Haggai
Hay mipanggep ketuwen liblu an Haggai
Handih 538 B.C. ya in-olden Cyrus an patul di Persia an miabulut nadan Judyu an nied Babilon an mibangngad ad Jerusalem. Ot dakol day Judyun nibangngad kediyen tiempo. Iniphod day altar APU DIOS ot ikapya day pangibohwatan da nah Templon nadadag. Muden indani ya waday oha on hay balena ot ya abuy pungkapyana ya hay intanom nay papaptokana. Oha bo ya tumattakut da nadah buhul da ot itikod dan mangiphod nah Templo.
Nala-uy himpulut liman toon ya natikag di inliyak da ot maid di inani da gapu kediyen liwat da, immam-ana te nakal-iwan dan munhilbin APU DIOS ya uggeda ginibbun iniphod nan Templo. Ot tudduwon APU DIOS di profetas an mangali nadah tatagu ya nadah ap-apu dat ibangngad dan munhilbin hiya an AP-APU ya gibbuwon dan iphod nan Templo. Hi Haggai di oha nadah profetas. (Inun-unud nadan tataguy kinalina ot gibbuwon dan iniphod nan Templo handih 516 B.C.)
Hay nitudok ketuwen liblu:
1. Kinalin APU DIOS nah gobernador ya nadan tatagut iphod da nan Templo, ot ilappun nadan tatagun mungngunu. (chapter 1)
2. Hay impainilan APU DIOS ke Serubbabel an gobernador ya hi Joshua an natag-en padi: Hanan balun Templo ya ahi midayaw. (2:1-9)
3. Kinalin APU DIOS an bendisyonana nadan tataguna hin muntutuyu dah liwat dah uggeda nangngun-unudan ke hiya. (2:10-19)
4. Hay nangisapataan APU DIOS ke Serubbabel an ahina dadagon di kabaelan nadan udum an boble. (2:20-23)
1
Intugun APU DIOS an mabohwat bo nan Templo
Handih namangulun algoh mikan-om an bulan hi mikadwan toon an numpatulan Darius ad Persia ya kimmalih APU DIOS ke Haggai an profetas. Ot e kalyon Haggai ke Serubbabel an gobernador di Judah an imbabalen Sealtiel ya nan natag-en padi an hi Joshua an imbabalen Jehosadak. Kananay “Hituwey kinalin APU DIOS an Kabaelanan am-in: ‘Kanan nadan tataguk di bokon ni-an ad uwaniy tiempon pangiphodan nah Templo.’ ”
Ot kalyon APU DIOS ke Haggai hituwen kalyona nadah tatagu: “Tipet man-un dakayun tataguk te nungkihamad di babale yu yaden nanongnan nadadag nan Templok an adiyu iphod? Kon adiyu tibon di ma-ma-at ke dakayu? Dakol di inliyak yu mu ittay di inani yu. Man-u bot waday kanon yu mu maagangan kayu. Waday mainum yu mu makudang. Waday bubulwati yu mu maktol kayu. Ya dakayun makibanokla ya man-ut dakol di boklaon yu mu adi gumlah kitaguwan yu.”
Kanan bon APU DIOS an Kabaelanan am-in di “Kon uggeyu inila hin tipet athinay ma-ma-at? Ekayu mangalah kakaiw nadah muyung ta iphod yu nan Templok. Ta dayawonak nah ine-en di pundayaw tuwali ta umamlongak.
Namnamaon yun dakol di aniyon yu, mu indanit mun-ani kayu ya ittay di inani yu. Indani bot in-anamut yu ya maid maptok ya nap-u te paddungnay inhap-ud ku. Man-uket in-athidik ya nanongnan nadadag nan Templok yaden waday ohan dakayu on pungkapya nay bale na. 10 Hidiye boy gapunan maid di udan ta maid di tummol hi itanom yu. 11 Mumbalin an mamaga nadan lutah boble yu, nadan muyung yu, payo yu ya lagunta yun nuntanoman yuh grapes ya oliba ya nadan udum an intanom yu ta maagangan kayu takon nadan aggayam yu. Ya madadag am-in nadan naatuwan yu.”
Hay nangun-unudan di tatagun APU DIOS hi tuguna
12 Indani ya inun-unud da Serubbabel ke Joshua an natag-en padi ya am-in nadan tatagun natdaan di kinalin nan AP-APU an Dios da nah profetas nan hi Haggai. Ot dayawon da moh APU DIOS.
13 Ot kanan APU DIOS ke Haggai di kalyona nadah tataguh tuwe: “Hammadok an kalyon an baddangan dakayu. Ha-oy an hi APU DIOS di nangalin tuwe.” 14 Winadan APU DIOS di ongal an naminhod da Serubbabel an gobernador di Judah, hi Joshua an imbabalen Jehosadak an natag-en padi ya am-in hanadah natdaan an tatagun mangiphod nah Templon APU DIOS an Kabaelanan am-in. Ot umali da ot ilappu dan mungngunu 15 handih mikaduwampulut opat an algoh mikan-om an bulan hi mikadwan toon an numpatulan Darius.