32
Hay nangubatan di iAssyria hi Judah
Handih ginibbun Hesekiah am-in nadan maphod an inat na ya ginubat Senakerib an patul di Assyriay Judah. Linikkub nadan tindalun Sennakerib nadan nahamad an naaladan an boble ot pun-ikapya da nadah binnah-el di alad di dalanon dan manggop nah boblet sakupana. Mu handi tuwali ininnilan Hesekiah an umali da Sennakerib an mangubat hi Jerusalem ya hinummangana nadan opisyal na ya nadan opisyal di tindalunan patikodon day danum an ume nah e-elen di boble. Inamung day dakol an tatagun e mamongbong nadah wa-el ya manulat nadah ob-ob an mumpae nadah papayo te kanan day “Tipe udot ta e umali nadan patul di Assyria ta datngan day dakol an danum?”
Nun-ihamad Hesekiah nadan pundipendal dah boble dan nun-ipaphod na nadan napa-in alad. Ya nun-ipakapya nay mioddan aalad ya nun-ihamad na nadan tuping nah Boblen David. Ya numpakapyah dakkodakkol an almas ya happiyo. Tinuddu nay oopisyal an mun-ap-apu nadah tindalu ot kalyonan didan maamung dah kad-ana nah malkaduh hogpan nah boble. Ot kananan diday “Pakodholon yuy nomnom yu ya tumulid kayu! Adi kayu tumakut ke Senakerib weno nadah tindaluna te ong-ongal di kabaelan nan bumaddang ke ditaku. Takon di dakkodakkol di tindaluna ya nal-ot da, ya tagu da ya abu. Mu ditaku ya hi APU DIOS an Dios takuy bumaddang ke ditakut hiyay makigubat.” Ya timmulid nadan tatagu gapu ketuwen kinalin Hesekiah.
Kediyen pun-idadaan Sennakerib di atonan manggop hi Lakis ya intud-ak na on opisyal ot hituwey kinalinan midatong ke Hesekiah ya nadan tatagu nah boble: 10 “Ha-oy an hi Sennakerib an patul ya kanak di: An dahdiy pundinolan yu ta hay punnomnom yu ya mihwang kayuh panggopak hi Jerusalem an boble yu? 11 Kanan Hesekiah ke dakayun tatagunay ‘Ihwang ditakun APU DIOS an Dios takuh nah patul di Assyria.’ Mu man ha-ha-ulon dakayun tataguna. Hay kakulugana ya mate kayuh inagang yu ya inuwo yu hin ngohayon dakami. 12 Kon bokon hi Hesekiah di nangaan hanadah pundayawan ke APU DIOS takon nan altar na? Ya in-oldenan dakayun iJudah ya iJerusalem an mahapul an mundayaw kayu ya mun-appit kayu nah ohan altar nah Templo ya in-oldena bon hidi ya abuy pun-appitan yu. 13 Kon uggeyu inilay inainat min nadah aammod kun numpatul hitud Assyriah ya hi katagutaguh kabobboble tuh luta? Kon waday oha nadah dios ke dadiyen boblen nangihwang nadah tataguh pangat mi? 14 Dinadag miy kabobboble yaden ugge kinabaelan di dahdi nadah dios dan nangihwang ke dida. Ta hidiye nan kanak di adi damdama pakaihwang nan dios yun dakayu te ongal di kabaelan mi. 15 Adiyu iabulut an edakayu haulon ke Hesekiah ke nae. Deyan ipidwak an kalyon an maid nadah dios hi kabobbobley ena kinabaelan an inihwang di tataguna ke ha-on weno handidah aammod ku. Ot namam-a mo nah dios yun maid di kabaelanan mangihwang ke dakayu nah ahik aton.”
16 Bokon ya abuh diyen panaltalanggan Sennakerib ke APU DIOS ya nan muttatyunan hi Hesekiah, mu dakol pay di kinalin nadan opisyal nan pumpadngol da. 17 Indani ya immipae boh Sennakerib an patul hi tudok nan panaltalanggana nah AP-APU an Dios di holag Israel. Kananah tudok nay “Hanan dios Hesekiah ya umat nadah dios di udum an boblen maid di kabaelan dan mangihwang hi tatagu dah pangat ku.” 18 Timmukod nadan opisyal di Assyrian nangie nah tudok nadah naamung hi alad nan boble ta tumakut da. Ingkali dah Hebrew ta maawatan di panaktakut dat nalakah da hogpon nan boble. 19 Hay pungkalkallin dadiyen opisyal mipanggep nah Dios ad Jerusalem ya kay kinapyan di tagu umat nadah dios di udum an tatagu.
20 Indani ya nundasal hi Hesekiah an patul ya hi Isaiah an imbabalen Amos ke Apu Dios ot mumbaga dah baddang ke hiya. 21 Dingngol APU DIOS di dasal da ot ibaal na nan anghel nan mamate nadah tindalun di Assyria, takon nadan opisyal ya aap-apun di tindalu da. Ot mibangngad hi Sennakerib hi boble dan nakabba-inan. Indani ya pinaten nadan udum an imbabalena handih imme nah templon nan dios na.
22 Athidiy inat APU DIOS an nangihwang ke Hesekiah ya nadan iJerusalem ke Sennakerib an patul di Assyria ya nadah udum an buhul da. 23 Mipalpun diye ya pakallispituwon di tatagu takon nadan numbobleh nunlinikkod hi Hesekiah. Dakol di in-alin nadan holag Israel ad Jerusalem hi idat dan APU DIOS ya dakol damdamay indat dan Hesekiah.
24 Indani ya nundogoh Hesekiah ya kay mate ot mundasal ke APU DIOS ta paphodona ot idatanah Hesekiah hi umipamodwong an pangitib-anan umannung. 25 Mu hi Hesekiah ya mumpahhiya ot ya abun uggena impatiboy amlong na kediyen ulen APU DIOS ke hiya. Ot namahig mo boy boh-ol APU DIOS ke hiya ya nadah tatagud Judah ya Jerusalem ot munholholtap da. 26 Nuntutuyuh Hesekiah kediyen numpahhiyaana ya numpakumbaba nadan tatagu ot itikod APU DIOS an mangastigun dida kediyen kataggun Hesekiah.
27 Hi Hesekiah ya kaddakaddangyan ya pakallispituwon di tatagu. Numpakapyah nahamad an babalen pangidulinanah balituk na, silber na, hay nungkanginan batu, nadan mikamoh makan, nadan happiyona ya nadan udum an nabalol an odona 28 takon di hay pangiha-adanah papagena, hay mainum na ya hay mantekan di oliba. Ya numpakapyah dakol an pukungan di aggayam nan baka, kalnero ya gulding. 29 Nungkapya nay boble ya dakkodakkol di aggayam nan baka, kalnero ya gulding te indatan Apu Dios hi dakol an limmunat ikadangyana. 30 Hiya boy namongbong nah nuntap-on Ob-ob ad Gihon ot ipada-ul na nan danum nah kinapya nan alak hi dallom di luta ot ipaena nah Boblen David nah nangappit hi kalin-oban di algo. Maphod di numbalinan am-in di inat na.
31 Mu handih immali nadan opisyal di Babilon ot hanhanan day mipanggep nadah makaphod an na-na-at nah boble ya in-abulut Apu Dios an nangamung hi Hesekiah hi ihumang nat tibona hin nganne tuwaliy wadah nomnom ya puhu na. 32 Hanadan inat Hesekiah handih numpatulana, nadan inat nah nangun-unudanan APU DIOS ya nitudok nah Liblun Isaiah an imbabalen Amos an nid-um nah Liblun Nadan Patul di Judah ya Israel. 33 Nateh Hesekiah ot milubuk nah nuntap-on lubukan di papatul. Ya am-in di tatagud Judah ya Jerusalem ya lispituwon da, takon dih natayana. Ot mihannot an numpatul nan imbabalenan hi Manasseh.