8
Hay niayan nan Kahon Apu Dios nah Templo
(2 Chronicles 5:2—6:2)
Inayagan nan patul an hi Solomon am-in nadan mangipangpangulun hanadah holag Israel ya nadan pamilya da ot maamung dad Jerusalem ta eda alan nan Kahon an niha-adan nan Nakitobbalan APU DIOS ad Zion an Boblen David ta ieda nah Templo. Handih mikapitun bulan an bulan an Ethanim an kediyey Piyestan di Kampu ya inamung Solomon am-in nadan tatagu.
Dimmatong am-in nadan mangipangpanguluh holag Israel ya in-attang nadan padi nan Kahon APU DIOS ot ieda nah Templo. Takon nan Tabernacle ya nadan ngunut an miusal hidi ya naki-en dadiyen padi ya nadan holag Libay hidi. Ya kediyen naamungan da Solomon ya nadan tatagun holag Israel nah hinangngab nan Kahon ya nun-appit dah dakkodakkol an kalnero ya bakan adi mabilang.
Indani ya inihgop nadan padi nan Kahon nah Templo ot ie da nah Nakassantun Kuwartun APU DIOS ot iha-ad dah da-ul nadan napaot an anghel. Hanadan nabokyag an payak nadan anghel ya hinophopan da nan Kahon ya nadan kaiw an nun-attang da. Matibo ya abuy udun dadiyen kaiw hin wada ta nah hinangngab nan Nakassantun Kuwartun Apu Dios. (Dadiyen kaiw an pun-attang ya dehdi da ingganad uwani.) Hay nihudu nah Kahon Apu Dios ya ammuna nan duwan nadampilag an batun inha-ad Moses handih wada da nah Bilid an Sinai. Hidiy nakitobbalan APU DIOS nadah holag Israel handih nalpuwan dad Egypt.
10 Handih limmah-un nadan padi nah Kuwartun Apu Dios ya maid maptok ya napnu nan Temploh kulabut 11 an humihhili te wadah APU DIOS ot maid di innun dan mangat nadah ngunuda.
12 Ot mundasal hi Solomon an kananah dasal nay “APU DIOS, kanam di miha-ad ka nah kulabut, 13 mu ad uwani ya nangapyaak hi makaphod an Templon kiha-adam ta nangamung.”
Hay kinalin Solomon hanadah tatagu
(2 Chronicles 6:3-11)
14 Indani ya nunligguh Solomon ot bendisyonanan am-in nadan tatagud Israel an muntattaddog dah hinangngab na.
15 Kananay “Madayaw hi nan AP-APU an Dios di holag Israel! Te impunnanong na handin insapatanan aman hi David an kananan hiyay 16 ‘Nipalpu handih impakaan ku nadan tataguk ad Egypt ingganad uwani ya maid di ek pinilih bobleh tud Israel an pamohwatan hi Templon pundayawan ke ha-on. Muden pinili daka, David, an mun-ap-apu hantudah tataguk an holag Israel.’ ”
17 Intuluy Solomon an kananay “Implanun aman hi David an mangapyah Templon pundayawan ke APU DIOS an Dios takun holag Israel, 18 mu kanan APU DIOS ke hiyay ‘Ugge nihallah naen plinanum an mangapyah Templon pundayawan ke ha-on, 19 mu bokon he-ay mangapya. Te hay ohan hanadah imbabalem di ahi mamohwat kediyen Templo.’
20 Ot ad uwani ya impaannung APU DIOS hidiyen insapatana. Nihannotak ke aman mumpatul hitud Israel ot bohwatok tun Templon pundayawan ke APU DIOS an Dios takun holag Israel. 21 Numpakapyaak hituh Temploh pangiha-adan nah Kahon Apu Dios an niha-adan nadan batun nadampilag an nitudkan nan nahamad an nakitobbalan APU DIOS handidah aammod taku handih nangipakaananan didad Egypt.”
Hay dasal Solomon
22 Nanongnan dehdi nadan tatagun mun-ang-ang-ang ya immeh Solomon hi hinangngab nan altar ot itagge nay taklena.
23 Ot mundasal an kananay “APU DIOS an Dios di holag Israel, maid di Dios an umat ke he-ah kabunyan ya luta. Punnanongom nan nahamad an nakitobbalam hanadah tatagum an makangngun-unud ya mangipaanhan an mangat hi pinhod mu. 24 Uggem imbabawi nan insapatam handi ke aman hi David an muttatyum ot deyan ipaannung mud uwanin am-in nadan kinalim.
25 APU DIOS an Dios di holag Israel, punnanongom nan oha bon hinamad mun kinali ke ama handin kanam di wadat nangamung di oha nadah holag nan mumpatul hitud Israel, hin paka-un-unudon day tugun mun umat hi nangat na. 26 Ot ad uwani, APU DIOS an Dios di holag Israel, ipaannung mun am-in nadan kinalim ke aman hi David an muttatyum.
27 Mu kon makulug, Apu Dios an mihtu ka tuh luta? Te hay kabunyan an ambiambilog ya kumudang an kiha-adam, kinali nganney atom an miha-ad tuh ittay an Templon binohwat ku? 28 APU DIOS an Dios ku, donglonak anhan an muttatyum an mumpahpahmok an mundasal ke he-a. Om, donglom anhan tun dasal kud uwani. 29 Ipaptok mu nah mapat-al ya nah hilong hituwen Templon pinilim an pundayawan min he-a. Ya donglonak anhan an mundasal ten inhangngab kuh nangappit hitu. 30 Om, donglon dakami anhan hantudah tatagum hinah langit an nunhituwam ten mundasal kamin ihangngab mih nangappit tuh Templom ta kal-iwam anhan di liwat mi.
31 Deket waday ohan tagun numbahul hi ibbanat niali tuh hinangngab di altar ketuwen Templo ta munsapatan ugge numbahul, 32 ya donglom anhan Apu Dios hinah kawad-am hi langit ta nangamung kan munhuwes nadah muttatyum. Kastiguwom nan numbahul te hidiyey lebbengna ya ipainilam hin dahdiy maid di bahul na.
33 Deket gapuh liwat hantudan tatagum an holag Israel ya inapput di buhul da dida, mu indani ya nuntutuyu dat umali da tuh Templon mundasal ta mumbaga dah baddang mu, 34 ya donglom anhan di dasal da nah kawad-am hi langit. Ta kal-iwam di liwat da ya ibangngad mu dida nah boblen indat mu handidah aammod da.
35 Deke bot nunliwat dan he-a ot kastiguwom didan uggem impaaliy udan, mu indani ya nuntutuyu dat itikod dan munliwat ta mundasal dan he-an ihangngab dah nangappit tuh Templo, 36 ya donglom anhan di dasal da nah kawad-am hi langit. Ya kal-iwam di liwat hantudan muttatyum an holag Israel ta itudduwam didan mangat hi niptok an pangat hi kitaguwan, ya impaalim di udan tuh boblen indat mun pumboblayan hantudan tatagum ta nangamung.
37 Deket waday bitil tuh boble, weno pistin di tagu, weno dogon di intanom, weno dudun, weno waday buhul hantudan tatagum an mangubat ke dida, weno waday nganneh diyen dogon umalin dida, weno nganneh diyen dumadag, 38 ya donglom anhan di dasal da. Ya deke bot wada hantudah tatagum an holag Israel di namahig an munholholtap ta mundasal an itagge na ya idongdong nay takle nah nangappit hituh Templo, 39 ya donglom di dasal dah nah kawad-am hi langit ta kal-iwam di liwat da ya baddangam dida. He-a ya abuy nanginilah nomnom di tagu. Ta hidiye nan he-ay nangamung hi lebbengnan atom hi hin-oh-a ke didan tatagum, 40 ta mangun-unud dat nangamung ke he-a tuh boblen pumboblayan dan indat mu handidah aammod mi.
41 Deket waday hinnatkon an tagun nalpuh nidawwin boblen umalin mundayaw ke he-a 42 te nunna-ud an donglon day mipanggep nah nundingngol an ngadan mu ya nadan dakol an umipamodwong an inat muh tatagum, ya deket mundasal dan ihangga da ketuwen Templo, 43 ya donglom di dasal da hinah langit an kawad-am ta atom di ibaga dan he-a. Ta inilaon dakah tataguh kabobboble tuh luta ya un-unudon daka, umat hi aton hantudan tatagum an holag Israel, ya ta inilaon dan hituwen Templon binohwat ku ya hituy pundayawan ke he-a.
44 Deket minandal mu nadan tatagum an e makigubat nadah buhul da, ta mundasal dan he-a, takon di daana, an ihangngab da ketuwen boblen pinilim ya ketuwen Templom an kinapyak, 45 ya donglom anhan hinah kawad-am hi langit di dasal dat pangapputom dida.
46 Deket nunliwat hantudan tatagum ke he-a, te am-in di tagu ya munliwat, ta gapuh boh-ol mu ya impaapput mu didah buhul dat alan da didan balud ta ieda didah udum an boblen nidawwi weno nih-up, 47 mu kal-ina ke anhan ta muntutuyu da ya mumpahpahmok dan he-a nah boblen niayan dat mundasal dan he-a ya tobalon dan nunliwat da te inat day gaga-iho ya donglom anhan di dasal da, APU DIOS. 48 Ya deket hanah wada dah boblen di buhul da ya imbangngad dan makangngun-unud ke he-at mundasal dan ihangngab da ketuwen boblen indat mu handidah aammod mi, ya ketuwen boblen Jerusalem an pinilim ya ketuwen Templom an binohwat ku, 49 ya donglom anhan di dasal da nah langit an kawad-am ta baddangam dida. 50 Kal-iwam anhan am-in di liwat nadan tatagum ke he-a ya pakawanam di nungngohayan dan he-a ya pumbalinom an maule nadan buhul dan namalud ke dida, 51 te tatagum didan impakaan mud Egypt an boblen nunholholtapan dan kay punlodangan hi gumok.
52 Apu Dios, ulayam anhan hantudan tatagum an holag Israel ya ulayanak an patul da ya donglom anhan di dasal mih pumbagaan min he-ah baddang. 53 Dakamiy pinilim an tatagum hi am-in hi katagutaguh kabobboble. APU DIOS an Nakattag-e, hinaey kinalim tuwali nah muttatyum an hi Moses handih nangipakaanam handidah aammod mid Egypt.”
Hay bendisyon Solomon
54 Handih ginibbun Solomon an nundasal ke Apu Dios hidih hinangngab nan altar an nundukkunana ya timmaddog ot itagge nay taklena. 55 Ot oltonay kalinan numbendisyon hanadah tatagun kananay,
56 “Madayaw hi Apu Dios an nangidat hi tatagunah linggop an hidiye din kinalina tuwali handi. Impaannung nan am-in di hinamad nan kinali handi nah muttatyu nan hi Moses. 57 Hana ot ta hiya an AP-APU an Dios taku ya adi ditaku iwalong ke hiya, mu baddangan ditaku, umat handidah aammod takun binaddangana dida. 58 Hana ot ta pumbalinon ditakun makangngun-unud ke hiya ta aton takun am-in nadan oldena ya tugunan indat na handidah aammod taku. 59 Ya hana ot ta nonomnomon, APU DIOS an Dios takut nangamung datuwen dasal ku ya datuwen ibagak ke hiya. Hana ot ta maulet nangamung ke dakayun tatagun holag Israel ya ke ha-on an patul yu ta idat nay mahapul takuh kabigabigat. 60 Ta waday innunan inilaon am-in di tataguh kabobboble tuh lutan hiya an AP-APU taku ya hiya ya abuy Dios, an maid di udum. 61 Hana ot ta ditakun tataguna ya munnananong di pangulug taku ya dinol takun APU DIOS an Dios taku ya un-unudon takun am-in di oldena ya tuguna umat tuh at-atton takud uwani.”
Hay nidawatan nan Templo ke Apu Dios
62 Ot ahi mun-appit hi Solomon an patul ya am-in nadan tatagu ke APU DIOS. 63 Hay in-appit Solomon hi pakihayyupan ke APU DIOS ya duwampulut duwan libun baka ya hinggatut ta duwampulun libun kalnero ya gulding. Athituy inat da Solomon ya nadan tatagun nangiong-ong nah Templon APU DIOS.
64 Kediye bon algo ya indawat Solomon nan gawwan nan dolan hinangngab nan Templo ot mun-appit hidi hi maghob, hay page ya taban nadan aggayam an niappit hi punhahayyupan. Hidiy nun-appitana te ittay nan giniling an pun-appitan an adi umustuh pangiappitanan am-in hanadah dakol an niappit an maghob, nadan page ya nadan taba.
65 Ot mun-an-anla bo da Solomon ya am-in nadan tatagun holag Israel te inat da nan Piyestan di Tabernacle hi hinangngab APU DIOS an Dios da. Dakkodakkol di tatagun immalin nalpuh nungkidawwin boblen mipalpud Lebo Hamat hi north inggana nah wa-el ad Egypt hi nangappit hi south. Hidiyen nunhahamulan da ya immeh himpulut opat an algo te pitun algoy nunhahamulan dah nangiong-ongan da nah Templo ya pitun algoy nunhamulan dah Piyestan di Tabernacle. 66 Handih nagibbu nan Piyesta ya impaanamut Solomon nadan tatagu. Binendisyonan dah Solomon ya maan-anla dan immanamut te maphod di inat APU DIOS ke David an muttatyuna ya ke didan tatagunan holag Israel.