Ecclesiastes
Hay mipanggep ketuwen liblu an Ecclesiastes
Hay nangitudok nin ketuwen liblu ya hi Solomon. Ketuwen liblu ya nanomnomonay humang tuwe: “Kon waday hilbin di biyag hituh luta?” Athituy nainnilaana, “Maid di hilbin di biyag hituh luta hin maid hi Apu Dios hi biyag taku.”
Ipainilan nan nangitudok ketuwen liblu nadan mipanidwan ma-ma-at hituh tap-on di luta. Pinhod nan nangitudok ketuwen liblun inilaon nadan mamidbid an hay biyag di ohan tagu tuh luta ya makulug an maid di hilbina hin adina ibilang hi Apu Dios hi biyag na. Kinali, importanten abun dayawon takuh Apu Dios hi biyag taku ya mundinol takun hiya. Hanan tagun mangat ketuwe ya bendisyonan Apu Dios di biyag na tuh luta.
Hay nitudok ketuwen liblu:
1. Hay biyag ya paddungnay maid di hilbina te hi udum hi algo ya mate taku ya maid di etaku alan hi nganneh diyen nun-aatuwan taku tuh luta. (chapters 1-2)
2. Mu hi Apu Dios ya waday planunan ditakun matagu tuh lutan kiphodan taku ya kidayawana. (chapters 3-10)
3. Hi udum hi algo ya mapoppog di biyag taku tuh luta, kinali mahapul an midayaw hi Apu Dios hi biyag taku. (chapters 11-12)
1
Am-in ya maid di hilbina
Datuwey kinalin nan mittulun imbabalen David an patul handi ad Israel. Hituwen mittulu ya numbobled Jerusalem:
Am-in di nganneh diye ya maid di hilbina. Te nganney kibalinan dan am-in?
Nganney gun-udon di tagun ngumunungunu? Hay tagu ya mahanhanot an mungkitungoy udum ya mungkakatey udum. Mu munnananong ta nangamung am-in di ma-ma-at hituh luta. Umat nah algon timmimil on nalin-ob on galagala bon nibangngad nah nalpuwana. Ya nan dibdib ya numpaeh south on numpae boh north. Athidit nangamung an mumbinbinangngad. Hanada ke damdaman wa-el ya wangwang ya umayuy danum da nah baybay, mu kapyanan adi mapnut mahawwal. Ne nibangngad bo nadan danum hanadah wa-el ya wangwang an nalpuwan da. Mangipainglen abuy nitaguwan. Hay mata ya inga ya adida umingleh tibotibon da ya donglodonglon da. Hiyah diye metlaing an maid di hinnatkon te nadan ma-ma-at ya naat da tuwali handi. Am-in di nganne tuh luta ya maid di hilbina. 10 Kal-ina ya waday mangalin kananay “Deya on ad uwani ya abun maat.” Mu adi te naat tuwali handih ugge taku ni-an nitungo. 11 Man-uke pay ta athidi ya adi hangudon di tatagun nomnomon nadan naat handi. Ya athidi bo nadah ahi mitungon adida damdama hangudon an nomnomon nadan ma-ma-at ad uwani.
Maid di hilbina takon di nanomnoman di tagu.
12 Ha-oy an mittulu ya patul ad Israel an miha-ad ad Jerusalem, 13 inat kuy kabaelak an mun-awat am-in hi ngannen ma-ma-at tuh luta ya naka-awwatak mon nakalligat di nitaguwan an indat Apu Dios hi tagu. 14 Am-in di nganne tuh luta ya maid di hilbinan kay pudupudugon di dibdib.
15 Hanadan nabakuy tuwali ya adinadaman andongon. Ya adinadaman pakibilang nadan maid.
16 Kanak hi adol kuy “Dakdakol di inadal ku ya dakdakol di inilak ya hiniktamak ke datuwe mu handidan udum an nun-ap-apuh tud Jerusalem.” 17 Inat ku bon am-in di mabalin ku ot inilaok di nunhinnatkonan di kinalaing ya hay kinakudang di nomnom. Mu takon di athidi ya maid di hilbinan kay pudupudugon di dibdib.
18 Deket mungkaudman di kinalaing ya mungkamam-a bon u-umyung ta. Ya deket mungkaudman di inila ya mungkaudman boy hakit di nomnom.