3
Ta hidiye nan dakayun kaibaiba an pinilin Apu Dios an tatagunan makiha-ad ke hiyah langit ya iohha takuy nomnom taku ke Jesus an tinuddun Apu Dios an mangitakdog ke hiya ya hiya boy natag-en padi nah pangulug taku. Hiya ya impaka-un-unud nay pinhod Apu Dios, umat ke Moses an inun-unud nah Apu Dios handih hiyay nun-ap-apuwona handidah aammod takun Judyu an imbilang Apu Dios an tataguna. Mu ugge nun-ingngoy kinatag-en da Jesus ke Moses, te hi Jesus an nunlutuh tagu ya natagtag-e mu hi Moses an lintuna. Umat nah balen adi na-ala on nakapya te mahapul an waday mangapya. Athidi bon am-in hantudan wadad uwanin nawadada te winadan Apu Dios. Hi Moses ya makangngun-unud ke Apu Dios. Impakaippaptok na handidan mibilang an tatagun Apu Dios ya intuttudu nan diday mipanggep nah ahi ipainilan Apu Dios. Muden hi Moses ya muttatyu ya abu. Yaden hi Kristo ya makangngun-unud damdaman ipaptok na nadan tatagun Apu Dios, mu hiya ya bokon muttatyu te hiyay Imbabalena. Ya ditakun mangulug di mibilang an tataguna hin itultuluy takun mangidinol ke Jesu Kristo ya adi taku iwalong nan namnamaon takun hidiye nan pakitaguwan ke hiyan munnananong an mangipaamlong ke ditaku.
Hay pun-iyatuwan nadan tatagun Apu Dios
Ot gapu te ditakun mangulug ya mibilang takun tatagun Apu Dios ya maawatan taku nan impitudok di Espiritunan kananay
“Kal-ina ket donglon yuy kalyon Apu Dios ad uwani ya adiyu ngohayon ta adiyu iummat handidah aammod yun nginohe dah Apu Dios handih niha-ha-adan da nah adi maboblayan ta panib-an da hin mapoppog di anus nan dida.* 3:8 Psalm 95:8-9 Mu kanan Apu Dios di ‘Dakol di inat handidan aammod yu dih donen umipaboh-ol ke ha-on, takon di tinibotibo da nadan inat kuh nangipatib-ak hi kabaelak hi nap-at an toon.’ 10 Hidiyey gapunan bimmoh-olak ke dida ot kanak di ‘Inay mo ahan datuwen tatagu, iwalongak ke dida ya adida un-unudon di tugun ku.’ 11 Ot gapuh namahig an boh-ol ku ya insapatak an kanak di ‘Adida migappat nah pun-iyatuwan an indadaan kun dida.’ ” 3:11 Psalm 95:11
12 Kinali dakayun iibba, tibon yu ta adiyu iummat ke dadiyen makangohhen tatagun adi mangulug, te indani ya iwalong yu nan Dios an wadat nangamung. 13 Ot ad uwanin mabalin an inilaon takuy pangi-en Apu Dios ya maphod di munhintuttugun takut nangamung ta adi taku mahaul hi punliwatan ta adi taku ngohayon hi Apu Dios. 14 Ya deket mitultuluy nan datin pangidinol takun Jesu Kristo ya mihamhamad di pakihayyupan takun hiya. 15 Ya pidwaok bon kalyon nan impitudok Apu Dios an kananay
“Kal-ina ket donglon yuy kalin Apu Dios ad uwani ya adiyu ngohayon ta adiyu iummat handidah aammod yun nginohe dah Apu Dios.” 3:15 Psalm 95:8-9
16 Hanadan kinalik an nungngohen Apu Dios ya maid di udum hin bokon handidan tatagun pinoppog Apu Dios di nihbutan dad Egypt handih impangulun Moses ot tumayan dah di. 17 Ya handih wadada nah adi maboblayan an nunhanawwangan dah nap-at an toon ya impaboh-ol dah Apu Dios te intultuluy dan nunliwat ot dakol di naten dida ot mibati da nah adi maboblayan. 18 Gapu kediyen ngoheda ya bimmobboh-ol hi Apu Dios ot isapatanan kananay “Adi mabalin an e migappat nadan nungngohe nah ninomnom kun eda ot pun-iyatuwan.” 19 Ad uwani ya maawatan taku mon hay gapunan uggeda nigappat ya uggeda kinulug hi Apu Dios.

*3:8 3:8 Psalm 95:8-9

3:11 3:11 Psalm 95:11

3:15 3:15 Psalm 95:8-9