6
Pinhod kun tugunom am-in nadan himbut an mangulug ta adida ngohayon di apu dat maid di pamihulan di tatagu ke Apu Dios ya nan tugunan ituttudu taku. Hanan himbut an mangulug di kon himbut ke hiya ya adi gapu te mangulug dan duwa ya pangali nay adi mahapul an un-unudona diyen apuna, mu namam-a ot an paka-un-unudona te nan kon himbut ke hiya ya mangulug damdama. Ya pininhod bon Apu Dios damdama umat ke hiya.
Mahapul an itugun mu ya ituttudum datuwe ke didat paka-un-unudon da. Mu deket wadada nadan udum an hinnatkon di ituttudu dan adi miunnud nah ituttudu takun tuttudun Apu Jesu Kristo an hidiyey un-unudon taku ya dida nadan mangipahhiyah adol da ya makakuddang di nomnom da. Makihanannu da mipanggep hi kibalinan nan kalin Apu Dios, ta hidiyey gumapuh waday munhin-a-amo, muntututut, munhimpapadngol, mun-oolloman ya mun-aawwit te pina-in di gaga-ihoy nomnom da ot iwalong day makulug an tuttudu. Ya hay punnomnoman da ya kumadangyan da gapuh pangulug da.
Mu makulug an nadan mangidinol ke Apu Dios ya ongal di amlong da nadah wadan didan indat Apu Dios, kinali diday mibilang an nahamad an kadangyan. Nabalbalol di pangulugan ke Apu Dios mu hay kinadangyan te handih nitungowan taku ya maid di in-ali takuh nganneh diye. Athidi boh katayan takun maid di alan taku nah mihaynod an biyag taku. Ta hidiye nan takon di ittay di wadan ditaku ya adi taku mun-ungu, mu ta wada ot ya abu nadan makahhapul taku, umat hi makan ya bulwati. Mu nadan tatagun hay kumadangyanan day gagamgaman da ya kahinnaul da ya aton day nganneh diyen pinpinhod da takon di gaga-iho. Hituwey humlun hi na-ala on inat day aton dan kadadagan dat nangamung. 10 Hay pangamgaman hi pihhuy humlun hi pangatan di tataguh nunhihinnatkon an gaga-iho. Gapuh pihhu ya dakol day nangiwalong hi pangulug da ot hay numbalinan diyen inat da ya mahakit di nomnom da.
Hay udidin tugun Pablo ke Timothy
11 Mu he-a Timothy an pinilin Apu Dios an mangituttuduh mipanggep ke hiya ya adim un-unudon di at-atton datuwen gaga-ihon tatagu. Mu un-unudom di maphod an pangi-e ya nan pinhod Apu Dios an atom, punnanongom di pangulug mu, pohdom di ibbam an tagu ya maule kan dida. Ya anusam am-in di maat ke he-a. 12 Ihamad muy pangulug mun Jesus takon di naligat ta umat ka nah tagun makiapput te hay nomnomom ya nan midat ke he-an biyag an maid di poppog nan hidiyey namiliyan Apu Dios ke he-a. Nipatiboh diyen namiliyan Apu Dios ke he-a handih nangipainilaam hi pangulug muh hinangngab nadan dakol an tatagu. 13 Ya nomnomom an hi Apu Dios an nangidat hi biyag di am-in ya hi Jesu Kristo an nangalih makulug hi hinangngab Pontius Pilatu handih nahumalyaana ya inila dah tuwen kalyok ke he-a. 14 Paka-un-unudom nan nitugun ke he-a ta maid di mipabahul ke he-a ingganah aliyan bon Apu takun hi Jesu Kristo. 15 Hay aliyan bon Jesus ya gintud Apu Dios an makakkaphod, nakattag-en Ap-apu, Patul di kapatupatul ya Ap-apun am-in di aap-apu.* 6:15 Psalm 136:3 16 Hiya ya abuy maid di lappuna ya poppog na. Adi mabalin an mih-up di tagun hiya te nahalman an humihhiliy kiha-adana. Adinadaman tibon di tagu hiya, kinali maid di nanibon hiya. Hiyay madayaw ya katagtag-ayan ta nangamung. Amen.
17 Ya tugunom bo nadan kakadangyan ad uwani ta adida ipahhiyay kinadangyan da ya bokon nan pihhu dan nalakan mama-id di pangidinolan da, mu idinol da ot ya abun Apu Dios te hiyay mangidaidat am-in hi pun-am-amlongan taku. 18 Kalyom ke didat aton day maphod ta hidiyey kay da ikadangyan. Mahapul an adida naimut ya adida maka-uku, mu homkon day ibbadan munligligat. 19 Te deket un-unudon dah tuwe ya madinol dan waday nahamad an ikadangyan dah langit hi udum hi algon hidiye nan biyag an maid di poppog na te importanteh tuwe mu hay kinadangyan tuh luta.
20 He-a Timothy, pakaippaptok muy ngunum an indinol Apu Dios ke he-a. Adim hangudon nadan mituttudun bokon kidayawan Apu Dios te maid di hilbin dadiye. Adika midngolan hanadah kalyon di udum an nahamad an adal, te nihalla kaya, 21 te hinaey inun-unud di udum ot hay numbalinana ya inwalong day pangulug da.
Hana ot ta ulayan dakayun am-in ke Apu Dios.

*6:15 6:15 Psalm 136:3