27
Intuluy Job di kalina
1-4 Kanan bon Job di “Isapatak hi ngadan Apu Dios an takon di adi limpiyuy pangat nan ha-on ot punholholtaponak ya adiyak munlangkak ya adik kalyon di gaga-iho ke hiya inggana mapoppog di biyag ku. 5-6 Adinadaman ek kanan di niptok kayu. Ihikkad ku udot an maid di numbahulak inggana mapoppog di biyag ku. Te kabigabigat an mihahhaad hi nomnom kun maid di numbahulak.
Hana ot ta nadan buhul ku ya makastigu dan umat nadah gaga-ihon tatagu. Nganney namnamaon nadan adi mangulug ke Apu Dios nah tiempon poppogonay nitaguwan da? Kon wada key ligat ya kon ena donglon di pumpahpahmok da? 10 Kon damanan makihayyup dan hiya an Apu Dios an Kabaelanan am-in? Ya kon mundasal dan hiya?
11 Aga ta ituttuduk ya paka-ieksplikar kun dakayuy mipanggep nah ongal an kabaelan Apu Dios. 12 Mu adi gayam mahapul te dakayu ke ya impakattibo yun am-in. Mu tipet maid di hilbinay kanalkalyon yu?
13 Athituy pangastigun Apu Dios hi pumate ya gaga-ihon tatagu: 14 Takon di dakol di imbabale da ya ahida metlaing mungkakateh gubat weno mate dah inagang. 15 Hanadan matdaan ya mate dah dogo ya adi ibaluwan di inayan da dida.
16 Man-ut kaddakaddangyan nadan gaga-ihon tatagun dakdakol di silber da ya bulwati da, 17 mu loktat ya nadan maphod an tataguy ahi mangibulwatin dadiye. Ya alan nadan limpiyun tatagu dadiyen silber da. 18 Hay nunhituwan nadan gaga-ihon tatagu ya adi nahamad, umat nah balen di kakawwa ya umat nah allung an pun-adugan nah payo.
19 Man-u nin te kadangyan dad uwanin mahmahhuyop da, mu indanit eda bumangun ya nama-id di kinadangyan dat mumbalin da mon nakawwotwot. 20 Umalin diday katatakut an holholtapon da, umat hi umaliyan di puwok nah hilong ya umat nah kalbongan di luta. 21 Itayyap di dibdib an malpuh nangappit hi timilan di algo dida ta mama-id da. 22 Ilaput dan mangihwang hi adol dan mamtik da mu maid di homok nan puwok. 23 Hanan namahig an bungug di puwok ya nan atonan dumadag di umipatakut nadah tatagu yaden mamtik da.