29
Hay niong-ongan nadan padi
Kanan APU DIOS ke Moses di “Athituy atom hi pangiong-ongam ke Aaron ya nadan imbabalenan mumpadit munhilbi dan ha-on. Umala kah ka-ongal nan lakin baka ya duwan lakin kalneron maid di dipekto da, ya mangapya kah tinapay an usalom di kapkaphodan an alina ya adim kammohan hi mumpalbag. Mangapya ka boh maingpin tinapay ya makayyam-oy udum an naha-adan hi mantekan di oliba. Iha-ad mu datuweh hukup ta iappit mun ha-on an iunnud mu nah ka-ongal nan lakin baka ya duwan lakin kalnero nah hogpan nah Tabernacle.
Atom nan ine-en di mun-ong-ong ke Aaron ya nadan imbabalena nah hogpan nah Tabernacle ya ulaham didah danum. Ipausal mun Aaron nan mioddan bulwatina, nan mabordaan an mioddah ephod, nan ephod, nan luput an mitakap hi pago ya nan miawako. Ipapngot mu bon hiya nan pongot nan natakapan hi balituk an medal. Ya ha-adam di ulunah lanan di oliba ta kitib-anan natuddu hiyan mumpadi. Nagibbu keh Aaron ya iong-ong mu damdama nadan imbabalenan ipabulwatim nadan oddan di bulwati da. Ya ipausal mun dida nadan naabol an miawakoh gitang da ya ipapngot mun dida nadan pongot da. Athituy atom an mangiong-ong ke Aaron ya nadan imbabalenan linalaki ta diday mumpadit nangamung.
10 Ialim di ka-ongal nan lakin baka nah hinangngab nan Tabernacle ta ihakmon da Aaron ya nadan imbabalenay takle dah ulun diyen baka. 11 Ne kinlong mu nah kad-ak nah hogpan nah Tabernacle. 12 Ya umala kah dala nat itdok muy taklem ya hina-adam nadan kay hakgud nan altar ya iduyag mu nan udum an dala nah puun diyen altar. 13 Kaanom am-in di tabanan nikuyaput nadah wadah putun nan baka takon nan ong-ongal an altena, nan duwan palina ya nan tabanat gobhom nah altar. 14 Hanan adol na, nan bolat na ya kinana ya iem nah e-elen nan boblet iappit mun gobhom gapuh liwat.
15-16 Ne alam di oha nadah lakin kalnero ta kolngom yaden ihakmon da Aaron ya nadan imbabalenay takle dah uluna. Ya tayaom di dala na ne inwaghik mu nah dingding nan altar. 17 Tanogtogom hidiyen kalnero ya ulaham di putuna ya hukina, ya inhakmom nah kawad-an nan uluna ya nan udum an parten di adol na, 18 ya ginhob mu nah altar. Hay hamuy tuwen maghob an miappit ya pun-amlongak.
19 Alam bo nan mikadwan kalnero ya kalyom ke Aaron ya nadan imbabalenat ihakmo day takle dah ulunat 20 kolngom. Tayaom di dalana ya indan-im hi wawwan an ingan Aaron ya nadan imbabalena. Ha-adam boh dalay wawwan an am-ama-an di takle da ya huki da. Ya inwaghik mu nan matdaan an dala nah dingding nan altar. 21 Umala ka boh dala nah altar ya kinammoham hi lanan di oliba ya winaghikam hi Aaron ya nadan imbabalena takon di bulwati dat miong-ong da ya nadan bulwati dan ha-on.
22 Alam boy taban nan lakin kalneron kolngom, takon nadan putuna, nan ong-ongal an altena, hay palina ya nadan taban nikuyaput, nan mataban iwit na, nan wawwan an ulpu na. Hituwen lakin kalneron kinlong mu ya miappit hi pumpadiyan Aaron ya nadan imbabalena. 23 Ya umala ka nadah tinapay an niappit ke ha-on an niha-ad hi basket an ugge naha-adan hi mumpalbag. Alam di ohan tinapay an naha-adan hi mantekan di oliba, ohan ugge, ya ohan maingpin tinapay ya 24 impad-on mu datuwen tinapay ke Aaron ya nadan linalakin imbabalenat itagge dan ipresentan ha-on. 25 Alam ta gobhom takon nan kalnero nah altar ta umamlongak hi hamuy na. 26 Hanan pagon nan kinlong mun kalnero ya itaggem an ipresentam an iappit ke ha-on. Deket nagibbun in-appit mu ya inalam te hidiyey bingay mu.
27 Appilom nan pago ya ulpun nan kalneron maklong an miappit hi pumpadiyan Aaron ya nadan imbabalenan nipresentan ha-on ta idat mun dida. 28 Ta hi udum hi algo ya deket mun-appit nadan holag Israel hi pakihayyupan weno pumpasalamatan dan ha-on an AP-APU ya midat ke didat nangamung datuwe.
29 Deket mateh Aaron ya mipaboltan nadan nangilinan an bulwati nah oha nadah imbabalenan piliyon yun mihannot ke hiya. 30 Ya hidiyen mihannot an natag-en padi ya ibulwatina datuwen bulwatih pitun algon kiong-ongana ya ahina inlappun munhilbi nah Tabernacle ya nah Nasantun Kuwartuk.
31 Hanan pago ya ulpun nan kalnero ya iha-ang mu nah nangilinan an lugar. 32 Kanon Aaron ya nadan imbabalena dadiye takon nan tinapay an niha-ad nah basket nah hogpan hi Tabernacle. 33 Dida ya abun padiy damanan mangan kediyen niappit hi kakaanan di liwat da. Adi kanon di kumpulmin tagu dadiye te niong-ong dadiyen dotag. 34 Ya deket waday tindaan da nah dotag weno tinapay hi kabigatana ya mahapul an gobhon. Maid di mabalin an mangan kediye te niong-ong.
35 Athidiy aton yun mangat nah ine-en di pumpadiyan da Aaron ya nadan imbabalena. Aton yuh tuweh pitun algo. 36 Kabigabigat ya kolngon yuy ohan ka-ongal nan lakin baka ta miappit hi kakaanan di liwat. Ya mun-appit kayuh pangatan yu nah ine-en di punlini nah altar ya dinuyagan yu boh lanan di oliba ta mibilang an malini. 37 Pitun algoy pangatan yun diye. Nagibbu ke ya daydayuna mon pun-appitan hidiyen altar ta am-in di midatum hidi ya miong-ong ke APU DIOS.”
38 Kanan APU DIOS ke Moses di “Hay iappit yu nah altar hi kabigabigat ya duwan hintoonan kalnero 39 an ohah biggatna ya ohah mahmahdom. 40 Hanan iappit yuh biggatnan ohan kalnero ya unnudan yuh umeh ohan kilon alinan nakammohan hi ohan butilyan manteka. Umiappit kayu boh ohan butilyan mainum. 41 Ya nan iappit yuh mahmahdom an ohan kalnero ya unnudan yu damdamah nun-ingngon kadakol an alina, mantekan di oliba ya mainum. Datuwen miappit ya maghob dat umamlong hi APU DIOS hi hamuy da.
42 Mipalpud uwani ya mun-appit kayun tataguk hi kabigabigat, takon nadan holag yuh udum hi algo nah hogpan hi Tabernacle an kawad-ak ta makihummanganak ke dakayuh di. 43 Makidammuwak hi tataguk hidi nah Tabernacle te miong-ong hidiye ke ha-on te wadaak hidi. 44 Om, miong-ong ke ha-on nan Tabernacle, nan altar ya hi Aaron ya nadan imbabalena ta munhilbi dan ha-on. 45 Makiha-adak nadah holag Israel an tataguk ta ha-oy di Dios da. 46 Ya inilaon dan ha-oy di AP-APU an Dios dan nangipakaan ke didad Egypt. Om, makih-adak ke dida te ha-oy tuwaliy AP-APU an Dios da.”