5
Dakayun kapaddung kun mangipangpanguluh mangulug, donglon yu anhan tun itugun kun dakayu. Ha-oy an nanibotiboh nunholholtapan Kristo ya makilak-amak hi kidayawana hantuh pumbangngadana. Hay pinhod ku ya ipaptok yu anhan nadan mangulug an indinol Apu Dios ke dakayu. Maphod di umamlong kayun mangipaptok ke dida an bokon nan ekayu mapilpilitan ya bokon hay boklaon yuy gagamgaman yu, mu malpu tuwalih puhu yuy pangipaptokan yu ke dida te hituwey pinhod Apu Dios. Hay aton takun mangipangpangulu nadah nidinol ke ditaku ya adi taku ipapilit ke diday pinhod takun aton da, mu hay maphod ya nan at-atton takuy pangiun-unudan da. Ta hantuh pangaliyan nan katagtag-ayan an mumpaptok hi tagu an hi Jesu Kristo ya dawaton taku nan idat nan gun-udon taku an hidiye ya milaggat takun hiyan midayaw ta nangamung.
Mumpakumbaba taku ke Apu Dios ya nadah ibba takun tatagu
Dakayu damdaman mumpangat-agu, un-unudon yu nadan pangpanguluwan yu. Ya am-in kayu ya maphod di mumpakumbaba kayu te nitudok nah kalin Apu Dios an kananay “Ibobboh-ol Apu Dios nadan mumpahhiya, mu baddangana nadan mumpakumbaba.” Ta hidiye nan mumpakumbaba taku ke Apu Dios ta udum hi algo ya ipadayaw ditakun hiya. Am-in nadan pundanagan yu ya idinol yun hiya ta hiyay nangamung te hiyay mangipaptok ke ditaku.
Bokon hi Satanas di un-unudon taku
Halipat-an yu ta hay maphod di aton yu te hi Satanas an buhul taku ya manamahamak hi dadagona, umat nah layon an manamahamak hi patayonat kanona. Kinali ihamad takuy pangulug takut waday kabaelan takun manangga ke Satanas. Te inila yu an takon nadan ibba takun mangulug hi kabobboble ya paligligaton damdaman Satanas dida.
10 Mu hi kagibbuwan tun nakatang an punligligatan taku ya paphodon ditakun Apu Dios ya ihamad nay pangulug taku ya ipal-ot ditaku te makaullen ditaku. Hiyay namili ke ditakun milak-am nah kidayawanan maid di poppogna gapuh nangulugan takun Kristo. 11 Hay maphod ya hi Apu Dios an maid di kiingngohan di kabaelanay nanongnan dayawon takut nangamung. Amen.
Hay udidin tun tudok
12 Hituwen antikken tudok kun dakayu ya impitudok kun Silas an ohan ibilang kun napateg an tulang taku. Nuntudokak ke dakayu te pinhod kun tumulid kayun mangun-unud ke Jesu Kristo ya ipainilak ke dakayuy makulug an ine-en di ulen Apu Dios ta hidiyey punnanongon takun pundinolan.
13 Am-in hantudan ibba takun mangulug hitud Babilon an pinilin Apu Dios an umat ke dakayu ya kanan day nonomnomon dakayu. Athidi damdama ke Marcos an ibilang kun imbabalek an kananay nonomnomon dakayu. 14 Ya maphod di deket nundadammu kayun mangulug ya ipatibo yuy punhimpopohhodan yu.
Hana ot ta malinggop kayun am-in an mangulug ke Kristo.