36
Kinali hi Besalel, hi Oholiab ya nadan udum an indatan APU DIOS hi laing di mangikapya nah Tabernacle mipuun hi olden nan AP-APU.”
Impaayag Moses da Besalel ke Oholiab ot kalyonan ilappu dan mungngunun ibbada nadan udum an indatan APU DIOS hi laing an mangat nah ipangununa. Indat Moses ke dida nadan in-alin nadan tatagun usalon dan mangapyan nah Tabernacle. Ya kabiggabiggatna ya pun-ialin nadan tataguy udum an idat da. Loktat ya imme datuwen mungngunu ke Moses ot kanan dan hiyay. “Nahawwal bo kaya nadan mausal nah ipakapyan APU DIOS.”
Ot mangapyah Moses hi olden an impaena nadah tatagu. Kanana nah oldenay “Maid moy umialih iappit nan mikapya nah Tabernacle te nakahhawwal moy indat yu.” Ot itikod mon nadan tatagun mangieh iappit dan mikapya nah Tabernacle te nahawwal bo kayay in-ali dan mausal nah ipangunun APU DIOS.
Hay nakapyaan nan Tabernacle
Nangapya nadan nalaing an mun-abol hi himpulun kurtinan inusal day makaphod an tinayyum ot bordaan di ohan didah blue, purple ya maka-ingit an ing-ingon di anghel. Am-in datuwen kurtina ya nun-iingngo dan umeh nap-at ta duwan piyey kadukke da ya onom an piyey kabilog da. 10 Impundada-it day lima ke datuwen kurtina ta miohha da. Athidi boy inat da nah liman kurtina. 11 Tinuligonggong day linubid an blue ot ikugut da datuwe nadah pingngit nadan duwan namingngit an kurtina. 12 Ot ikapya day hinnanaliman natuligonggong nah pingngit dadiyen duwan kurtinan numpopottokon da dida.
13 Nangapya da boh naliman balituk an ipit ta pangipit dah pingngit nan duwan nundada-it an kurtina ta miohha nan dingding nan Tabernacle. 14 Immala dah dutdut di gulding ot kapyaon dah himpulut ohan kurtinan pun-odda da nadah luput an kurtinan nan Tabernacle. 15 Nun-iingngohon da dadiyen kurtinan inodda dan hay kadukken di oha ya nap-at ta liman piye ya onom an piyey kabilog na. 16 Impundada-it day lima ke datuwen kurtina ot miohha da. Athidi boy inat da nah onom an kurtinan nundada-iton da dida. 17 Ingkapya day hinnanaliman natuligonggong nadah nundammuwan dadiyen lima ya onom an kurtinan nundada-it. 18 Ya nangapya dah naliman giniling an ipit ot pangipit dah nundammuwan datuwen kurtina ot miohha da. 19 Nangapya da pay hi duwan tuldan lalat di lakin kalnero ya lalat di gulding ta miodda. Athidiy inat dan nangatop nah Tabernacle.
20 Ingkapya da boy akasian kaiw nah kalkalimangngan nan Tabernacle. 21 Hay katag-en nadan nikapyan frames ya himpulut liman piye ya hay kabilog da ya duwampulut pitun pulgada. 22 Hina-adan dan am-in datuwen frames hi nun-ingngon hindudwan nidongdong an kaiw ot munhuhu-up da. 23-26 Impataddog day hindudwampulun datuwen frames hi nangappit hi south ya hi north nan Tabernacle. Ya ingkapya day nawalun silber an pangipab-unan ke datuwen frames an hindudway nikapyah puun di oha. 27 Hanan awidan nan Tabernacle an nangappit hi kalin-oban di algo ya impataddog day onom an frames na 28 ya impataddog da boy hin-oh-an hanadah duwan pikdol na. 29 Datuwen duwan frames an nikapyah dugu ya nidokkop da mipalpuh puuna inggana tap-onan nihuklub di natuligonggong ta niohha da. Athidiy inat da nadah duwan dugu. 30 Kinali, walun am-in di frames an ingkapya da kediyen indoggan nan Tabernacle ya inha-ad da boy himpulut onom an silber an nangipab-unan da ke dadiyen frames ta hindudwah ohan frame.
31-32 Nangapya dah himpulut liman kaiw an akasian miballabag nadah frames nan Tabernacle ot ikapya day hinlilmah nangappit hi north, hi south ya hi awidan an nangappit hi kalin-oban di algo. 33 Hana ken nigawwan niballabag nah gawwan nadan nipataddog an frame ya nikapyah ohan pangngelna ot munlikkod nah ha-ob na. 34 Inamo dah balituk datuwen frames an nipataddog ya nadan niballabag an kaiw ot mangapya da boh natuligonggong an balituk an mangdon hanadah niballabag an kaiw.
35 Hanan kurtinah bohongnan nan Tabernacle ya nakapyah makaphod an luput an blue, purple ya maka-ingit an tinulid ya niborday ing-ingon di anghel. 36 Ingkapyaan dah tuwen kurtinah opat an akasian tukud na an naamoh balituk ya opat an silber an pangipataddogan ke dadiyen tukud ya opat bon kawit an balituk an pangihablayan nah kurtina.
37 Nangapya da boh ohan kurtinah hogpan nah Tabernacle. Hay kinapya da ya makaphod an luput an blue, purple ya maka-ingit an inip-iphod dan binordaan. 38 Ingkapyaan dah tuwen kurtinah balituk an kawit na ya liman tukud an naamoh balituk di tap-o da ya al-alkus dan nipab-un dah giniling.