5
David Come King Ova Da Israel Peopo
(1 Records 11:1-3)
Da leada guys from all da ohanas dat come from Israel, dey go by David, Hebron town. Dey tell, “Us guys, we stay yoa side, cuz us get da same blood an bones. Befo time, wen Saul stay da king ova us guys, was you dat wen lead da Israel army fo go fight da odda peopos. Da One In Charge wen tell you, aah? ‘You goin take kea my peopo, da peopo dat come from Israel, jalike one sheep guy take kea da sheeps. You goin come da one dat lead all dem.’ ”
So wen all da older leadas fo da Israel peopo come by King David inside Hebron town, he make one deal wit dem dea, in front Da One In Charge. Dey pour oil on top David head fo make him da king ova all da Israel peopo.
5:4: 1Kings 2:11; 1Rec 3:4; 29:27David was thirty year ol wen he come king. He stay king fo forty year. Wen David live Hebron side, he was da king fo da Judah ohana fo seven year an six month. Den wen he go Jerusalem side, he stay da king fo all da Israel an da Judah peopo fo thirty-three year.
David Win Ova Jerusalem Town
(1 Records 11:4-9; 3:5-9; 14:1-7)
5:6: Josh 15:63; Local 1:21King David an his army guys march Jerusalem town fo attack da Jebus peopo dat live aroun dea. Da Jebus peopo tell David, “No way you goin come inside hea! Even da guys dat no can see an da guys dat no can walk can make you turn aroun an go back!” Cuz dey tink, “No way David can come inside dis place!” But David, he take ova da strong wall aroun Mount Zion! Nowdays, dass da place dey call “David Town.”
(Dis how he do um: Dat day, wen dey take ova da town, David tell his guys befo dey start, “Da guy dat goin win ova da Jebus peopo, gotta go thru da tunnel wea da watta go inside da ridge. Den he can wack da guard guys, da ones da Jebus peopo call ‘da guys dat no can walk an da guys dat no can see’ fo make fun a us guys! I hate dem guys!” Laytas, peopo stay tell, “Da guys dat no can see an da guys dat no can walk no can go inside da palace,” cuz dey tink bout wat da Jebus peopo wen tell David, dat time.)
Den David start fo live inside da strong wall dea, an call da place “David Town.” He build up eryting aroun da town, from da extra wall da army guys need fo no let nobody attack da town, to inside da town. 10 David come mo an mo importan, cuz Da One In Charge, Da God Ova All Da Armies, stay wit him.
11 Same time, Hiram, da king fo Tyre, sen messenja guys by David, an cedar wood, an carpinta guys, an guys dat know how fo build stone wall. Dey build one palace fo David. 12 Den David know fo shua, dat Da One In Charge make him solid, fo be da king ova da Israel peopo, an fo make da land wea David da king come real importan. Da One In Charge do all dat fo help his peopo, da Israel peopo.
13 Afta David go way from Hebron, he take mo Jerusalem wahines fo come his regula kine wifes an odda kine wifes, an he born mo plenny boys an girls. 14-16 Dese da names fo da kids born fo him Jerusalem side: Shammua, Shobab, Nathan, Solomon, Ibhar, Elishua, Nefeg, Jafia, Elishama, Eliada, an Elifelet.
David Win Ova Da Filisha Guys
(1 Records 14:8-17)
17 Wen da Filisha guys hear dat da Israel peopo wen pour olive oil on top David head fo make him dea king, all da Filisha army guys go up country Israel side fo go look fo David fo go kill um. But David hear bout um, an he go outa Jerusalem, down inside da boonies, wea he get one strong place wea nobody can go inside. 18 Da Filisha guys come up da Refaim Valley. Dey put dea army guys all ova da valley. 19 So David go aks Da One In Charge, “I suppose to go attack da Filisha guys, o wat? You goin let me win ova dem, o wat?”
Da One In Charge tell David, “Go attack um, cuz fo shua, I goin let you win ova um!”
20 So David dem go Baal-Perazim side, an he win ova da Filisha guys. He tell, “Jalike wen da watta broke thru one dam, Da One In Charge broke thru agains da guys dat stay agains me.” Dass why David call dat place “Baal-Perazim” an still yet dat place get dat name. Dat mean “Da Boss Dat Broke Thru.” 21 Da Filisha guys dig out an leave dea idol kine gods ova dea. David an his guys carry away da idols.
22 One mo time da Filisha guys come nea Jerusalem an put dea guys all ova inside da Refaim Valley. 23 So David go aks Da One In Charge one mo time, an Da One In Charge tell, “No go strait ova dea fo attack. Go aroun behind dem, an attack dem in front da balsam trees. 24 You goin hear one noise inside da tops a da balsam trees. Goin soun jalike army guys marching up dea. Dass wen you gotta be ready fo go real fas, cuz dass me, Da One In Charge, going out in front you fo wack da Filisha army guys.”
25 So David do eryting Da One In Charge tell him fo do. Him an his guys chase an kill da Filisha guys all da way from Geba, till you come nea Gezer.

5:4 5:4: 1Kings 2:11; 1Rec 3:4; 29:27

5:6 5:6: Josh 15:63; Local 1:21