38
Hay nakapyaan nan altar an pangighoban dah maghob an miappit
Nangapya bo da Besalel ya nadan ibba nah altar an pun-appitan hi maghob an inusal day akasian kaiw. Hidiyen altar ya kuwadladun pitut kagodwan piyey kadukkena ya kabilog na, ya opat ta kagodwan piyey katag-ena. Ingkapya da boy kay hakgud nadah tap-on nan opat an dugunan niohhay kapyana nah altar. Nagibbun kinapya da ot amhon dah giniling. Nangapya da bo nadah mahapul hi pun-appitan umat hi baldin pangiamungan hi dap-ul, hay pala, hay palanggana, hay tobong di dotag an miappit ya hay palhun pangaan dah balan di nun-apuyan da. Am-in datuwe ya nakapyah giniling. Nangapya dah giniling an nalagga ot iha-ad dah dallom nan altar an nihak-ot nah gawwana. Ingkapya da boy opat an natuligonggong nah opat an dugun diyen altar an kidudukan nadan pun-attang. Nangapya dah akasian kaiw an pun-attang ot amhon dah giniling. Induduk da dadiyen pun-attang nadah nakapyan natuligonggong an nikapya nah duwan pinigging nan altar ta pangid-onan nadan mangiattang. Nakapyah tabla nan altar, mu ugge nadulungan.
Kinapya da nan giniling an palangganan pun-ulahan ya nan giniling an nipattukanan inusal da nadan pundiggalan an indat nadan binabain munhilbi nah hogpan nah Tabernacle. Kinapya da nan dolan nan Tabernacle ot kurtinaan dah makaphod an luput. Hanah nangappit hi south ya hinggatut ta naliman piyey kadukken di nikurtina. 10 Duwampulun tukud an giniling an nipab-un hi duwampulun pangipab-unan an giniling di nangdon nah kurtina. Silber di nakapyah kawit da ya punhablayan. 11 Athidi bo nah ha-ob nah kannawan hi nangappit hi north an hinggatut ta naliman piyey kadukken nan kurtinan ingkapya dan inodnan di duwampulun giniling an tukud an nipataddog hi giniling ya silber an kawit ya punhablayan. 12 Hanah awidan an nangappit hi kalin-oban di algo ya napitut liman piyey kadukken nan kurtinan nikapyan inodnan di himpulun tukud ya himpulu bon nipab-unan da. Silber di nakapyah kawit ya punhablayan. 13 Hana ken hogpan nan Tabernacle nah nangappit hi timilan di algo ya napitut liman piyey kabilog na.
14-15 Kediyen hogpan ya nikapyay ohan kurtinah kannawan ya oha boh kannigid an hindudwampulut duwat kagodwan piyey lukud da. Hintutlun tukud an nikapyah pangipab-unan di nangdon ke dadiyen kurtina. 16 Am-in nadan kurtinan nihableh nunlinikkod nan dolan nan Tabernacle ya nakapyah makaphod an luput. 17 Ya am-in nadan nipab-unan nadan tukud ya nakapyah giniling, mu hanada ken kawit ya punhablayan hi kurtina ya nakapyah silber. Takon nadan udun di tukud ya naamoh silber. Am-in nadan tukud ya nakapyaan hi silber an punhablayan.
18 Hanan kurtinan nihani nah hogpan ya tulumpulun piyey kadukkena ya pitut godwan piyey katag-ena, umat nadah kurtinan nidingding an nakapyah makaphod an luput ya nabordaan hi tinulid an blue, purple ya maka-ingit. 19 Opat di tukud na ya nipab-un hi giniling an pangipab-unan. Naha-adan damdamah silber di udun da ya takon nadan nilibod ya nadan punhablayan hi kurtina ya nakapyah silber.
20 Ya am-in nadan paghok an nausal nah Tabernacle, takon nadan nunlinikkod hi dolana ya nakapya dah giniling.
Hay bilang am-in nadan niusal nah Tabernacle
21 Hay bilang di balituk, silber ya giniling an nausal nah Tabernacle ya nitudok mipuun hi olden Moses. Intudok nadan holag Libay an hay ap-apu da ya hi Itamar an imbabalen Aaron an padi. 22 Hi Besalel an imbabalen Uri ya inap-apun Hur an nahlag ke Judah di ingkalgadun am-in ke datuwen in-olden APU DIOS ke Moses an maat. 23 Bimmaddang ke hiyah Oholiab an imbabalen Ahisamak an nahlag ke Dan. Hiya ya nalaing an mun-alkus ya mangibordah blue, purple ya maka-ingit an tinulid hi makaphod an luput.
24 Datuwey bilang da: Immeh hinlibun kilon balituk di in-alin nadan holag Israel an nausal nah Tabernacle, 25 ya hay naamung an silber an indat nadan tatagu handih nabilangan da ya immeh tuluy libut opat di gatut ta tulumpulut duwan kilo. 26 Hay nangidat ke datuwen silber ya nadan linalakin muntoon hi duwampulu weno nahawwal an ume dah onom di gatut ta tuluy libu ta limay gatut ta nalima. 27 Tuluy libut opat di gatut an kiloy nausal nadah hinggatut an nipataddogan nadan tukud di Tabernacle ya nadan nipataddogan di tukud an punhablayan hanadah kurtina. 28 Hanan nahawwal an silber an umeh duwampulun kilo ya nakapyah kawit ya nadan nibaddong an punhablayan nadan kurtina ya nuntakap dah tap-on nadan tukud.
29 Hay naamung an giniling an indat nadan tatagu ya umeh duway libut opat di gatut an kilo. 30 Nakapya datuweh nipataddogan nadan tukud nah hogpan nah Tabernacle, nan altar, nan nalaggan niha-ad nah dallomna ya nadan ngunut an mausal hidin nah altar. 31 Niusal boy giniling nah nipataddogan nadan tukud an nangdon hanadah kurtinah nunlinikkod nah dolan nan Tabernacle, nah hogpan ya nadan paghok an kigakodan dadiyen kurtina.