HAY NAMANGNGULUN TUDOK PABLO KE TIMOTHY
1
1-2 Hituwen tudok ke he-a Timothy an ibilang kun napateg an imbabalek gapuh pangulug tan duwa ya nalpun ha-on an hi Pablo an apostoles Jesu Kristo. Hi Apu Dios an mangihwang ke ditaku ya hi Jesu Kristo an pangidinolan takuh kihwangan takuy nanuddun ha-on an mun-apostoles.
Hana ot ta nanongnan ulayan daka, homkon daka ya palinggopon dakan da Ama takun hi Apu Dios ya nan Ap-apu takun hi Jesu Kristo.
Hay nanugunan Pablo ke Timothy ta tugunona nadan tatagut bokon hay nihallay ituttudu da
Hay itugun kun he-a ya din kinalik ot ahiyak umed Macedonia an kanak di munnanong kah nad Ephesus ta tugunom nadan tatagun tumanuttuduh nihalla ta itikod da. Ya kalyom nadah tatagut itikod dan umanab-abig nadah kumpulnan na-na-at dih done ya itikod dan tumanonton hi aammod dan nahlagan da te humlun ot ya abuh punhahannuwan da. Yaden maid di ibaddang danaen pangun-unudan hi pinhod Apu Dios te hay bumaddang hi pangun-unudan ya hay pangulug ke Jesus. Hay gapunah pangitugunak ketuwe ya ta munhimpopohhodan takun malpuh maphod an nomnom, maphod an pangi-e ya nahamad an pangulug takun Jesu Kristo. Mu wadaday udum an nangiwalong ketuwen tugun ta hay nalgonalgom an maid di hilbinay kanalkalyon da. Pinhod dan diday makalin muntuttuduh Tugun Apu Dios an dinawat din hi Moses, mu takon di dida ya adida maawatan hidiyen itanuttudu da, yaden nahalman an kanan day niptok da.
Abuluton takun hituwen Tugun Apu Dios ya maphod ya kiphodan, mu mahapul an nomnomon taku hin dahdiy nangitugunana te hituwen Tugun ya bokon nadan maphod an tataguy nangitugunan Apu Dios te hay ine-en di pumbahulan di ipainilana. Hituwey mitugun hanadah adi mangun-unud hi olden, nadah mangohe, nadah adi mangun-unud ke Apu Dios, nadah mamateh ammod da, nadah pumate, 10 nadah ihuyop day bokon da inayan, nadah ihuyop day kaingngo da, lalaki hin lalaki weno babai hin babai, nadah mangibtik hi ibbadan tagut pumbalinon dah himbut da, nadah makallangkak ya am-in nadah adi mangun-unud nah makulug an mituttudu 11 mipanggep ke Apu Dios an kalpuwan di amlong an hidiye nan nidinol ke ha-on an ek ituttudu.
Hay ongal an homok Apu Dios ke Pablo
12 Ongal di pumpasalamatak ke Apu takun hi Jesu Kristo hi nangidatanah olot kun mangiat nah ngununa ya hay nangibilanganan ha-on an ohan pundinolana ot piliyonak an ohan pungngunuwona 13 takon di gaga-ihoy kinalikalik mipanggep ke hiya handi ya impunholholtap ku ya pinanadngolak nadan mangulug ke hiya. Mu maphod ahan ta himmokak ke Apu Dios te kediye ya uggeyak ni-an nangulug ke Jesus, ot uggek inilan adi maphod dadiyen inainat ku. 14 Mu gapu te makaulle nan Ap-apu taku ya ongal di homok nan ha-on ot baddanganak an mangulug ke hiya ya maminhod hi ibbak an tagu. Datuwe ya mabalin an aton taku gapuh pangulug takun Jesu Kristo.
15 Kinali gulat na ya abuluton am-in di tagun makulug nan kanan day immalih Jesu Kristo tuh lutan mangihwang nadah naliwat ta adi kastiguwon Apu Dios dida. Ya deket nomnomnomok ya ha-oy di nakahhalman di liwat na. 16 Mu takon di nahalman di liwat ku ya himmokak ke Apu Dios, ta mipatiboy ulen Jesu Kristo nadah naliwat an umat ke ha-on ta pangitib-an di udum an tatagun takon di nahalman di liwat di ohan tagu, mu mangulug ke hiya ya midatan hi biyag an maid di poppog na. 17 Ta hidiye nan dayawon takut nangamung an hi Apu Dios ya abuy makulug an Dios an adi matibo. Hiya ya maid di lappuna ya poppog na ya hiyay mumpatul ta nangamung. Amen.
18 Datuwen intugun kun he-a Timothy an imbabalek ya miunnud nah nipainilan atom. Un-unudom datuwet apputom di adi maphod. 19 Ya punnanongom di pangulug mu ya maphod an punnomnom mu. Te wadaday udum an takon di inila da tuwaliy maphod an un-unudon, ya ingnguddan dan ugge inun-unud ot hay numbalinana ya nadadag di pangulug dan Jesus. 20 Umat ke da Haymenaus ke Alexander an inwalong ku didat nangamung moh Satanas ke dida. Ta magilat dat adida pihupihulon hi Apu Dios.
Hay niptok an pundayaw ke Apu Dios