5
Hay nangayan da Moses ke Aaron hi kad-an nan patul
Indani ya imme da Moses ke Aaron hi kad-an nan patul di Egypt ot kanan dan hiyay “Hanan AP-APU mi an hiya nan Dios an dayawon min holag Israel ya kananay iabulut mu nadan tatagunat eda maamung nah ugge naboblayan ta mundayaw dan hiya.” Mu kanan nan patul di “Dahdi ni-boh naen kanan yun AP-APU yu? Tipet ek un-unudon yaden uggek inila? Adinadaman tumayan kayun holag Israel!”
Kanan bon da Moses ke Aaron di “Numpatibo ke dakami nan Dios an dayawon min Hebrew. Kinali iabulut mu anhan ta ume kami nah ugge naboblayan an umeh tulun algoy pundalanan ta emi iappitan nan AP-APU an Dios mi. Te deket adimi iathidi ya pundogohon dakamit mungkakate kami weno umitud-ak hi mangubat ke dakamit patayon dakami.”
Ya kanan nan patul di “Tipet eyu taktakon nadan tatagun pungngunuwok te kon dahdi kayu! Eyu ot kalyon hanadah ibbayu ta eda mungngunu! Ad uwani mo udot an dimmakkodakkol kayu mu dakamin iEgypt ya pinhod yun itikod an mungngunu!”
Kediyen algo ya impaen nan patul di olden hanadah porman nadan himbut an Hebrew an kananay “Adiyu mo idatan nadan mungngunuh dagamin mikamoh pula an makapyah brick an pundingding ta nangamung dan e manamak. Mu tibon yu ta nan datin bilang di oggan da kapyaon an paningding an brick ya hiya damdamah diyey bilang di kapyaon da ya tibon yu ta adi makudangan takon di oha. Mangidlu da tuwali, kinali ibagabaga dan ha-on an iabulut ku kanun eda iappitan nan Dios da. Udman yuy ngunuda ta wadat nangamung di ngunuwon dat maid di innun dan e mundongdongngol hi langkak.”
10 Ot e kalyon dadiyen porman hanadah himbut an kanan day “In-olden nan patul an adi dakayu mo idatan hi dagami 11 ta nangamung kayun e manamak, takon di daana. Mu mahapul an nan datin bilang nan kanapyaon yun brick ya hiyah diyey kapyaon yu.” 12 Ot hinapon nadan holag Israel di Egypt hi eda panamakan hi dagami. 13 Hanadan porman ya ipilit dan mahapul an nan datin bilang nan oggan da kapyaon an brick ya hidiyey bilang di kapyaon da, takon di diday e manamak hi dagami. 14 Ya adida mo kabaelan an kapyaon nan datin bilang di oggan da kapyaon. Ot imal-in nadan iEgypt di boh-ol da nadah holag Israel an napilin porman ot punhoplat da dida. Kanan dan diday “Tipet makudang moy kapyaon yun brick an adi umat handi?”
15 Gapu ketuwe ya imme nadan holag Israel an porman ot eda mundiklamu nah patul. Kanan day “Apu patul, tipet athituy pangat yun dakami? 16 Intikod yun umidat hi dagami yaden ipapilit yun kapyaon miy umat metlaing hi kadakol di kapyaon mi handi, ta deyan punhoplat dakami yaden bokon mi bahul.”
17 Ya kanan nan patul di “Makahigga kayu ot tuwalin adiyu pinhod an mungngunu, kinali wadadan dakayuy nangibagan ha-oy an iabulut dakayun e mun-appit nah AP-APU yu. 18 Mibangngad kayu ot ya abu ta ekayu mungngunu! Adi kayu midatan hi dagami, mu mahapul an kapyaon yuy umat nah datin bilang di brick an oggan yu kapyaon.”
19 Kediye mo ya ininnilan nadan porman an holag Israel an maid di maat da nah nimandal ke didan aton da, mu mahapul an un-unudon dat kabigabigat ya mangapya dah brick, takon di maid di midat ke didah dagami.
20 Handih limmah-un da nah balen nan patul ya tinibo dah Moses ke Aaron an munho-ho-od ke dida, 21 ot kanan dan diday “Kastiguwon dakayun APU DIOS te inilanan hinaen inat yuy humlun hi bumobboh-olan nan patul ya nadan opisyal nan dakami. Om, hinaen inat yuy gumapuh pamatayan dan dakami.”
Hay nangalyan APU DIOS an baddangana nadan tataguna
22 Gapu kediyen naat ya nakihummangan boh Moses ke APU DIOS an kananay “Tipet iabulut mun eda munholholtap hantudan tatagum? Kon hituwey gapunah nangitud-akam ke ha-on hitu? 23 Tipet nipalpu handih nakihummanganak nah patul mipanggep nah kinalim ke ha-on ya pun-imam-ana ot ya abuy pangipaholholtapana hantudah tatagum yaden maid di kanam on baddangam dida!”