraim ohana guys neva push out da Canaan peopo dat live inside Gezer, but da Canaan peopo stay live dea wit da Efraim peopo.
30 Da Zebulun ohana peopo neva push out da Canaan peopo dat stay inside Kitron an Nahalol, dat stay live wit dem, but da Zebulun peopo make da Canaan peopo ova dea work fo dem too. 31 Da Asher ohana peopo neva push out da Canaan peopo dat stay inside Akko, o Sidon, o Aklab, o Akzib, o Helbah, o Afek, o Rehob. 32 An cuz a dat, da Asher ohana peopo stay live wit da Canaan peopo inside da land. 33 Da Naftali ohana peopo neva push out da peopo dat live inside Bet-Shemesh, o Bet-Anat. Da Naftali ohana peopo still stay live wit da Canaan peopo inside da land. An da Naftali peopo make da peopo inside Bet-Shemesh an Bet-Anat work fo dem.
34 Da Amor peopo, dey make da Dan ohana peopo stay up country, an no let dem come down inside da valleys. 35 An da Amor peopo make up dea mind fo stay live on top Mount Heres, Aijalon, an Shaalbim. But wen da Joseph ohana come mo strong, dey make da Amor peopo ova dea work fo dem. 36 Da Amor peopo land go from Scorpion Pass an from Sela, an mauka.

1:20 1:20: Josh 15:13-14

1:21 1:21: Josh 15:63; 2Sam 5:6; 1Rec 11:4

1:27 1:27: Josh 17:11-13

1:29 1:29: Josh 16:10