Jeremiah
Hay mipanggep hi liblu an Jeremiah
Hi Jeremiah ya profetas an tinuddun Apu Dios an mangalin nadah tatagud Judah ya Jerusalem an ahi kastiguwon Apu Dios dida gapuh liwat da. Dakol di nunliwatan nadan tatagu naman-a ahan nan nundayawan da ya nunhilbiyan dah adi makulug an dios an bokon hi APU DIOS di inun-unud da.
Mu datuwen tatagud Jerusalem ya adida pinhod an muntutuyuh liwat da ya adida pinhod an donglon di kalkalyon Jeremiah. Loktat ya in-abulut mon Apu Dios an hogpon di iBabilon di boble da ot alan day dakol nadah aap-apud Jerusalem ot ie da didad Babilon an balud handih 598 B.C. (Tibon yuy 2 Patul 24:8-17 ya Jeremiah 29:2.)
Handih nala-uy himpulut duwan toon (586 B.C.) ya hinggop bon di iBabilon di Jerusalem ot patayon day dakol nadah tatagu ya dinadag da nan boble, nadan babale ya nan Templo ya dakol nadah natdaan an tataguy nien balud ad Babilon. Ot ammunay o-ohan tonok an Hebrew di natdaan ad Judah. Indani ya immed Egypt nadan udum an natdaan an mangipangpanguluh tatagud Judah te tumakut dan mihaad hidi ya pinilit dan impaki-eh Jeremiah. Hidid Egypt ya intultuluy Jeremiah an tinuttudduwan nadan ibbanan iJudah ya kanalyonan ahi kastiguwon Apu Dios nadan iEgypt ya nadan udum an buhul di Judah.
Hay nitudok ketuwen liblu:
1. Kanalyon Jeremiah di kinalin Apu Dios ke hiyan kastiguwonay Judah ya Jerusalem. (chapters 1-33)
2. Hay nunholholtapan Jeremiah. (chapters 34-35)
3. Hay nangipainilaan Jeremiah an makastigu nadan boblen buhul di Judah. (chapters 46-51)
4. Nipidwan nipainilah diy kadadagan di Jerusalem ya nan Templo. (chapter 52)
1
Hituwen liblu ya mipanggep nadah kinali ya inabig Jeremiah an imbabalen Hilkiah an oha nadah padid Anatot an numboblayan nadan holag Benjamin. Handih mikahimpulut tulun toon hi numpatulan Josiah an imbabalen Amon ad Judah ya kimmalih APU DIOS ke Jeremiah. Kimmali bo ke hiya handih numpatulan Jehoiakim an imbabalen Josiah. Ya nakihanummangan moh Apu Dios ke hiya inggana handih mikaliman bulan hi mikahimpulut ohan toon hi numpatulan Sedekiah an oha bon imbabalen Josiah. Kediye ya nipae nadan iJerusalem hi udum an boble ot mumbalin dan himbut hidi.
Hay kinalin Apu Dios ke Jeremiah handih nanudduwanan hiyan mumbalin an profetas
4-5 Kanan APU DIOS ke ha-on di “Handih ugge daka ni-an lintu ya pinili daka tuwalin profetas ta munhilbi kah tataguh kabobboble.”
Mu hinumang kuh APU DIOS an kanak di “APU DIOS an Nakattag-e, uggek inilay kalyok te ungaak pay ni-an.”
Kanan APU DIOS di “Adim kanan di athina. Ume ka ot ya abu nadah tatagun pangitud-akak ke he-a ta kalyom am-in ke diday kalyok ke he-a. Adika tumakut te wadaak ta nangamung an mamaddang ke he-a. Ha-oy an DIOS di nangalin tuwe.”
Indani ya dinapan APU DIOS di hubil ku ot kananan ha-oy di “Donglom hituwe, ituttuduk mon he-a nan mahapul an ahim kalyon. 10 Ya idat kud uwaniy kalebbengam hi kabobboble, takon hi pun-ap-apuwan di papatul ta damanan pakaanom ya poppogom di pun-ap-apuwan da weno apputom dida ya dadagom di pun-ap-apuwan da. Ya idat ku boy kalebbengam an mangipaphod hi pun-ap-apuwan da.”
11 Indani ya kanan bon APU DIOS ke ha-on di “Jeremiah, nganney tinibom?”
Hinumang kun kanak di “Tinibok di hapang di almond an kaiw.”
12 Kananay “Niptok di kinalim. Tibok ta umannung an maat nan kinalik an pangastiguk.”
13 Indani ya kanan bon APU DIOS ke ha-on di “Nganne boy tinibom?”
Hinumang ku bon kanak di “Tinibok on nibang-ot an danum hidih north an munluluwag ya natigging ta dandanin miduyag hi nangappit hitu.”
14 Kananay “Ahi malpuh north di manadag am-in hi tatagun numbobleh tu. 15 Dandanin ayagak am-in di tatagu nadah bobleh nangappit hidih north ta iha-ad nadan patul day ubunan dan mun-ap-apu nadah hogpan hitud Jerusalem. Ahida malikkub nadah alad na ya hi am-in hanadah bobled Judah. 16 Hidiyey pangastiguk hi tataguk gapu nadah gaga-ihon inat da ya gapuh nangiwalongan dan ha-on ot hay udum an dios di dayawon da. Om, nangapya dah kanan dan dios da ot dadiyey daydayawon da.
17 Aga, Jeremiah, mundadaan kat em kalyon ke didan am-in tun kalyok. Adika tumakut ke dida te loktat ya patakuton daka moh udot ke ha-on hi hinangngab da. 18-19 Donglom, Jeremiah! Am-in di tatagud Judah, takon nadan papatul, nadan opisyal da ya nadan papadi ya pakahingngitan daka. Mu pal-oton dakan ha-on ta kabaelam an hanggaon dida. Umat ka nah ongal an boblen nakaalladan ya umat ka nah gumok an tukud ya giniling an alad ta adi daka kabaelan an apputon te wadaak an mamaddang ke he-a ya ipaptok dakan ha-on. Ha-oy an DIOS di nangalin tuwe.”