25
Hay numpatulan Amasiah
Duwampulut limay toon Amasiah handih numpatulana ot mun-ap-apud Judah hi duwampulut hiyam an toon.* 25:1 Am-in nadan patul ad Judah ya numboble dad Jerusalem handih numpatulan da. Hay ngadan inana ya hi Jehoaddin an iJerusalem. Man-ut umipaamlong ke APU DIOS nadan inat Amasiah, mu ugge nalpuh puhu na. Handih nihamad moy pun-ap-apuwana ya impipatena nadan namaten amanan hi Joash an patul. Mu uggena impipate nadan imbabale da te inun-unud na nan olden APU DIOS an nitudok nah Tugun Moses an kananay “Adina lebbeng an mipipatey aammod gapuh numbahulan di imbabale da ya adina bo lebbeng an mipipatey imbabale gapuh numbahulan di ammod da. Man-u ke ya hay ohan tagun numbahul ya mahapul an mipipate gapu nah bahul an inat na.”
Hay oha bon inat Amasiah ya inamung na nadan tindalun holag Judah ya holag Benjamin ot tudduwonay aap-apu mipuun hi holag da. Impabilang na dida ya immeh tulunggatut an libu nadan muntoon hi duwampulu weno nahawwal ya nalaing an mun-usal hi pahul ya happiyo. Tinangdanana boy hinggatut an libun nalaing an tindalun iIsrael hi umeh opat an libun kilon silber.
Mu wada on immalin muttatyun Apu Dios ot kananan hiyay “Apu patul, adika ot e tumangdan hi tindalun iIsrael te inwalong APU DIOS dadiyen holag Eplaim ta adina baddangan dida. Deket paki-ayom dida nadah tindalum an makigubat ya nunna-ud an maapput kayu takon di kaatnay laing yun makigubat. Paapput dakayu ke Apu Dios te hiya ke ya kabaelanan ipaapput weno pangapputon di tatagu.”
Kanan Amasiah nah muttatyun Apu Dios di “Mu nganne moy hilbin nan imbayad kun dida?” Kanan bon nan muttatyun Apu Dios di “Kabaelan APU DIOS an mangidat ke he-ah dakdakol an pihhu mu nan imbayad mu.”
10 Ot paanamuton mon Amasiah nadan tinangdananan tindalun holag Eplaim. Nibangngad dadiyen tindalun namahig di boh-ol da nadah iJudah.
11 Impatulid Amasiah di nomnom na ot ipanguluna nadan tindaluna nah Nundotal an Maahin ot patayon day himpulun libun tindalun di Edom an nalpud Seir. 12 Ya dimpap da boy himpulun libun tindalu ot ie da dida nah tap-on di dopla ot iwele da didah di ot mungkabukliy adol da nadah batud da-ul.
13 Mu indani ot ya abu ya e hinggop nadan tindalun impaanamut Amasiah di kaatnan bobled Judah an numbattanan di Samaria ya Bet Horon, ot patayon day tulun libun tatagu ya dakol di inala dah limmun nadan tatagu.
14 Handih nibangngad hi Amasiah an nalpuh ena nangubatan hanadah iEdom ya waday in-anamut nah ing-ingon di dios an inala na nadah tatagud Seir. Dinaydayaw na dadiyen dios ya nunyuung ke dida ya inappitana dida. 15 Bimmoh-ol hi APU DIOS gapun diyen inat na ot itud-ak na on profetas ot kananay “Tipe mo anhan ta em dayawon nadan dios an adida kabaelan an mangihwang nadah tatagu dah ngannen pangat mu?” 16 Mu ugge ginibbun diyen profetas di pungkalina ya kimmalih Amasiah an kananay “Kon-ana boppoy ek nunhapulan hi tugun mu? Opya ka ot te kal-ina ya impipate daka!”
Intikod diyen profetas an kumali. Mu hituwey warning na: “Nunna-ud an dadagon daka gapu naen inat mu ya gapu te adim hangudon di tugun kun he-a.” 17 Indani ot hummanganon Amasiah nadan konsehal na ot umitud-ak hi e munhingit nah patul di Israel an hi Jehoash an imbabalen Jehoahas ya inap-apun Jehu ta eda kalyon ke hiyah tuwe: “Umali kat mundammu tah gubat.” 18 Mu ab-abig di impanumang Jehoash an patul di Israel ke Amasiah an patul di Judah. Hituwey ab-abig na: “Wada on pagit nah bilid ad Lebanon an kanana nah kaiw an Sedar di ‘Iabulut mut iinen nan imbabalek nan imbabalem an babai.’ Mu indani ya immali ot ya abu on mailom an aggayam ot pun-igatinah diyen pagit. 19 Wada nin an mumpahhiya ka te sinakup muy Edom, mu hay itugun kun he-a ya mihna ka ot ya abu nah nunhituwam, adika bumudal an makigubat. Tipet eka mangilailah punligatan yun humlun hi kadadagan yu nadah tatagum ad Judah?”
20 Mu kahing hi Amasiah te indadaan Apu Dios di kadadagana gapuh pundayawana nadah dios di Edom. 21 Ot amungon Jehoash an patul di Israel nadan tindalunat eda makigubat ke Amasiah an patul di Judah ot munhinnangga dad Bet Semes. 22 Nunggugubat da ya inapput nadan iIsrael nadan tindalun iJudah ot mamtik dan immanamut dah babale da. 23 Binalud Jehoash hi Amasiah an patul di Judah hidid Bet Semes ot ie nad Jerusalem. Indani ya dinadag nadan tindalu nay onom di gatut an piye nah binattun alad, mipalpu nah Hoob Eplaim inggana nah Hoob nah Dugu. 24 Inalanan am-in nadan balituk ya silber ya am-in ngunut an nadan mausal nah Templon Apu Dios an impaptok Obed Edom. Ya impakialanan am-in nadan nabalol nah balen di patul takon di tatagu ot iena didad Samaria.
25 Hi Amasiah an patul di Judah ya timmagu pay hi himpulut liman toon nipalpuh natayan Jehoash an patul di Israel. 26 Hay udum an naat handih numpatulan Amasiah mipalpuh lappuna inggana udidina ya nitudok nah Liblun Nadan Patul di Judah ya Israel. 27 Handih inwalong Amasiah hi APU DIOS ya wada day numplanun mamaten hiyad Jerusalem, ot bumtik ad Lachish. Mu intud-ak nadan buhul nay mangunud ke hiya ot patayon dah di. 28 Imbangngad day adol nad Jerusalem an intakke dah kabayu ot ilubuk da nah lubukan di aammod na nah Boblen David.

*25:1 25:1 Am-in nadan patul ad Judah ya numboble dad Jerusalem handih numpatulan da.