10
Hay nangipaaliyan APU DIOS hi dakol an dudun ad Egypt
Kanan APU DIOS ke Moses di “Ume ka boh kad-an nan patul ta makihummangan kan hiya. Mu impumbalin kun mangohe, takon nadan opisyal nat waday innuk an mangipatibon dida ke datuwen milagro. Ta ahiyu kalkalyon hanadah imbabale yu ya inap-apu yuy mipanggep ke datuwen inat kun milagron pangastiguk hantudah iEgypt ta panginilaan yun am-in an ha-oy di AP-APU.”
Ot ume da Moses ke Aaron ot kanan da nah patul di “Hituwey kanan nan Dios an AP-APU min Hebrew: Kakon-anay pumpakumbabaam? Iabulut mu nadan tataguk an e mundayaw ke ha-on. Deket nanongnan mangohe kat adim iabulut didan ume ya paaliyok hi bigat hituh boble yuy dakol an dudun ta maap-apan am-in tun bobleyu ta maid di matiboh luta. Kanon dan am-in di nganneh diyen natdaan an ugge pina-in di dalalu, takon di kakaiw. Ya mapnuy balem ya hay balen nadan opisyal mu ya tatagum. Himpappangeh tuwen maat an takon nadan aammod yu dih done ya maid di eda tiniboh umat hitu nipalpu dih pinghanah numboblayan dah tu.” Nagibbun kinalin Moses hituwe ot tayanana nan patul.
Hanadan opisyal nan patul ya eda nundiklamun hiya an kanan day “Kakon-anay pangitikodan tun tagun mamulubulun ke ditaku? Iabulut mu hantudan holag Israel ta eda dayawon nan Dios da. Kon adim tibon an deyan nadadag mo anhan tun boble taku?”
Ot paayag bon nan patul da Moses ke Aaron ot kananan diday “Iabulut kun ume kayu ta eyu dayawon nan AP-APU an Dios yu. Mu pinhod kun inilaon hin dahdi day ume.” Ya kanan Moses di “Mahapul an ume kamin am-in takon nadan goggolang ya nadan nungkaam-ama ya nungkain-ina. Mahapul bon pakial-ala mi nadan kalnero mi, gulding mi ya baka mi te munhahamul kamin mundayaw nah AP-APU mi.”
10 Kanan nan patul di “Isapatak nah AP-APU an adik iabulut an maki-e nadan imbabale yu takon nadan binabai te makainnilan waday gaga-ihon planu yu. 11 Abunay linalakin iabulut kun umen mundayaw nah AP-APU an Dios yu teden pinhod yun abun e mundayaw.” Kinalin nan patul hidiye ot palah-unona da Moses ke Aaron nah balena.
12 Kanan APU DIOS ke Moses di “Idongdong muy taklem hituh bobled Egypt ta umaliy dakkodakkol an dudun ta pungkan dan am-in nadan nitanom an tindaan di dalalu.”
13 Ot idongdong Moses di patanong na ya impaalin APU DIOS di dibdib an nalpuh timilan di algo ot ial-algona ya inhilhilong nan dimmanibdib. Nabigat kediye ya dakkodakkol di dudun an in-alin di dibdib. 14 Namahig an dakkodakkol da ta naap-apan am-in di bobled Egypt. Maid di athitun naat handi ya maid di ahi maat hi athitu. 15 Inumpa da ya mangitit am-in di matibo. Kinan dan am-in nadan nitanom an ugge pina-in di dalalu takon nadan bungan di kakaiw, ta ma-ma-idan di maang-ang hi tubu weno bunga.
16 Ginalgal-an nan patul an nangipaayag ke da Moses ke Aaron ot kananan diday “Abulutok an numbahulak nah Dios an AP-APU yu ya ke dakayu. 17 Kinali kal-iwan yu anhan ta mundasal kayu nah Dios yu ta patikodonah tuwen pumpalpaligat nan dakamin humlun hi katayan mi.”
18 Ot lumah-un hi Moses nah balen nan patul ot mundasal ke APU DIOS. 19 Dingngol APU DIOS di dasal Moses ot bangiwonay puluyon nan dibdib an impaena nah nangappit hi timilan di algo ot ien di dibdib am-in nadan dudun nah Maingit an Baybay, ot maid di natdaan ad Egypt takon di oha. 20 Mu impangohen APU DIOS nan patul ta iadinan ume nadan holag Israel.
Timmapol di Egypt gapuh inat APU DIOS
21 Kanan bon APU DIOS ke Moses di “Itaggem di taklem hi kabunyan ta tumapol di kabobbobled Egypt.” 22 Intaggen Moses di taklenah kabunyan ya timmapol ad Egypt hi tuluy algo. 23 Adi pakatibo nadan iEgypt ot mihahhaad dah babale dah tuluy algo. Mu hanada ken holag Israel ya mapat-al nah numboblayan da.
24 Inayagan bon nan patul hi Moses ot kananan hiyay “Iabulut kun eyu dayawon nan AP-APU yu an takon di paki-ayon yu nadan imbabale yu ya nadan binabai. Mu adiyu al-alan nadan kalnero yu, gulding yu ya baka yu.” 25 Ya kanan Moses di “Adi mabalin te mahapul an waday iappit mi nah Dios an AP-APU mi. 26 Kinali mahapul an itabin min am-in nadan aggayam mi. Adi bo mabalin an hituy pamiliyan mih emi iappit ke APU DIOS te mahapul an deket dimmatong kami nah pundayawan mi ya ahi kami nuppe numpilih iappit mi.”
27 Mu impangohen bon APU DIOS nan patul ta iadina bon ume nadan Hebrew. 28 Kanan nan patul ke Moses di “Tumayan ka ya adika mo mumpatibon ha-on! Te patayon daka ten umali ka bo!” 29 Kanan Moses di “Om, niptok ka. Adiyak mo mumpatpatibon he-a.”