3
Indadaan tuwalin patul an hi David an aman Solomon di pangibohwatan da nah Templo ad Jerusalem nah Bilid an Moriah an numpatib-an nan AP-APU ke David. Hitu ni-an nan kad-an di pun-ilikan Araunah an Jebusite. Inlappun patul an hi Solomon an mamohwat nah Templon APU DIOS handih mikadwan bulan di mikap-at an toon hi numpatulana.
Hanan Templon bohwatona ya nahyam an piyey kadukkena ya tulumpulun piyey kabilog na. Waday balkon an mida-it nah Templo. Hay kabilog na ya tulumpulun piyen umat nah Templo. Ya hay katag-ena ya hinggatut ta nawalun piye. Hay bohongnan tuwen balkon ya natakapan hi namahman balituk. Hanan kaongngalan an kuwartu ya nadingdingan hi sedar ya natakapan hi namahman balituk an waday al-alkus nan ing-ingon di kaiw an palma ya ing-ingon di kadena. Inal-alkusan nan patul nan Temploh makaphod an nanginan babatu ya balituk an nalpud Parbaim. Tinakapanah balituk nadan dingding di Templo, nadan nangdon nah atop, nadan hogpan ya nadan panto. Hanadah dingding ya nipaot di ing-ingon an anghel. Hanan nihuddok an kuwartun Nakassantun Kuwartun APU DIOS ya tulumpulun piyey kadukke na ya tulumpulu bon piyey kabilog na ya katag-enan athidi damdamay kabilog nan Templo. Duwampulut liman libuy kilon balituk di nausal an nitakap nadah dingding nan Nakassantun Kuwartun APU DIOS. Nangapya dah patak an balituk an hay dam-ot di oha ya nahawwal hi kagodwan di kilo. Hanadan dingding nadan nuntap-on Kuwartu ya natakapan damdamah balituk.
10 Numpakapya boh patul an hi Solomon hi duwan ing-ingon di anghel an naamoh balituk ot iha-ad da nah Nakassantun Kuwartun APU DIOS. 11-13 Numpaldang dan nipataddog an hinangngab da nan hogpan. Hindudway payak dan pitut kagodwan piyey kadukken di oha an nabokyag dat nundattum di udu dan nah gawwana ya dinatngan di udun di ohan payak day nunhinna-ob an dingding nan Kuwartu. Hay kabilog nan hindudwan payak dan nabokyag ya tulumpulun piye. 14 Hay kurtinan nan Nakassantun Kuwartun APU DIOS ya nakapyah linen ya hay udum an luput ot mabatokan hi blue, purple ya maingit an naal-alkusan hi ing-ingon di anghel.
Hanadan duwan giniling an tukud
(1 Patul 7:15-22)
15 Numpakapya bo nan patul hi duwan tukud an mikapya nah hogpan nan Templo. Hay katag-en di oha ya duwampulut pitun piye. Ot ahi bo mumpakapyah duwan mihu-up nah tap-on dadiyen tukud an himpipitut kagodwan piyey katag-e da. 16 Hanah tap-on datuwen tukud ya waday al-alkus an kadenan nalagga ya hinggatut an giniling an ing-ingon di pomegranate. 17 Impataddog na datuwen duwan tukud nah pingngit di hogpan nan Templo. Hanan nikapyah nangappit hi south ya nangadanan hi Jakin ya nan nikapyah nangappit hi north ya nangadanan hi Boaz.