25
Handih mikahimpulun algoh mikahimpulun bulan hi mikahiyam an toon hi numpatulan Sedekiah ya impangulun Nebukadnesar di tindaluna ot gubaton day Jerusalem. Nungkampu da nah e-elen di Jerusalem ot pumpiggilan day puun di nunlinikkod nan binattun alad diyen boble ta waday innun dan humgop. Athidiy inainat da inggana handih mikahimpulut ohan toon an numpatulan Sedekiah.
Handih mikahiyam an algoh mikap-at an bulan kediyen toon an ma-ma-idan moy makan nah boble ya dinadag nadan iBabilon nan binattun alad ot hogpon dah diyen ongal an boble. Mu takon di linikkub nadan iBabilon nan boble ya binumtik metlaing am-in nadan tindalun Sedekiah kediyen hilong. Indalan da nah garden di patul ot humawwang da nah hoob an numbattanan nan duwan binattun alad ot mamtik dan numpae da nah Nundotal an Jordan.
Mu pindug nadan tindalun di Babilon da Sedekiah ot dopapon da nah nundotal an nih-up ad Jericho. Ya tinaynan am-in nadan tindaluna. In-e dah Sedekiah ke Nebukadnesar an wadad Riblah ot humalyaonah di. Pinate da nadan imbabalenah di yaden ang-ang-angona. Ya impakaan Nebukadnesar di matan Sedekiah, ot ahida bangkilingan ot ie dad Babilon.
Hay nadadagan nan Templo
(Jeremiah 52:12-13)
Indani ya immalid Jerusalem hi Nebusaradan an konsehal Nebukadnesar ya ap-apun di guwalyana handih mikapitun algoh mikaliman bulan hi mikahimpulut hiyam an toon an numpatulan Nebukadnesar ad Babilon. Ot logabona nan Templon APU DIOS, nan balen di patul ya nadan balen am-in nadan natag-en tatagud Jerusalem. 10 Ya pinain di tindaluna nadan binattun alad di Jerusalem. 11 In-e nad Babilon nadan udum an tatagun nabati, takon nadan tindalun naminhod an makid-um hi iBabilon ya nadan udum an tatagu. 12 Mu imbatinad Judah nadan kawotwotan an maid ni-moy nganneh diyen odon da ot pungngunuwona dida nadah lagunta ya nadah papayo.
13 Indani ya pina-in nadan iBabilon nadan o-ongal an giniling an tukud nan Templon APU DIOS, nadan kuliton an wadah di ya nan ongngaongngal an giniling an palyuk ot ie dan am-in nadan giniling ad Babilon. 14 Impakiala day babanga, nadan pala, nadan pundalukduk hi dap-ul, nadan mausal hi kingke ya nadan giniling an ngunut an mausal nah Templo. 15 Ya impakiala da nadan malukung an puntayah dala ya nadan malukung an punggohoban hi insenso ya am-in nadan ngunut an nakapyah balituk ya silber, 16 takon nadan impakapyan din patul an hi Solomon an duwan o-ongal an tukud, nadan kuliton ya nan ongngaongngal an giniling an palyuk an makaddam-ot. 17 Dadiyen duwan o-ongal an tukud ya nun-ingngo dan hindudwampulut pitun piyey katag-e da ya waday giniling an nihu-up an hin-op-at ta kagodwan piyey katag-ena. Ya naal-alkusan di nunlinikkod ke dadiyen tukud hi pomegranate an nakapyah giniling.
Hay niayan nadan Judah ad Babilon
(Jeremiah 52:24-27)
18 In-ena damdaman balud da Seraiah an natag-en padi, hi Sephaniah an mihaynod ke hiya ya nadan tulun opisyal nah Templo. 19 Ya inala nad Jerusalem nan ap-apun di tindalu, liman konsehal nan patul an nabati nah boble, nan opisyal an mihaynod nah ap-apun di tindalu ya nan sekretarin di tindalu ya nan-om hanadah tatagu. 20 Ot ien Nebusaradan didah kad-an nan patul di Babilon an wadad Riblah an ongal an bobled Hamat. 21 Ot pipaten nan patul dida.
Hidiyey naat an nien am-in nadan tatagud Judah hi udum an boble.
Hi Gedaliah di gobernador ad Judah
(Jeremiah 40:7-9; 41:1-3)
22 Impumbalin Nebukadnesar hi Gedaliah an imbabalen Ahikam ya inap-apun Sapan hi gobernador ad Judah ta hiyay mangipaptok nadah tatagun ugge nied Babilon. 23 Handih dingngol nadan aap-apu ya tindalun iJudah an ugge nunsuku nadah iBabilon di mipanggep kediye ya eda nakihayyup ke Gedaliah ad Mispah. Datuwen aap-apu ya da Ismael an imbabalen Nethaniah, hi Johanan an imbabalen Kareah, hi Seraiah an imbabalen Tanhumet an iNetopah ya hi Jaasaniah an holag Maakah an ibba da nadan tindalu da.
24 Kanan Gedaliah ke diday “Adi kayu tumakut nadah opisyal di Babilon. Mihtu kayu tuh boble ya munhilbi kayu nah patul di Babilon ta maphod am-in di maat ke dakayu.”
25 Mu handih mikapitun bulan kediyen toon ya immed Mispah Ismael an imbabalen Nethaniah ya inap-apun Elishama an membro nah pamilyan di patul an ibbanay himpulu nadah tataguna ot patayon dah Gedaliah takon nadan ibbanan iJudah ya iBabilon an wadah di. 26 Ot tumayan am-in nadan natdaan an iJudah an wadwada-an ya ma-ma-idan takon nadan aap-apu ya tindalu ot bumtik da Egypt te tumakut da nadah iBabilon.
Impae dah Jehoiachin an nibalud
(Jeremiah 52:31-34)
27 Handih mikaduwampulut pitun algoh mikahimpulut duwan bulan di mikatulumpulut pitun toon an nibaludan Jehoiachin ya numpatul hi Ebil Merodak ad Babilon. Maule hiya ke Jehoiachin an patul ad Judah ot ipaena. 28 Ya gapu te makaulleh Evil Merodak ya indatanah natagtag-en madaydayaw an saad mu nadan udum an patul an nie damdamad Babilon. 29-30 In-abulut nan mahannotan nan imbulwatin Jehoiachin an bulwatin di balud ya in-abulut nan makikan ke hiya. Ya indatana pay hi kabigabigat hi igattang nah mahapul na inggana handih nate.