2
Hanadan nahlag ke Judah
Hi Jacob ya himpulut duway imbabalenan linalaki. Datuwey ngadan da: hi Reuben, hi Simeon, hi Libay, hi Judah, hi Issakar, hi Sebulun, hi Dan, hi Joseph, hi Benjamin, hi Naptali, hi Gad ya hi Asher. Hi Judah ya liman am-in di linalakin imbabalena. Tulu nah inayanan iKanaan an hi Sua. Hay ngadan da ya hi Er, hi Onan ya hi Selah. Hi Er an panguluwan an imbabalena ya gaga-iho ot patayon APU DIOS. Hay imbabalena ke Tamar an inapunan nabalu ya duwa an da Peres ke Serah an nundappil da. Hi Peres ya duway imbabalenan da Hesron ke Hamul. Hi tulang nan hi Serah ya limay imbabalenan hi Simri, hi Ethan, hi Heman, hi Kalkol ya hi Darda. Hi Akan an imbabalen Karmi an holag Serah di hinumlun handi an nakastigu nadan holag Israel te waday intalu na nadah inala dah gubat an niong-ong ke APU DIOS. Hi Ethan ya ohay imbabalena an hi Asariah.
Hay tonton di ammod nan patul an hi David
Hi Hesron ya tuluy linalakin imbabalenan hi Jerahmeel, hi Ram ya hi Kaleb. 10 Hi Ram di aman Amminadab. Nahlag hi Amminadab ot wadah Nashon an matbal am-in hanadah holag Judah. 11 Nahlag hi Nashon ot wadah Salmon. Nahlag hi Salmon ot wadah Boaz. 12 Hi Boaz di aman Obed. Hi Obed di aman Jesse. 13 Hi Jesse ya pitu day imbabalenan linalaki. Hay panguluwan ya hi Eliab, nihaynod hi Abinadab ot ahih Sammah, 14 hi Nethanel, hi Raddai, 15 hi Osem ot ahih David. 16 Hanadan duwan binabain imbabalena ya da Seruiah ke Abigail. Hi Seruiah ya tulu day linalakin imbabalenan hi Abishai, hi Joab ya hi Asahel. 17 Hi Abigail ya in-inena on holag Ismael an hi Jether ot waday ohan lalakin imbabale dan hi Amasa.
Hanadan holag Hesron
18 Hi Kaleb an imbabalen Hesron ya in-ine nah Asubah ke Jeriot. Nun-imbabaleh Asubah ot nadan tulun linalakin hi Jesher, hi Sobab ya hi Ardon. 19 Nateh Asubah ot mumbintan hi Kaleb ke Eprat ot waday ohan lalakin imbabale da an hi Hur. 20 Nahlag hi Hur ot hi Uri. Nahlag boh Uri ot hi Besalel. 21 Handih nan-om di toon Hesron ya in-inena nan babain imbabalen Makir ya tulang Gilead ot waday lalakin imbabale da an hi Segub. 22 Hi Segub ya imbabalenah Jair an nun-ap-apuh duwampulun o-ongal an bobled Gilead. 23 Mu indani ya sinakup nadan ap-apud Geshur ya Aram di nan-om an bobleh di takon di Jair ya Kenat ya nadan udum an boblen nih-up hidi. Am-in nadan numbobleh di ya nahlag dan Makir an aman Gilead. 24 Hi Hesron ya nated Kaleb Eprathah. Waday imbabale dan Abijah hi lalaki an hi Ashur an nangapya nah boble an Tekoa.
Hanadan holag Jerahmeel
25 Hi Jerahmeel an panguluwan an imbabalen Hesron ya limay linalakin imbabalena. Hi Ram an panguluwan, hi Bunah, hi Oren, hi Osem ya hi Ahijah. 26 Nalahin boh Jerahmeel hi ohan babain hi Atarah ot waday lalakin imbabale da an hi Onam. 27 Tuluy linalakin imbabalen Ram an panguluwan an imbabalen Jerahmeel: hi Maas, hi Jamin ya hi Eker. 28 Hi Onam ya waday duwan imbabalenan da Sammai ke Jada. Hi Sammai ya duway linalakin imbabalenan da Nadab ke Abishur. 29 Nalahin hi Abishur ke Abihail ot waday duwan linalakin imbabale dan da Ahban ke Molid. 30 Hi Nadab an tulang Abishur ya waday duwan linalakin imbabalenan da Seled ke Appaim. Mu hi Seled ya naten maid di imbabalena. 31 Hi Appaim di aman Ishi. Nahlag hi Ishi ot hi Seshan. Nahlag damdamah Seshan ot hi Ahlai. 32 Hi Jada an tulang Simea ya waday duwan linalakin imbabalenan da Jether ke Jonathan. Mu hi Jeter ya naten maid di imbabalena. 33 Hi Jonathan ya waday duwan linalakin imbabalenan da Peleth ke Sasa. Datuwen am-in di nahlag ke Jerahmeel. 34-35 Hi Seshan ya maid di linalakin imbabalena ot ipaahawa na nan ohan babain imbabalena nah muttatyu nan hi Jarha an iEgypt ot waday ohan imbabale dah lalaki an hi Attai. 36 Hi Attai di aman Nathan, hi Nathan di aman Sabad, 37 hi Sabad di aman Eplal. Hi Eplal di aman Obed, 38 hi Obed di aman Jehu, hi Jehuy aman Asariah. 39 Hi Asariah di aman Heles, hi Heles di aman Eleasah. 40 Hi Eleasah di aman Sismai, hi Sismai di aman Sallum. 41 Hi Sallum di aman Jekamiah, hi Jekamiah di aman Elishama.
Hanadan udum an nahlag ke Kaleb
42 Hanadan imbabalen Kaleb an tulang Jerahmeel ya hi Mesha an panguluwan an aman Sip. Hay mikadwa ya hi Mareshah an aman Hebron. 43-44 Waday opat an linalakin imbabalen Hebron an hi Korah, hi Tappuah, hi Rekem ya hi Sema. Hi Semay aman Raham ya hi Raham di aman Jorkeam. Hi Rekem an tulang Sema ya nahlag ot hi Sammai 45 an aman Maon. Nahlag hi Maon ot hi Bet Sur. 46 Hi Kaleb ya imbilang nah Ephah an inayana ot wada boy tulun linalakin imbabale dan hi Haran, hi Mosa ya hi Gases. Hi Haran ya waday ohan lalakin imbabalena ot ngadananah Gases. 47 Wada on ohan lalakin hi Jahdai an onom di imbabalenah linalakin hi Regem, hi Jotham, hi Geshan, hi Pelet, hi Ephah ya hi Saap. 48 Wada boy ohan imbilang Kaleb an inayanan hi Maakah ot waday duwan linalakin imbabale dan hi Seber ya hi Tirhanah. 49 Indani ya wada pay di duwan linalakin imbabale dan hi Saap an nangapya nah boble an Madmannah, ya hi Seba an nangapya damdama nadah boble an Makbenah ya Gibea. Waday ohan babain imbabalen Kaleb an hi Aksah.
Hanadan udum an nahlag ke Kaleb
50 Datuwey udum an nahlag ke Kaleb. Hi Hur di panguluwan an imbabalen da Kaleb ke Eprathah. Hi Sobal an imbabalen Hur di nangapya nah boble an Kiriat Jearim. 51 Hanan mikadwa ya hi Salma ya hiyay nangapya nah boble an Betlehem ya nan mikatlu ya hi Harep ya hiyay nangapya nah boble an Bet Gader. 52 Hi Sobal an nangapya nah boble an Kiriat Jearim di ammod nadan numbobled Haroeh, nadan godwan nadan numbobled Menuhot 53 ya nadan numbobled Kiriat Jearim an dadiye nadan holag Itrit, Puthite, Sumathite ya Misraites ya ibba da nadan numbobled Sorah ya Estaol. 54 Hi Salma an nangapya nah boble an Betlehem ya hiyay ammod nadan iNetopah, iAtrot Bet Joab ya nadan godwan nadan holag Manahat ya nadan iSorah 55 ya nadan nalaing an muntudok nadah importanten dokumento ya nadan numbobled Jabes: dadiye nadan Tiratite, Sukatite ya Simeatite. Datuwen am-in ya Kenite an nahlag ke Hammat an nahlagan nadan pamilyan Rekab.