2
God Da Judge Goin Tell Um Fo Real Kine
2:1: Matt 7:1; Luke 6:37So den, no matta who you, if you poin finga somebody dat do bad kine stuff, no foget you do da same kine tings jalike him. Eh, you too no mo excuse cuz you poin finga you.
But we know dis: Erytime God tell dat da peopo wen do bad kine stuff, we know wat he tell stay true.
So, wat you tink? Wen you poin finga da odda guys cuz dey stay do bad kine stuff, an you stay do da same ting, you tink God goin let you go? No ways!
God get plenny good heart fo you, an he stay hang in dea an wait fo you. An den, you make jalike dass notting? You no tink he like you come sorry an no do da bad kine stuff no moa, o wat?!
But you get hard head. An you no like change wat you do. So, you stay make tings mo worse fo you. Bumbye God da Judge goin tell who wen do bad kine stuff, an erybody goin know dat God judge da right way. Den he goin punish you cuz he had it wit wat you do. 2:6: Songs 62:12; Smart 24:12Da way peopo ack, God goin pay erybody fo wat dey wen do, good o bad.
God goin give some peopo da real kine life dat goin stay to da max foeva, cuz erytime dey hang in dea an do da right ting. Dey like get plenny respeck from God, an get da real kine life. But da odda peopos, God had it wit wat dey do. He had it wit dem awready, cuz dey like make big kine trouble. Dey no like do da true stuff, but dey erytime like do wass wrong.
Erybody dat stay do da bad kine stuff goin get hard time fo live, an dey goin stress out plenny. Dat goin happen to da Jew guys firs. Den goin happen to da odda peopos dass not Jew guys. 10 But erybody dat stay do da good kine stuff, God goin show dem plenny respeck, an notting goin bodda dem. Dat goin happen to da Jew guys firs. Den goin happen to da odda peopos dass not Jew guys. 11  2:11: Rules2 10:17God make same same to erybody. 12 Erybody dat do bad kine stuff, no matta dey donno da Rules God wen make fo erybody, dey goin get cut off from God foeva. An erybody dat do da bad kine stuff, an dey know da Rules From God, God goin use da Rules fo judge dem. 13 Fo get um right wit God, not enuff fo ony hear da Rules From God. You gotta do jalike da Rules From God tell you fo do fo get um right wit him.
14 Da peopo dass not Jew guys, dey donno da Rules From God. But if get some a dem dat do jalike da Rules From God tell um fo do, no matta dey neva learn da Rules, dey ack jalike dey get um fo real kine. 15 How dey ack, dat show dey get da Rules From God right dea inside dem. Inside dey know bout wat dey do wen dey tink wat stay right an wat stay wrong. 16 Dass how goin be bumbye wen God goin make Jesus Christ da Judge fo da secret stuff inside erybody. Dass wat da Good Kine Stuff From God tell, an dis wat I stay teach.
Da Jew Peopo An Da Rules From God
17 Now you, you like peopo fo know you one Jew guy, an you trus da Rules From God. You talk big bout God, 18 an you know wat God like you fo do. You know wass da bestes kine stuff, cuz da teachas wen teach you from da Rules From God. 19 You stay shua you can kokua da peopo dat no can see fo show um wea fo go. You figga you jalike one light fo all da peopo dat stay inside da dark. 20 You can teach da peopo dat donno notting an da ones dat still need one teacha. Cuz you get da Rules From God, you figga you get all da trut an you know eryting.
21 So, wen you teach odda peopo, how come you no do wat da Rules you teach tell dem fo do? You go preach no go steal stuff. So den, how come you steal stuff, aah? 22 You tell, “No go fool aroun behind yoa husban o wife back.” But you fool aroun too, aah? You tink da idol kine gods no good. But you cockaroach stuff from dea temples too, aah? 23 You talk big bout da Rules From God. But you make God come shame cuz you broke da Rules, aah? 24  2:24: Isa 52:5Jalike Isaiah wen tell befo time, “Da peopos dass not Jew guys talk stink bout God an give God one bad rep cuz a you guys.”
25 If you do wat da Rules From God tell you fo do, az good you get da cut skin mark dat show you one Jew guy. But if you go broke da Rules From God, az jalike you no mo da mark awready, an you not one Jew guy fo real kine. 26 So den, if get one guy dat not one Jew, an he do all da good kine stuff da Rules From God tell um fo do, den no matta he neva cut skin, he God guy. Dass jalike he get da mark too. 27 So den, da peopo dass not Jew guys, no matta dey no mo da cut skin mark, if dey do wat da Rules From God tell um fo do, dey goin show dat you Jew guys wen broke da Rules From God. You guys broke da Rules no matta you get da Rules inside da Bible from befo time, an get da cut skin mark too.
28 Jus cuz somebody dat come from Abraham get da cut skin mark on top his body, dat no make him one Jew guy fo real kine. 29  2:29: Rules2 30:6Da Jew guy dass fo real, stay fo real lidat inside. God Spirit stay in charge a da guy, an dass jalike one spesho mark inside him. Da Rules inside one book, dass no make him God kid. He no need peopo tell um he good cuz God tell um he good.

2:1 2:1: Matt 7:1; Luke 6:37

2:6 2:6: Songs 62:12; Smart 24:12

2:11 2:11: Rules2 10:17

2:24 2:24: Isa 52:5

2:29 2:29: Rules2 30:6