34
Hanan duwan batun nitudokan di Tugun an nihannot nah namangulun pina-in Moses
Kanan APU DIOS ke Moses di “Pumahok kah duwan nadampilag an batun umat dih namangulu ta ipidwak an itudok nadan intudok ku nah namangulun batun pina-im. Ne hi bigat hi biggatna ya tumikid ka bo tuh Bilid an Sinai ta mundammu ta nah tuktuk na. Maid di maki-alin he-a ya maid di e mundallanan nah puun di bilid. Takon di kalnero ya baka ya maid umen e mangan hidi.”
Inun-unud Moses ot pumahok hi duwan nadampilag an batu ot humalaman an timmikid nah tuktuk nan Bilid an Sinai an inal-alana dadiyen batu.
Indani ya dimma-ul on kulabut an wadah dih APU DIOS ot kananan hiyay hay ngadana ya “nan AP-APU” ya dehdih Moses an timmaddog hi kad-ana. Nala-uh APU DIOS hi hinangngab Moses ot kananan hiyay “Ha-oy di AP-APU an makaulle ya huhhummok an Dios. Adiyak kabinnungot ya adi malumman di pamhod ku ya adik ibahhon aton di kinalik.
Punnanongok di pamhod kuh kalibulibun munhahaynod an holag ya pakawanak am-in di liwat da, takon nadan mungngohen ha-on, mu adik ibahhon mangastiguh nunliwat nadan imbabale da, inap-apu da ya nadan imbabalen di inap-apu da.” Ya nunlukbub hi Moses nah luta ot dayawonah APU DIOS.
Ot kananan Apu Dios di “Apu, deket makulug an maka-am-amlong kan ha-on ya maki-e ka anhan ke dakami. Ya takon di makangohhe datuwen tatagu ya kal-iwam anhan di gaga-ihon inat dat abuluton dakamin tatagum.”
10 Hinumang APU DIOS hi Moses ot kananay “Takombo. Makitobbalanak mod uwani ke dakayun holag Israel. Ahiyu tibon datuwen atok hi kiphodan yun umipamodwong an maid di ena naatan hi udum an boble tuh luta. Ahi tibon am-in di tataguh nunlinikkod datuwen atok an AP-APU yu. 11 Mahapul an un-unudon yun holag Israel nadan tugun kun idat kun he-ad uwani. Ya kalyok ke he-a an hantuh dandanin dumatong kayu nah boblen kinalik an pangayan yu ya dog-alok nadan numbobleh din Amorite, Kanaanite, Hittite, Perisite, Hibite ya Jebusite. 12 Tibon yu ta adi kayu makihayyup nadah numbobleh pangayan yu te mumbalin dan kay bitun kaknaan yu. 13 Pumpa-i yu ot ya abu nadan pun-appitan da, takon nadan batun niong-ong hi dios da ya nadan tukud an panginomnomnoman da nah babain dios an hi Asherah. 14 Adiyu dayawon di udum an dios te ha-oy an AP-APU ya adik pinhod an waday udum an dayawon yun dios hin bokon ha-on ya abu.
15 Adi kayu nimpe makihayyup nadah tatagun numboble nadah pangayan yu. Mialig dadiye nadah pabayad day adol da ya munliwat da te mun-appit da nadah adi makulug an dios. Deket makihayyup kayun dida ya awison dakayun mundayaw nadah dios da, ya loktat ya naawis kayu. 16 Ya loktat bo ya nun-iahawan di imbabale yun linalakiy binabai da ta diday humlun hi pangiwalongan dan ha-on ta hay udum an dios di dayawon da. 17 Adi mabalin an ekayu mangapyah dios yun dayawon yu.
18 Mahapul an itultuluy yun aton nan pitun algon Piyestan di Tinapay an ugge naha-adan hi mumpalbag nah mamangulun bulan hi katootoon te ketuwen bulan di timmayanan yud Egypt.
19 Am-in di namangulun lalakin impan di aaggayam yu umat hi baka ya kalnero ya bagik. 20 Mabalin bon ihannot yuy impan di kalnero nah namangulun impan di kabayu ta hidiyey miappit, mu deket adiyu pinhod an hannotan ya gi-uwon yuy bagang diyen kabayu. Hanada ke bon panguluwan an linalakin imbabale yu ya mahapul an gattangon yu ta mibangngad dan dakayu. Ya mahapul an am-in kayu ya mun-appit ke ha-on.
21 Mahapul an onom an algo ya ammunay pungngunuwan yuh ohan linggu. Adi kayu mungngunu nah mikapitun algo takon di ahigaud weno ahiani ta mun-iyatu kayu. 22 Mahapul bon aton yu nan Piyestan di Ani nah kagibbuwan di ahiani. Ya aton yu nan Piyestan di Kampu nah ahi polagan di bungan di intanom yu. 23 Hi katootoon ya mahapul an mumpitlu dan umalin am-in di linalakin holag Israel an mumpresentan ha-on an AP-APU an Dios di holag Israel. 24 Deket un-unudon yuh naen mumpitlu kayun umalih kad-ak ya maid di mangubat ke dakayu ya maid di mamloh boble yu. Dog-alok bo nadan numboble nadah boblen pangayan yu ta umambilog di boble yu.
25 Adiyu iappit di tinapay an nakammohan hi mumpalbag nah pun-appitan yuh aggayam. Deket mun-appit kayun ha-on hi impan di kalnero nah Piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios ya mahapul an maid di tod-an yuh dotag kediyen hilong. 26 Ya mahapul an ie yuh balek an AP-APU an Dios yuy kapkaphodan hanadah mamangulun bungan di intanom yu ta miappit ke ha-on.
Ya adiyu iha-ang di impan di kalnero weno gulding nah gatas inana.”
27 Kanan bon APU DIOS ke Moses di “Itudok mun am-in danaen kinalik te danaey pangipuunak hi pakitobbalak ke he-a ya nadan ibbam an holag Israel.”
28 Niha-ad hi Moses nah Bilid an Sinai hi nap-at an algo ya hilong an ibba nah APU DIOS. Kediyen niha-adanah di ya ug-ugge nangan ya ug-ugge imminum. Kediyen tiempoy nangitudokana nah duwan nadampilag an batu nadah himpulun Tugun APU DIOS an datuwey nipuunan nan nakitobbalana.
Humiliy angan Moses
29 Handih dimmayyuh Moses nah Bilid an Sinai an inodnana nadan nadampilag an batun nitudkan nan Himpulun Tugun APU DIOS ya humiliy angana te nakihumhummangan ke APU DIOS, mu uggena inila. 30 Tinibon da Aaron ya nadan tataguh diyen humilin angan Moses ya tumakut dan mih-up ke hiya.
31 Mu inayagan Moses dida ya nadan aap-apu ta munhuhummangan da. 32 Immali da ot kalyon Moses ke didan am-in nadan Tugun an indat APU DIOS ke hiya nah Bilid an Sinai. 33 Handih nagibbun kimmalih Moses ya nunhukyung ot mahaniyan di angana. 34 Mu deket hinumgop nah Tabernacle an e makihummangan ke APU DIOS on kinaana nan inhukyung na. Limmah-un ke ta kalyona nadah tataguy intugun APU DIOS ke dida 35 on tinibon nadan tatagu nan humilin angana. Deke bo on nunhukyung inggana madatngan nan ena pakihummanganan ke APU DIOS.