HAY TUDOK PABLO HANADAH MANGULUG AD COLOSSAE
1
Hituwen tudok ya nalpun Timothy an ibba taku ya ha-oy an hi Pablo an apostoles an pinilin Apu Dios an mangipainilah mipanggep ke Jesu Kristo. Itudok mih tuwe ke dakayun tatagun Apu Dios an ibba min nahamad di pangulug nan Jesu Kristo hinad Colossae.
Hana ot ta munnananong an wadan dakayuy ule ya linggop an malpun Apu Dios an hi Ama taku.
Hay nangidasalan Pablo nadah mangulug ad Colossae
(Ephesus 1:7,13; 1 Tesalonika 2:12)
Am-in hi pangidasalan min dakayu ya adimi kal-iwan an mumpasalamat ke Apu Dios an Aman nan Ap-apu takun hi Jesu Kristo te dingngol min nahamad di pangulug yun Jesu Kristo ya nahamad di naminhod yun am-in hanadah tatagun Apu Dios. Nipalpu dih nanginilaan yu nah makulug an tuttudu mipanggep nah inat Jesus an kiphodan taku ya nahamad di pangulug yu te namnamaon yu nan wadah langit an ih-ih-od Apu Dios ke dakayu. Gapu kediyen namnamaon yu ya deyan mangulug kayu ya waday impaminhod yuh ibbayu. Hituwen maphod an tuttudu ya mungkipainilah kabobboble. Ya dakol day mungkabaliwan di biyag da gapu kediye, umat hi nabaliwan di biyag yu handih nangngolan yu ot maawatan yuy mipanggep hi ulen Apu Dios nadah naliwat. Inadal yuh tuweh intuttudun Epaphras an napateg an ibba takun muttatyun Kristo an bumadbaddang ke dakami ketuwen ipangunun Kristo. Kinali nan dakamiy mipanggep hi punhimpopohhodan yun nalpuh Espiritun Apu Dios.
Kinali kediyen nangngolan mih mipanggep hi pangulug yu ya idasadasalan dakayun dakamit baddangan dakayun Apu Dios ta pakaawwatan yuy tuttudun malpuh Espirituna ya ta inilaon yun am-in di pinhod nan aton yu 10 ya ta hay pumbibiyag yu ya miunnud nah pinhod nat umamlong. Ta deket athidi ya dakol day mabaddangan nah maphod an aton yu ya madmad-uman di inila yu mipanggep ke hiya. 11 Ya hana ot ta gapuh kabaelan Apu Dios ya ipal-ot dakayu ta mabalin an anusan yuy kumpulnan ligat 12 ta mun-am-amlong kayun mumpasalamat ke Ama taku. Imbilang ditakun tatagu nat mabalin mon migappat taku nah pun-ap-apuwanan munnananong di pat-al. 13 Kinaan ditaku nah tapol an pun-ap-apuwan Satanas ot it-an ditaku nah pun-ap-apuwan nan Imbabalenan impakappinhod na 14 ya gapuh nangikatayan nan Imbabalenah liwat taku ya pakawanan ditakun Apu Dios.
Hay kinatagun Jesu Kristo ya hay ngununa
(Ephesus 1:23; 2:12; 3:19; 4:13,18)
15 Hi Kristoy pangitib-an takun Apu Dios an adi matibo. Hiya an Katagtag-ayan ya wada tuwali ot ahi mawadan am-in tun wadad uwani. 16 Te am-in tun wada tuh luta ya hi kabunyan, matibo ya adi ya naltu gapu ke Jesu Kristo, takon nadan ongal di kabaelanan aap-apu ya nadan anghel an maphod ya gaga-iho. Am-in di nganneh diye, takon di daana ya lintuna ot midinol ke hiya ta ipaptok nat hiyay madayaw. 17 Hiya ya wada tuwali ot ahi mawadan am-in tun wadad uwani ya waday panun am-in datuwe te hiyay mangipaptok. 18 Ya hiyay kay taku ulu ya ditakun mangulug di kay na adol ta hiyay ukod ke ditakun am-in. Hiyay katagtag-ayan te minahuwan Apu Dios ta am-in takun tataguna ya ahi taku mamahuwan damdamah udum hi algo. Hituwey kitib-anan hiyay katagtag-ayan. 19 Man-uke ya hi Jesu Kristo an Imbabalen Apu Dios ya waday kinaDios na, kinali am-in di wadan Amana ya wada bon hiya te hidiye tuwaliy pinhod Apu Dios. 20 Intud-ak Apu Dios nan Imbabalena tuh luta ta waday innunan mibangngad ke hiya nadan nihi-an an lintuna tuh luta ya hi kabunyan. Ingkatenay liwat taku ta waday aton takun mihayyup ke Apu Dios.
21 Handi ya nihi-an takun Apu Dios te buhul ditakun hiya gapuh gaga-ihon wadah nomnom taku ya hay gaga-ihon at-atton taku, 22 mu ad uwani ya maphod ta inabulut ditakun mihayyup ke hiya gapuh nangikatayan nan Imbabalenah liwat taku. Ta hay panibon mon Apu Dios ke ditaku ya maphod taku an maid di liwat taku. 23 Mu mahapul an itultuluy takun mangidinol nah nituttudun ditaku mipanggep hi natayan Jesu Kristo an hidiyey pangidinolan takuh kihwangan taku. Hituwen nituttudun ditaku ya nundingngol hi kabobboble tuh luta. Ya deyan ha-on an hi Pablo an pinilin Apu Dios an oha nadah muttatyun mangipainilan tuwe.
Hay ngunun indinol Apu Dios ke Pablo
24 Ad uwani ya takon di dehtun munholholtapak gapuh nuntanuttuduwak hi kiphodan yu ya nanongnan maan-anlaak te kayak milaggat nah nunholholtapan Kristo ta umannung di pinhod nan maat hi nunholholtapana gapuh kiphodan takun mangulug an makalin adol na. 25 Ha-oy di ohan pinilin Apu Dios an bumaddang nadah mangulug ta ipainilak am-in nadan kalina, immam-ana ke dakayun bokon Judyu. 26 Ituttuduk hituwe ta ditakun tataguna ya inilaon taku nan planunan uggena impainila nipalpu dih done ingganad uwani. 27 Ad uwani ya inilaon takuh diyen maphod an ninomnom Apu Dios an aton te hidiye tuwaliy planuna. Pinhod nan ipainilah tataguh kabobboble takon di dakayun bokon Judyu an wadah Kristo ke ditakun mangulug, kinali namnamaon takun milak-am nah kidayawan Apu Dios.
28 Ta hidiye nan am-in di pangayan mi ya hay mipanggep ke Kristoy itanuttudu mih tatagu. Aton min am-in di kabaelan min muntuttudu ta mangulug dan Kristo ya ta mihamad di pangulug da gapuh nigappatan dan hiya. 29 Mun-oolotak ketuwen ngunuk takon di naligat te nanongnan ongal di baddang Kristo ke ha-on.