Nan Kalin Apu Dios

Ifugao, Tuwali: Nan Kalin Apu Dios Bible

copyright © 2004 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Ifugao, Tuwali)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-12-01

 

HTML generated with Haiola by eBible.org 30 Dec 2021 from source files dated 30 Dec 2021