24
Tipe nin ta adi gutudon Apu Dios di punhumalyaanah tatagu? Tipet humoohood nadan tataguh kakastiguwan da yaden ad-addi makastigu? Hay gaga-ihon tatagu ya doldolon day lutan di ibba da ya akawon day kalneron di ibba dat id-um dah kalnero da. Alan day kabayun nadan napuh-ig ya alan da boy bakan nadan nabalu inggana bayadan day utang da. Adida idat di kalebbengan nadan nawotwot ya patakuton da didat kapilitan mon eda mitalu. Umat da mo nadah mailom an kabayu nah adi maboblayan an eda manamahamak hi kanon da ya hay ipakan dah iimbabale da. Ta eda mo maki-ki-anih bokon da payo ya eda mangalimahmah bungbunga-an hi laguntan di gaga-ihon tatagu. 7-8 Maid di nunhituwan dan umanamutan da ya pamga day huyop takon di daana an maid kattog di uloda. Makattina da ten immudan ya eda mihikug nadah batu.
Hay gaga-ihon tatagu ya alan day imbabalen di nabalun babait punhimbut da. Ya alan day iimbabalen di nawotwot ta mibayad dah utang di ammod da. 10 Mapilit dan mungngunuh payon numbolad da te maid kattog di bulwati da ya maagangan da bon mungngunu te maid di kanon da. 11 Man-ut kumopakopal dah oliban makapyah lana, mu maid di tamtaman da kediye ya mangapya dah mainum an grapes, mu mauuwo da. 12 Mumpalak nadan nungkaliputan an mungkatkate. Mu adi hangudon Apu Dios an donglon di dasal da.
13 Hanadan gaga-ihon tatagu ya ngohayon dah Apu Dios. Adida abuluton di tuttudunan mamat-al hi nomnom da ya adida aton di pinhod na. 14 Humalaman dan bumangun ta eda pumpate nadan nawotwot. Ya deke bot nahilong ya eda nangako. 15 Hay udum hanadah linalaki ya hahad-on dan mahilong ta adida matiboh eda pangihuyopan hi babain bokon da inayan. 16-17 Hay udum ya mahmahhuyop da nah mapat-al ne eda nangako nah hilong. Hay munhihhilong di pinpinhod da, bokon hay mapat-al te immingha dah gaga-ihon ma-ma-at nah munhihhilong.
18 Mama-id day gaga-ihon tatagu tuh luta, umat hi kama-idan di upag nah danum. Ya inidutan Apu Dios di luta dat maid moy umeh din e mungngunu. 19 Umat boh kama-idan di dalalu nah mamagan luta ten pinumtang di kama-idan nadan gaga-ihon tatagu tuh boble. 20 Ta maid moy ahi munnomnomnom ke dida takon di iina da ya kal-iwan da dida. Ahi kanon di bigiy adol da. Ya ahida umat nah kaiw an tinu-in di dibdib. 21 Man-uket athidiy maat ke dida ya adida homkon nadan nabalu ya nabati, mu impunholholtap da ot ya abu dida.
22 Hanada ke bon tatagun ongal di kabaelan da ya dadagon Apu Dios dida gapuh ongal an kabaelana. Takon di nihamad di nitaguwan da ya mate da metlaing. 23 Wada nin an iabulut Apu Dios an malinggop di biyag da, mu hahalipat-anay pangi-e dat nangamung. 24 Ya man-u bot kumadangyan da, mu nakatang ya abu te umat da nah intanom an gagalan makleng ta mate. 25 Dahdiy mangalin adi makulug weno maid di hilbin datuwen kinalik?”