21
Hanadan holag Israel ya insapata dad Mispah an adida mo ipaahaway binabain imbabale da nadah holag Benjamin. Imme dad Bethel hi kad-an Apu Dios ot um-umbun dah di ingganah nahilong an mungkokoga da ya pun-olot day dasal dan kanan day “APU DIOS an Dios Israel, tipet naat di athitud Israel? Ad uwani ya nama-id moy ohan holag ke dakami.”
Handih nabigatana ya nangapya nadan holag Israel hi pun-appitan hidi ot mun-appit dah hamulon ya nun-appit dah maghob. Kanan day “Kon wada ke ditakun holag Israel di ugge immali handih naamungan takuh kad-an APU DIOS ad Mispah?” (Man-uke ya insapata dan APU DIOS kediyen deket waday adi makiamung ya mipipate.) U-umyung nadan holag Israel gapu nadah holag Benjamin an kanan day “Ad uwani ya nama-id di ohan puun an ibba takun holag Israel. Daan nin moy pangalaan takuh binabain iinen nadan natdaan an linalaki da yaden insapata takun APU DIOS an adi taku ipaahawan diday binabain imbabale taku?”
Ot hanhanan da ten waday holag Israel an ugge immen nakiamung hi hinangngab APU DIOS ad Mispah. Ya nainnilaan dan maid nadah iJabes ad Gilead di imme te handih binilang da nadan tatagu ya maid di nalpud Jabes Gilead. 10 Ot itud-ak dad Jabes Gilead di himpulut duwan libun tindalud ta patayon dan am-in di tataguh di takon di binabai ya u-unga. 11 Kanan da tuwalin diday “Patayon yun am-in di linalaki ya am-in di binabain inhuyop di linalaki.” 12 Waday hinamak dah dih opat an gatut an kakat-agun binabain ugge inhuyop di linalaki, ot ie da didad Siloh ad Kanaan.
13 Indani ya impae bo nadan holag Israel hi e mangipainila nadah holag Benjamin an wadad Batun Rimmon an napoppog moy gubat. 14 Ot mibangngad dadiyen holag Benjamin ot idat dan dida nadan binabain iJabes an uggeda pinate, mu kumudang dadiyen binabai. 15 Homhomkon da nadan holag Benjamin te in-abulut APU DIOS an maat hidiyen gubat ot humlun ot ya abun mama-idan di ohan holag Israel an iiba da. 16 Kinali kanan nadan mangipangpangulun holag Israel di “Ad uwanin nadadag nadan binabain holag Benjamin, daana moy pangalaan takuh iinen nadan natdaan an linalaki da? 17 Mahapul an mahlag dat adi mama-id di ohan holag Israel, 18 mu adinadaman iine da nadan binabain iimbabale taku te insapata takun idutan APU DIOS nan tagun iabulut nan ipaahaway imbabalenah holag Benjamin.”
19 Indani ya ninomnom dan dandanin madatngan nan katootoon an piyestan APU DIOS ad Siloh. (Hay Siloh ya wadah north di Bethel, south di Lebonah ya nangappit hi timilan di algo nah kalatan numbattanan di Bethel ya Sekem.) 20 Tinugun da nadan holag Benjamin an kanan day “Ekayu muntalu nadah lagunta 21 ne mun-ang-ang-ang kayu ta deket bumudal nadan kakat-agun binabain iSiloh an e manayo ya gal-an yun umiguyud hi ianamut yu ta iine yu. 22 Ya deket umaliy aammod da ya tutulang dan linalaki ya ahimi kanan ke diday ‘Adiyu anhan awiton nadan imbabale yu ta iinen nadan holag Benjamin te makudang di hinamak dan binabaid Jabesh te dinadag mih diyen boble. Hana ot anhan ta maawatan yu. Deket mipanggep nah insapata yu ya adi kayu mabahulan te uggeyu ingnguddan an indat didan iinen nadan holag Benjamin.’ ”
23 Inun-unud nadan holag Benjamin ot aton dah diyen eda inibtik nadan manmannayon binabain iSiloh ot ianamut da didah boble da. Iniphod da nan boble da ot mumboble dah di. 24 Indani ya nunhihi-an mo nadan naamung an holag Israel an waday ohan dida on immanamut.
25 Kediyen tiempo ya maid di patul di Israel ot at-atton nadan tataguy kumpulmin maphod hi punnomnom da.