34
Hay numpatulan Josiah ad Jerusalem
Waluy toon Josiah handih numpatulanad Judah ot mun-ap-apuh tulumpulut ohan toon. Inat Josiah nadan umipaamlong ke APU DIOS an inun-unud nay inainat handin ammod nan hi David an patul. Uggena inwalong an nangat hi maphod. Handih mikawalun toon an numpatulanan unga pay ni-an kediye ya inlappunan mundaydayaw ke APU DIOS an Dios din ammod nan hi David. Ya handih mikahimpulut duwan toon an numpatulana ya inlappunan kaanon nadan pundayawan hi adi makulug an dios, nan ing-ingon nan babain dios an hi Asherah ya nadan udum an dios. In-oldenan madadag am-in di pun-appitan ke Baal, nadan pun-appitan dah maghob an insenso, nadan tukud an panginomnomnoman dan Asherah ya nadan udum an pinaot an ing-ingon di nganneh diyen dayawon da. Tinanultulan da dadiye ot iwahit da nah tap-on di lulubuk nadan nun-appit ke dadiyen dios. Ginhob Josiah nadan gugunit nadan papadin di adi makulug an dios nadah pun-appitan da ta linihanay Judah ya Jerusalem. Athidi boy inat na nadah numboblayan nadan holag Manasseh, holag Eplaim, holag Simeon ya nadan holag Naptali an dinadag na nadan pun-appitan hi adi makulug an dios ya nadan tukud an panginomnomnoman dan Asherah. Ya tinanultulana nadan ing-ingon dios ot mumbalin dan kay dap-ul. Dinadag na pay nadan pun-appitan dah maghob an bangbanglud Israel ot ahi mibangngad ad Jerusalem.
Handih mikahimpulut walun toon an numpatulan Josiah an nagibbun lininihanay boble da ya nan Templo ya tinuddunah Sapan an imbabalen Asaliah, hi Maaseiah an gobernador di Jerusalem ya hi Joah an imbabalen Joahas an puntudokon nan patul hi am-in an ma-ma-at nah boble ta iphod da nan Templon nan AP-APU an Dios na. Indat dan Hilkiah an natag-en padi nadan pihhun inamung nadan holag Libay an guwalya nadah hoob hi Templo. Dadiyen pihhu ya indat nadan holag Manasseh, nadan holag Eplaim ya nadan ibba dan holag Israel an numbobleh north, nadan iJudah, nadan tatagud Benjamin ya nadan tatagud Jerusalem. 10 Indinol Hilkiah nan pihhu nadah tulun natuddun tatagun mumpaptok an mangiphod nah Templo. Ot tangdanan da nadan kakarpenteron mangiphod nah Templon APU DIOS 11 takon nadan mungngunuh batu ya gimmatang da napahok an batu ya nagolgol an kaiw an miusal hi pangiphodan da nah Templo an ugge hinangud nadan namangulun papatul an iniphod ot madadag. 12 Hanadan mungngunun holag Libay ya midinol da. Hanadan porman da ya hi Jahat ya hi Obadiah an nahlag dan Merari ya da Sekariah ke Meshullam an nahlag dan Kohat. Hanadan udum an holag Libay an nalaing an mumpagango 13 ya diday numpaptok nadah mungngunu nadah munhihinnatkon an mingunu. Hay udum ke dida ya sekretari, opisyal ya mungguwalyah hoob.
14 Handih pun-ibudal da Hilkiah an natag-en padi nadan pihhun nie nah Templo ya hinamak na on liblun nitudkan handi nan Tugun an nidat ke Moses. 15 Ot kanan Hilkiah ke Sapan an sekretarin nan kortey “Hinamak ku nah Templon Apu Dios tun liblun nitudokan nan Tugun.” Ot idat nan hiya. 16 Inalan Sapan ta ena ipatibo nah patul. Ya kanana bon hiyay “Ihapot peman nadan opisyal mun mangat hi ngunu dan nidat ke dida.” 17 Hanadan pihhun naamung ya nidinol nadah mungngunu ya nadah mumpaptok nah Templon APU DIOS. 18 Kanan pay Sapan nah patul di “Dehtu on liblun indat Hilkiah an natag-en padi ke ha-on.” Ot ibidbid nah diyen liblu nah patul.
Nahamak nan Liblun nitudokan nan Tugun Apu Dios
19 Handih dingngol nan patul nadan nabidbid an nitudok kediyen liblu ya binik-i nay bulwatina ya u-umyung. 20 In-oldena ke Hilkiah, hi Ahikam an imbabalen Sapan, hi Abdon an imbabalen Mikah, hi Sapan an sekretari ya hi Asaiah an konsehal na 21 an kananay “Ume kayu nah Templo ta itakdogak ya am-in hantudan natdaan an iIsrael ya iJudah ta hanhanan yun APU DIOS di mipanggep hi nitudok ketuwen liblun nahamak. Nunna-ud an bumobboh-ol ke ditaku te ugge inun-unud handidan aammod taku datuwen nitudok.”
22 Ot umeh Hilkiah ya nadan ibbana nah balun parten di Jerusalem ot eda makihummangan nah babain profetas an hi Huldah an inayan nan mumpaptok hi bulwati nah Templo an hi Sallum an imbabalen Tokhat an imbabalen Hasrah. Kinali dan hiyay mipanggep kediye 23 ya kananan diday “Eyu kalyon nah nangitud-ak ke dakayuh tuwen kinalin nan AP-APU an Dios takun holag Israel: 24 Nunna-ud an dadagok di Jerusalem takon nadan bimmoble. Ta umannung am-in nadan idut an nitudok nah liblun nibidbid nah patul. 25 Man-uke ya inwalongak ke dida ot ianappitan day udum an dios. Ta hidiye nan namahig di boh-ol kun dida gapu ke dadiyen inainat da. Makulug an adi maalubyag tun namahig an boh-ol ku nadah tataguh nad Jerusalem. 26 Mu hituwey kalyok nah patul yu: ‘Ha-oy an AP-APU an Dios di holag Israel ya hituwey ipainilak ke he-a mipanggep nah nitudok nah liblu: 27 Gapu te nuntutuyu ka ot mumpakumbaba ka ke ha-on an DIOS ot bik-iyom di bulwatim ya mungkoga ka handih nangngolam nah kinalik an ahik aton hi Jerusalem ya nadah bimmoble, ya dingngol kuy pumpahpahmok mun ha-on. 28 Kinali adik ni-an ipaaliy panadag kuh Jerusalem inggana mate ka. Ahi malinggop di katayam ta miphod kan milubuk ta adim tibon di ahik panadagan nah boble yu.’ ”
Ot umanamut dadiyen intud-ak Josiah an patul ot kalyon dan hiyay kinalin diyen babain profetas.
29 Indani ya impaayag Josiah am-in nadan aap-apud Judah ya Jerusalem 30 ot ikuyug na dida nah Templo. Impakiayag na nadan padi, nadan ibba dan holag Libay ya nadan tatagu, kadangyan ya nawotwot. Ot oltonan ibidbid ke dida nan liblun nahamak nah Templon nitudokan nan nakitobbalan APU DIOS ke dida. 31 E timmaddog hi Josiah nah paldang nan tukud nah Templo ot isapatanan paka-un-unudona moh APU DIOS ta atonan am-in nadan tugun an nitudok nah liblu.
32 In-oldenan am-in ke dadiyen tatagun naamung ad Jerusalem ya nadah boblen di holag Benjamin an isapata dan un-unudon da nan nakitobbalan da. Inun-unud nadan tatagud Jerusalem ya impidwa dan nakitobbalan nah AP-APU an Dios handidan aammod da.
33 Hi Josiah ya dinadag nan am-in nadan kinapkapyan di tatagun ing-ingon di dios da an umipaboh-ol ke APU DIOS nah kabobbobled Israel. Ya in-oldena pay an mahapul an dayawon nadan tatagu nan AP-APU an Dios da. Ot kediyen katagguna ya uggeda inwalong nan AP-APU an Dios di holag Israel.