2
Hay ahi pun-ap-apuwan APU DIOS
Hituwey impainilan APU DIOS ke Isaiah an imbabalen Amos mipanggep hi Judah ya Jerusalem: Hi udum hi algo ya mumbalin nan bilid an niha-adan nan Templo hi kaim-importanteyan an bilid. Ta hidiye nan am-in di tataguh kabobboble tuh luta ya ume dah din mundayaw. Ahida kanan di “Etaku nah bilid APU DIOS ta etaku dayawon hidiyen Dios di holag Israel nah Templona. Ta ituttudunay pinhod nan aton taku ya ta un-unudon taku.”
Ahida kalyon di umat hitu te ad Jerusalem di ahi kalpuwan di tuttudun APU DIOS an mituttudu nadah tataguna.
Hiya boy ahi mangipanuh punhahallaan di tataguh kabobboblen ongal di kabaelana nih-up ya nidawwi. Kediye ya adida mo mundadaan an makigubat weno munggugubat, mu pandayon day ispada dat kapyaon dah aladu da. Ya pandayon day pahul dat kapyaon dah uwan pangaan hi haping di nitanom.* 2:2-4 Mikah 4:1-3
Kinali ditakun holag Jacob, daan mot hay pangi-en APU DIOS di pangiun-unudan taku!
Hay algon gintud APU DIOS hi pangibabaana nadah tatagun mumpahhiya
APU DIOS, inwalong mu nadan tatagum an holag Jacob te kulugon da ya aton day tuttudun nalpu nadah bobleh nangappit hi timilan di algo. 2:6a Hanadan boblen nakali ketuwen verse ya dadiye nin ya Syria ya Assyria. Ad uwani mo ya nangadanan hi Iraq nan Assyria handi. Ya hay aton da ya mundinol dah agban umat nadah iPilistia. 2:6b 1 Samuel, 6:2 ya 2 Patul 1:2. At-atton da dadiyen pangi-en di udum an boble. Kadangyan di boble da an Judah§ 2:7 Kimmadangyan di dakol an iJudah handih hi Ussiah di patul da. an dakol di silber ya balituk an adi malkud. Dakol boy kabayu dat tagan day kapyah kalesan miusal hi gubat. Dakol boy kinapyan dah dios dan dayawon da. Ta hay pumbalinana ya mipababa dat maba-inan da. Kinali adim pakawanan dida, APU DIOS.
10 Dakayun tatagu, ekayu mitalu nadah liyang weno mungka-ut kayuh kitaluwan yu. Ta italuwan yuy ngannen maat gapuh boh-ol APU DIOS ya nan ongal an kabaelana ya dayaw na. Mu adiyu mabalin an italuwan! 11 Ahi bo madatngan nan algon mipababa nadan mumpahhiyan tatagu ta hi APU DIOS tuwaliy madayaw. 12 Te waday algon gintud APU DIOS an Kabaelanan am-in hi pangibabaana nadah ongal di kabaelanan tatagun mumpahhiya. 13 Ahina pa-iyon nadan natag-en kaiw an sedar ad Lebanon ya nadan kaiw an oak ad Bashan.* 2:13 Hanan boble an Lebanon an wadah nangappit hi north di Israel ya nundingngol gapuh nadah natatag-en sedar an kaiw hidi. Ya hay Bashan an boble ya wadah nangappit hi timilan di algod Israel ya dommang di Jordan an Wangwang. Nundingngol damdama gapu nadah o-ongal an kaiw an oak. Impaddung Isaiah datuwen kakaiw nah ahi maat nadah mumpahhiyan tatagu. 14 Ya ahina dotalon nadan natag-en bilid takon nadan duntug 15 ya tu-iyona nadan natag-en pungguwalyaan di tindalu ya nadan binattun alad di boble. 16 Pa-iyona bo nadan o-ongal an bapor ya nadan makakkaphod an bangka ta malnong da. 17 Kediye ya mipababa ya mibabain nadan mangohe ya mumpahhiya. Ya kediye ya hi APU DIOS ya abuy midayaw 18 ya nada ken dios an kinapyan di tagu ya mama-id da.
19 Gapuh namahig an takut di tatagu ya eda mitalu nadah liyang weno mungka-ut dah kitaluwan dat pangali dat mihwang dah boh-ol APU DIOS 2:19 Revelation 6:15 ya nan ongal an kabaelana ya dayaw na hantuh pangiwagotana tuh luta. 20 Kediyen algo ya ahi pun-iwelen di tatagu nadan balituk ya silber an kinapya dan dios dan dayawon da hi kiha-adan nadan utut ya panniki. 2:20 Maid di hilbinah pundayawan hi dios an kinapyan di tagu. (Tibon yuy Isaiah 30:22 ya 31:7 ya 40:19-20 ya 44:9-20.) 21 Ya ahida mungkitalu nadah liyang ya kumpulmin naka-utan ta pangali dat mihwang dah boh-ol APU DIOS ya nan ongal an kabaelana ya dayaw na hantuh ahina pangiwagotan tuh luta.
22 Kinali adi kayu mundinol hi tagu te maid di kabaelana ya nunna-ud an mate.

*2:4 2:2-4 Mikah 4:1-3

2:6 2:6a Hanadan boblen nakali ketuwen verse ya dadiye nin ya Syria ya Assyria. Ad uwani mo ya nangadanan hi Iraq nan Assyria handi.

2:6 2:6b 1 Samuel, 6:2 ya 2 Patul 1:2.

§2:7 2:7 Kimmadangyan di dakol an iJudah handih hi Ussiah di patul da.

*2:13 2:13 Hanan boble an Lebanon an wadah nangappit hi north di Israel ya nundingngol gapuh nadah natatag-en sedar an kaiw hidi. Ya hay Bashan an boble ya wadah nangappit hi timilan di algod Israel ya dommang di Jordan an Wangwang. Nundingngol damdama gapu nadah o-ongal an kaiw an oak. Impaddung Isaiah datuwen kakaiw nah ahi maat nadah mumpahhiyan tatagu.

2:19 2:19 Revelation 6:15

2:20 2:20 Maid di hilbinah pundayawan hi dios an kinapyan di tagu. (Tibon yuy Isaiah 30:22 ya 31:7 ya 40:19-20 ya 44:9-20.)